Czas wygenerowania treści 2017-03-24 20:54:34

Sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
Stwierdzenie nadpłaty w opłatach za korzystanie ze środowiska.
Udostępnianie informacji geologicznych zgromadzonych w Wojewódzkim Archiwum Geologicznym
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
Ulgi w opłatach za korzystanie ze środowiska, opłatach produktowych, opłatach za substancje kontrolowane oraz w karach pieniężnych
Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko
Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu do środowiska.
Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem


 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638