Czas wygenerowania treści 2017-10-19 07:23:11

Załacznik nr 3 - wykaz usług (wykonawca)
Załacznik nr 5 - dodatkowe usługi (kryterium)
Załącznik 4 - wykaz us.ług (trener)
Załącznik nr 1 B - wzór umowy
Załącznik nr 2 formularz ofertowy
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 3135/OS/2017 z dnia 15.9.2017 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego znak: ŚR-III-6618/PZ/65/12/05 z dnia 28 czerwca 2005r. ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Produkcji Granulatów i Kruszyw z Unieszkodliwianiem Odpadów wg Technologii Geodur zlokalizowanej w Bytomiu Szombierkach przy ulicy Zabrzańskiej 7.
Odpowiedź na pytanie
Zarządzenie Nr 00076/2017 z dnia 08.09.2017 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie ustalenia listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy medycyny

art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie Województwa (Dz. U. z 2016 roku poz. 486 z późn. zm.), w związku z art. 15 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 125), po uzyskaniu opinii okręgowych izb lekarskich w Bielsku - Białej, Częstochowie i Katowicach
Informacja o prowadzeniu konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.
Informacja o wszczęciu postępowania z wniosku Pana Karola Przepióra, działającegp w imieniu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: - wykonanie urządzeń wodnych oraz robót obejmujących przebudowę, przepompowni opaskowej Zabłocie na terenach szczególnego zagrożenia powodzią, w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa pompowni opaskowej Zabłocie’’, związanej z eksploatacją zbiornika Goczałkowice, - przerzut wód z zawala za pomocą przepompowni opaskowej Zabłocie do zbiornika Goczałkowice, poprzez komorę wylotową.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713