Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego FS/02/21 - termin składania dokumentów do dnia 14.05.2021 r.

Numer FS/02/21
Data ogłoszenia 2021-04-30
Departament / Wydział Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (FS)
Status ogłoszenia aktualne

FS/02/21
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE
Z DNIA 30.04.2021 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w  Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

w pełnym wymiarze czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

Wymagania:

niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie: wyższe;
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok (w tym umowy cywilno-prawne);
 • znajomość przepisów ustaw: o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • znajomość zasad wdrażania programów finansowanych z funduszy strukturalnych,
 • znajomość zasad funkcjonowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
 • biegła umiejętność pracy z użyciem komputera oraz pakietu MS Office;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

dodatkowe:

 • preferowane kierunkowe studia podyplomowe, specjalistyczne kursy i szkolenia;
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych i zasady konkurencyjności;
 • znajomość wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020;
 • znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS, oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 • znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL 2014-2020;
 • doświadczenie w zakresie pracy przy projektach dofinansowywanych ze środków unijnych;
 • kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami pożądanymi do pracy na danym stanowisku pracy/ w danym Referacie/Zespole;
 • znajomość języka obcego;
 • prawo jazdy Kat. B;
 • odpowiedzialność, samodzielność i inicjatywa, komunikatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, rzetelność, systematyczność, umiejętność pracy pod presją czasu.

Zakres wykonywanych zadań :

 • Przeprowadzanie naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WSL , koordynacja procesu oceny, zawieranie umów o dofinansowanie;
 • obsługa finansowa PO KL i RPO WSL 2014-2020, w tym koordynacja wykorzystania Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 w zakresie zadań i wydatków realizowanych przez Departament FS związanych z wdrażaniem RPO WSL 2014 – 2020 w części dotyczącej EFS;
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad realizacją projektów wdrażanych wramach RPO WSL, w tym weryfikacja i rozliczanie wniosków o płatność w ramach RPO WSL kontrolę projektu w miejscu realizacji projektu, w tym po zakończeniu realizacji projektu;
 • monitoring procesu wdrażania RPO WSL w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • przygotowanie poświadczeń i deklaracji oraz rocznych zestawień wydatków;
 • odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym wydawanie decyzji o zwrocie środków przeznaczonych na realizację projektów oraz realizacja zadań wynikających z obowiązków wierzyciela dotyczących należności z tytułu zwrotu środków oraz obsługa procesu raportowania o nieprawidłowościach, monitorowanie nadużyć finansowych i naruszeń dyscypliny finansów publicznych;
 • inicjowanie oraz realizacja projektów własnych Instytucji Zarządzającej oraz projektów Departamentu finansowanych z innych źródeł zewnętrznych;
 • koordynacja, finansowanie, rozliczanie, nadzór nad realizacją standardów oraz promocja Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w regionie;
 • udział w programowaniu i przygotowaniu systemu wdrażania EFS w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, w tym RPO WSL 2021-2027;
 • udział w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • sprawowanie nadzoru nad Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Śląskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Katowicach oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach (z wyłączeniem procesów dotyczących wykonywania przez WUP w Katowicach zadań Instytucji Pośredniczącej RPO WSL).

Zakres odpowiedzialności:

 • przestrzeganie przepisów prawa, uchwał, zarządzeń Marszałka WSL, decyzji administracyjnych stanowiących przedmiot działania komórki
 • rzetelne, terminowe oraz zgodne z przepisami załatwianie spraw oraz przyjmowanie stron i załatwianie interesantów
 • dbałość o bezstronność działań,
 • dbałość o jakość sporządzanej i przechowywanej dokumentacji,
 • rzetelne wydatkowanie środków wg zasady legalności, celowości i gospodarności;
 • dbałość o poufność przetwarzanych informacji, przestrzeganie zasad ustawy o ochronie danych osobowych oraz zachowanie w tajemnicy informacji prawem chronionej.

Warunki pracy

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię);
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (wynikające również z umów cywilno-prawnych), (przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu itp. W przygotowanej aplikacji  należy udokumentować długość i rodzaj wymaganego doświadczenia wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań),
 • w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna i zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych -kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,   
 • oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

Kandydat jest zobowiązany do złożenia wyłącznie dokumentów wymaganych w treści ogłoszenia o naborze, w zamkniętej kopercie i dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego (nr ogłoszenia FS/02/21)”

na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 14.05.2021 r.

Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisach kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się on-line w formie wideokonferencji.


Kandydat zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń, znajdujących się w poniższych załącznikach:

 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowiska urzędnicze - załącznik nr 2,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie na kierownicze stanowiska urzędnicze - załącznik nr 3.

Uwaga!!!
Wymogi ogłoszenia spełniają jedynie dokumenty przygotowane na formularzach, do których odesłanie zawierają powyższe odnośniki (linki). Złożenie przez kandydata dokumentu w innej postaci niż w załącznikach jest równoznaczne z niespełnieniem warunków formalnych ogłoszenia o naborze.

Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisach kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub/i rozmów kwalifikacyjnych.

 • Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl. / oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.
 • Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

Informacja Administratora danych – pracodawcy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46,  tel. +48 (32) 20 78 888 (centrala), e-mail: kancelaria@slaskie.pl, https://bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. rekrutacji pracowników: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, rozpatrywania kandydatur i wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy;
  2. archiwizacji dokumentacji.

  Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w powyższych celach są:

  1. obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia) wynikający z Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  2. prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia), którym jest potwierdzenie i udokumentowanie podawanych przez Panią/Pana danych osobowych i jest oparty na art. 22(1) § 5 Kodeksu Pracy i został szczegółowo opisany w ogłoszeniu oraz regulaminie naborów.
  3. w zakresie, w jakim podaje Pani/Pan w dowolnej formie i z własnej inicjatywy dodatkowe dane osobowe, inne od zakresu wymaganego przez przepisy prawa i na formularzach umieszczonych w dokumentacji naboru, podstawą przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia oraz przepisy art. 22(1a-1b) Kodeksu pracy).

   Niepodanie tego typu danych lub późniejsze wycofanie zgody na ich przetwarzanie, nie może być podstawą niekorzystnego Pani/Pana traktowania a także nie może powodować wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

 4.  Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku prowadzenia korespondencji.

  Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu (informacja o wyniku naboru).

 5. Pani/Pana dane osobowe w zakresie dokumentacji aplikacyjnej będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od daty zakończenia naboru (dla osób niezatrudnionych) lub do momentu wycofania zgody (dla zakresu objętego zgodą).

  W przypadku zatrudnienia dokumentacja z naboru zostanie włączona do Pani/Pana akt pracowniczych i będzie przechowywana zgodnie z przepisami prawa.

  Okres przechowywania może zostać przedłużony w indywidualnych przypadkach w celach związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

  Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie, oraz opublikowanie na stronie https://bip.slaskie.pl przez okres co najmniej 3 miesięcy (wymóg art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

  Dane tworzące akta sprawy, tworzone przez administratora zgodnie z przepisami prawa (w szczególności protokoły z naboru), przechowywane będą przez okres co najmniej 5 lat od momentu zakończenia sprawy. Po upływie tego okresu akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz  prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W zakresie objętym zgodą na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, wysyłając email nad adres: zzl@slaskie.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych w wymaganym zakresie jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie Pani/Pana aplikacji bez rozpatrzenia.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony