Czas wygenerowania treści 2018-05-20 23:36:29

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu biurowego – niszczarek w ilości 10 szt. dla Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na potrzeby związane z realizacją zadań związanych z RPO WSL 2014-2020.

Zapytanie ofertowe (zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.
Przedmiotem zamówienia jest usługa, obejmująca przeprowadzenie szkoleń dla Beneficjentów realizujących projekty lub aplikujących o środki unijne w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe (zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwudniowego szkolenia zamkniętego dla maksymalnie 24 pracowników Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu „Biznesplan w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

Zapytanie ofertowe (zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwudniowego wyjazdowego szkolenia dla maksymalnie 45 pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu zmian we wdrażaniu funduszy unijnych pomiędzy perspektywą finansową 2007-2013, a perspektywą finansową 2014-2020.

Zapytanie ofertowe (zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwudniowego wyjazdowego szkolenia dla maksymalnie 53 pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu planowania i realizacji budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i związanej z tym odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zapytanie ofertowe (zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwudniowego wyjazdowego szkolenia outdoorowego dla maksymalnie 36 pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu sprawnej komunikacji jako narzędzia efektywnego budowania zespołu.

Zapytanie ofertowe (zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.
Przedmiotem zamówienia jest usługa przyjmowania przez Wykonawcę do publikacji oraz zamieszczania 10 ogłoszeń prasowych w gazecie codziennej lub w dodatku regionalnym gazety ogólnopolskiej (teren województwa śląskiego), na potrzeby Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla maksimum 10, a minimum 7 pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu opracowania wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Usługa dotycząca wykonania bilansu energetycznego Województwa Śląskiego -na podstawie prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną i energię cieplną w perspektywie do roku 2020 i 2030

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.)
Usługa obejmująca wydanie opinii w stosunku do opracowanych analiz ilościowych z zakresu usług społecznych (opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej) wraz z rekomendacjami pozwalającymi na uzupełnienie analiz o dane jakościowe, które zostaną wypracowane w toku doradztwa na rzecz Zamawiającego

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713