Czas wygenerowania treści 2017-03-24 20:54:42

Zezwolenie na wykonywanie zarobkowych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Informacja niniejsza jest kierowana do przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie, zmianę, wygaszenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, o zasięgu tych przewozów wykraczającym poza obszar co najmniej jednego powiatu oraz poza obszar co najmniej jednego województwa. UWAGA!! Działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób może być podejmowana i wykonywana na podstawie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r., w krajowym transporcie drogowym. Zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mogą być wydawane na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2017 r.
1. Ogłoszenie o naborze
Baterie i akumulatory
Egzamin stwierdzający kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami
Informacja o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz o opłacie produktowej
Informacja o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania
Opłata za wprowadzanie substancji zubożających warstwę ozonową
Opłaty za korzystanie ze środowiska
Pozwolenie wodnoprawne
Przeniesienie koncesji geologicznej na rzecz innego podmiotu


 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638