53008;deklaracja-dostepnosci-strony-internetowej-planzagospodarowaniaslaskiepl;Deklaracja dostępności strony internetowej planzagospodarowania.slaskie.pl;;Deklaracja dostępności strony internetowej planzagospodarowania.slaskie.pl;;;Edycja treści;;/dostepnosc/deklaracja-dostepnosci-stron-internetowych-umws-1/deklaracja-dostepnosci-strony-internetowej-planzagospodarowaniaslaskiepl.html;/dostepnosc/deklaracja-dostepnosci-stron-internetowych-umws-1/deklaracja-dostepnosci-strony-internetowej-planzagospodarowaniaslaskiepl.html;Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;2024-03-29 09:43:21;2024-04-22 10:17:34;2024-03-22 11:09:36;;Zwykła;; ;07bb113e-be49-4bcb-92f8-cc266b7d55c5;ContentWYSIWYG;Treść;Treść strony;

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pan Tomasz Żak, adres poczty elektronicznej: tomasz.zak@slaskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 77 40 612. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy może zażądać zapewnienia dostępności cyfrowej. Nie musisz być osobą z niepełnosprawnością ani opiekunem czy przedstawicielem ustawowym takiej osoby.

W treści żądania podaj:Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej możesz:Jeśli nie chcesz lub nie możesz tego zrobić przez Internet, możesz to zrobić:Zapewnimy dostępność najszybciej jak to możliwe nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie powiadomimy Cię o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.
Możemy odmówić zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
W przypadku odmowy zapewnienia dostępności wskazanej w żądaniu lub w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu, masz prawo do złożenia do nas skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu.
Skargę rozpatrzymy zgodnie z działem VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego mieści się w następujących lokalizacjach:

W budynkach na ul. Ligonia i ul. Dąbrowskiego w Katowicach oraz na ul. Sobieskiego w Częstochowie znajdują się znaczniki TOTUPOINT.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

;; ; ;16348cbf-c961-4bf6-9c9f-b49ba2718c8b;Gallery;Galeria;Galeria; ;b7e68cd9-5f0f-46bf-b077-31559c7130a3;Attachment;Załączniki;Załączniki do strony; ;e3b1049e-219c-4921-a064-01506c0a414e;PageTitle;;Tytuł strony;Deklaracja dostępności strony internetowej planzagospodarowania.slaskie.pl; ; ;e69aca1d-b2af-4e23-906e-b2f3657c0651;PageDescription;;Zajawka strony;; ; ;dde4a1eb-71e8-4bff-b01d-80ec33c74642;SectionDescription;;Zajawka sekcji;; ; ;