Czas wygenerowania treści 2018-04-24 03:19:42

Pozwolenie wodnoprawne

ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), MARSZAŁKOWIE WOJEWÓDZTW UTRACILI KOMPETENCJE DO WYDAWANIA POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH Z DNIEM 1.01.2018r.
Przeniesienie koncesji geologicznej na rzecz innego podmiotu
Sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
Stwierdzenie nadpłaty w opłatach za korzystanie ze środowiska.
Udostępnianie informacji geologicznych zgromadzonych w Wojewódzkim Archiwum Geologicznym
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
Ulgi w opłatach za korzystanie ze środowiska, opłatach produktowych, opłatach za substancje kontrolowane oraz w karach pieniężnych
Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713