Czas wygenerowania treści 2018-04-21 01:56:59

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Tablica ogłoszeń
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Pana Jacka Różyckiego z EcoCare z Włocławka, działającego z pełnomocnictwa BIOAGRA OIL S.A. z siedzibą w Tychach w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych KOMAGRA Sp. z o.o. w Tychach ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu BIOAGRA OIL S.A przy ul. Przemysłowej 64 w Tychach.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Przedsiębiorstwa TUREX Janusz Turczyn w Sosnowcu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Sosnowieckich Wodociągów S.A. w Sosnowcu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu demontażu sprzętu elektrycznego i elektronicznego zlokalizowanych przy ul. Kombajnistów 6 w Sosnowcu.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek zakładu Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Gliwicach na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 3830/OS/2010 z 9 września 2010 r. o znaku Cz.OS.RR.76370/18/10 (dotyczy ujęcia wód podziemnych „Olsztyn”).
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania z wniosku Firmy Handlowo-Usługowej ,,WANDZEL’’ s.c. w Żywcu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej w Żywcu przy ul. Fabrycznej 4 do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania z wniosku firmy DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z siedzibą w Choryni Zakład Nasienno-Rolny Modzurów w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: - wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu o średnicy 315 mm, zlokalizowanego na działce nr ewid. 21/4 Obręb 0005 Krowiarki, - wprowadzanie projektowanym wylotem wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia części Zakładu Rolnego Krowiarki, zlokalizowanego przy ul. Kasztanowej.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzji Wykonawczych Komisji (UE) ustanawiających konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do poszczególnych gałęzi przemysłu
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Macieja Żuchowicza działającego z pełnomocnictwa Pani Marty Maj – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie reprezentującej Zarząd Województwa Małopolskiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania „Przebudowa mostu w m. Kośne Hamry w ciągu DW-961 odc. 010 km 3+178 wraz z dojazdami”.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu pozwolenia wodnoprawnego dla przedsięwzięcia pn: „Budowa lewobrzeżnego obwałowania cofkowego na rzece Dłubni w m. Kraków”.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego ramach przedsięwzięcia „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od tłoczni Podgórska Wola do węzła Tworzeń, w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713