Czas wygenerowania treści 2018-04-21 01:56:20

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Tablica ogłoszeń
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Pani Kamili Wyroba-Malinowskiej z firmy MP Mosty Sp. z o.o. z/s w Krakowie w przedmiocie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach pozwolenia wodnoprawnego na: - wykonanie wylotów z odwodnienia drogowego, tj. wylotu kolektora deszczowego Wyl1.1 w km 0+017,00 istniejącego rowu drogowego, na działce o nr ewidencyjnym 1211/14 obręb Pszczyna oraz wylotu Wyl.dr w km 0+0,12,8 istniejącego rowu drogowego, na działce o nr ewidencyjnym 1255/7 obręb Pszczyna; - szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do ziemi wylotem Wyl.1.1 podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z projektowanej powierzchni drogi oraz wylotem Wyl.dr wód opadowych i roztopowych niewymagających oczyszczenia z projektowanej powierzchni skarpy; - przebudowę istniejącego wylotu z kanalizacji deszczowej Wyl6.1 (polegającej na likwidacji istniejącego wylotu i budowie nowego wylotu betonowego w tej samej lokalizacji wraz z umocnieniem dna i skarp); - likwidację istniejących urządzeń wodnych (tj.odcinków rowów melioracyjnych, rowów drogowych, przepustów, wylotów); - wykonanie robót na terenie szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Pszczynki, polegających na wykonaniu umocnienia skarp i dna rowu przy wylocie do rzeki Pszczynki w km 16+356 oraz wykonaniu wylotu kanalizacji deszczowej Wyl.1.1 wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej, w ramach zadania nt. „Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 z drogą wojewódzką nr 933 i drogą gminną w Pszczynie”.
Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Sprawozdanie zbiorcze na temat zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania z wniosku Przedsiębiorstwa Spedycyjno -Transportowego TRANSGÓR S.A. w Rybniku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Norwida 34 do urządzeń kanalizacyjnych BEST-EKO w Żorach, poprzez punkt zlewny zlokalizowany na terenie oczyszczalni ścieków ,,Boguszowice’’ w Rybniku.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania z z wniosku Pana Bogdana Biela, działającego w imieniu Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie z siedzibą przy ul. Szlak 73 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania: ,,Obwałowanie rzeki Dunajec – odcinek koło Mleczarni w km 0-000 + 0-400 w miejscowości Nowy Sącz. Odbudowa i remont zniszczonych części muru bulwaru betonowego sekcja 2-4"
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Nr Cz.OS-WS.ZD. 27 /17 z 14.09.2017 r. w sprawie Nr Cz.OS-WS.7322.18.2017
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o prowadzeniu konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania z wniosku Pana Karola Przepióra, działającegp w imieniu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: - wykonanie urządzeń wodnych oraz robót obejmujących przebudowę, przepompowni opaskowej Zabłocie na terenach szczególnego zagrożenia powodzią, w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa pompowni opaskowej Zabłocie’’, związanej z eksploatacją zbiornika Goczałkowice, - przerzut wód z zawala za pomocą przepompowni opaskowej Zabłocie do zbiornika Goczałkowice, poprzez komorę wylotową.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o. KWK „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie zakładu górniczego oraz wprowadzanie wód z odwodnienia zakładu górniczego do rzeki Wisły w km 951+000, za pośrednictwem zbiornika retencyjno-dozującego w Kaniowie.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie Odlewni „RAFAMET” Sp. z o. o., z siedzibą w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Staszica 1, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu - Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Staszica 1.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania z wniosku Pani Teresy Szendoł, działającej w imieniu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót obejmujących przebudowę, modernizację i remont przepompowni opaskowej Frelichów na terenach szczególnego zagrożenia powodzią, w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa pompowni opaskowej Frelichów’’, związanej z eksploatacją zbiornika Goczałkowice.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713