Czas wygenerowania treści 2017-12-18 13:40:56

Załacznik do Uchwały nr 2366/226/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14.11.2017 roku
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego (wersja edytowalna)
Świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) w 2018 r. podczas spotkań informacyjnych/konferencji/szkoleń na terenie Bielska-Białej i okolic.

Do postępowania stosuje się art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp oraz postanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 ust. 8 i nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 138g ustawy Pzp.
Informacja Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzji Wykonawczych Komisji (UE) ustanawiających konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do poszczególnych gałęzi przemysłu
Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Macieja Żuchowicza działającego z pełnomocnictwa Pani Marty Maj – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie reprezentującej Zarząd Województwa Małopolskiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania „Przebudowa mostu w m. Kośne Hamry w ciągu DW-961 odc. 010 km 3+178 wraz z dojazdami”.
zał 1 do uchwały 2371
Informacja o wyborze oferty
Zarządzenie Nr 00086/2017 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 10 listopada 2017 rokuw sprawie procedury wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli mających siedzibę na terenie województwa śląskiego

art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.), § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591) oraz § 69 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Ogłoszenie dotyczące wniosku firmy Arcelor Mittal Poland S.A. z dnia 8 września 2016 r. znak DE-4/DE-42/772/2016 dotyczącym zmiany pozwolenia zintegrowanego, w zakresie instalacji IPPC objętych konkluzjami BAT, zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy Al. J. Piłsudskiego 92


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713