Pomoc finansowa dla przewoźników/operatorów

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi sposobu wypełniania pól Dotacja z tytułu stosowania ulg ustawowych w załączniku PRZYCHODY informujemy, że w polach wpisujemy kwotę należnych dopłat za dany miesiąc, tj.:
• wniosek o pomoc COVID za styczeń 2021 – wpisujemy kwoty dopłat wymagalnych za styczeń, tj. wynikających z wniosku za styczeń odpowiednio 2019 r. i 2021 r.;
• wniosek o pomoc COVID za luty 2021 – wpisujemy kwoty dopłat wymagalnych za luty, tj. wynikających z wniosku za luty odpowiednio 2019 r. i 2021 r.;
• itd. odpowiednio w kolejnych miesiącach.

Pomoc finansowa dla przewoźników/operatorów wykonujących regularne przewozy autobusowe osób za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w ramach programu pomocowego SA.62603 – COVID-19 Support to bus operators

Podstawa prawna:

Art. 15 zzzzl⁵ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz 1842 z późn. zm.) oraz decyzja Komisji Europejskiej Program Pomocowy SA.62603 – COVID-19 Support to bus operators.

W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 przewoźnicy wykonujący przewozy autobusowe oraz operatorzy przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej, otrzymują wsparcie finansowe za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w zakresie liczby zajętych miejsc siedzących albo miejsc siedzących i stojących w stosunku do dokumentacji technicznej lub techniczno-ruchowej pojazdu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wysokość wsparcia, o którym mowa w ust. 1, ustala się dla każdego z beneficjentów przez porównanie poniesionych kosztów i osiągniętych przychodów w przeliczeniu na pracę eksploatacyjną zrealizowaną za każdy miesiąc roku 2019 w stosunku do poniesionych kosztów i osiągniętych przychodów w przeliczeniu na pracę eksploatacyjną zrealizowaną za ten sam miesiąc roku 2021.

Warunki otrzymania pomocy:

 • Pobieranie dopłat z budżetu państwa z tytułu stosowania ulg ustawowych w roku 2019 (rok referencyjny);
 • pogorszenie wyniku finansowego na wozokilometr w danym miesiącu w przeliczeniu roku 2021 w stosunku do roku 2019;
 • wyższa od otrzymanej w 2021 r., kwota dopłat uzyskanych przez przewoźnika/ operatora z tytułu stosowania ulg ustawowych w danym miesiącu 2019 r.;
 • niższa od kosztów i osiągniętych przychodów w danym miesiącu roku 2021, kwota otrzymanej w 2021 r. pomocy w ramach tarczy antykryzysowej, w porównaniu do odpowiadającego mu miesiąca roku 2019 w przeliczeniu na pracę eksploatacyjną;
 • złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wniosku na opracowanych formularzach plików MS EXCEL i WORD.

Wniosek składa się z dwóch części:

1)   Plik EXCEL składa się z 6 zakładek:

 • Wniosek
 • Praca eksploatacyjna,
 • Zestawienie kosztów,
 • Zestawienie przychodów,
 • Zestawienie pomocy COVID
 • Formularz pomocy COVID

2)      Plik WORD – oświadczenia

W załączeniu do każdego wniosku przedsiębiorca wypełnia i składa oświadczenie nr 1, 2 i 4 oraz jeżeli dotyczy oświadczenie nr 3 i 5.

Złożenie wniosku o wypłatę pomocy przez przedsiębiorcy rozpoczyna procedurę weryfikacji wniosku:

1)      Sprawdzenie wniosku pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z listą sprawdzającą.

2)      W przypadku wystąpienia błędów skierowanie do przewoźnika pisma z informacją o konieczności poprawy/uzupełnienia wniosku bądź załączników wraz z wyznaczeniem daty na dostarczenie poprawy.

3)      Nieusunięcie braków lub brak poprawy błędów powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

4)      Po akceptacji wniosku i  otrzymaniu środków od Wojewody Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przekazuje kwotę pomocy na rachunek bankowy wskazany przez przedsiębiorcę we wniosku.

Przewoźnik może złożyć dowolną ilość wniosków w 1 miesiącu.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej lub przesłać pocztą/kurierem na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Komunikacji i Transportu

Ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

 

Szczegółowych informacji udzielają:

 • Inspektor – Sylwia Oleksy, tel. 32/77-40-042 e-mail: sylwia.oleksy@slaskie.pl
 • Główny specjalista – Anna Zaręba, 32/77-40-936 e-mail: anna.zareba@slaskie.pl

 

UWAGA: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY I AKTUALIZACJI DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO UDZIELENIA WSPARCIA. INFORMACJE W TYM ZAKRESIE BĘDĄ PUBLIKOWANE NA BIEŻĄCO

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony