Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia NZ/02/21 - termin składania dokumentów 30.04.2021r.

Numer NZ/02/21
Data ogłoszenia 2021-04-16
Departament / Wydział Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia (NZ)
Status ogłoszenia aktualne

NZ/02/21

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE
Z DNIA 16.04.2021

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Departamencie Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia
w Referacie ds. staży i środków PFRON
Stanowisko ds. staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów
w pełnym wymiarze czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

Wymagania:
niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie: wyższe; preferowany kierunek studiów: zdrowie publiczne, administracja publiczna, rachunkowość, finanse, ekonomia;
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata;
 • znajomość ustaw i przepisów: o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych, o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 • biegła znajomość obsługi komputera, programów MS Office, w tym Excel;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

dodatkowe:

 • samodzielność;
 • obowiązkowość;
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu;
 • latwość nawiązywania kontaktów;
 • komunikatywność
 • niekonfliktowość;
 • rzetelność, terminowość, orientacja na działanie, zdolności organizacyjne.

Zakres wykonywania zadań:

 • prowadzenie spraw związanych z realizacją staży podyplomowych;
 • przygotowywanie dokumentacji do ustalenia wykazu zakładów opieki zdrowotnej uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów;
 • kalkulacja środków finansowych niezbędnych do realizacji staży;
 • przygotowywanie dokumentacji do zawarcia umów z podmiotami uprawnionymi zgodnie z zawartymi umowami;
 • przekazywanie i rozliczanie środków finansowych uprawnionym podmiotom zgodnie z zawartymi umowami;
 • przygotowywanie projektu dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego w zakresie realizacji szkoleń w ramach staży podyplomowych;
 • przestrzeganie obowiązującej procedury oraz wykonywanie obowiązków w zakresie VAT dotyczących zadań Referatu;
 • przygotowywanie projektu planu pracy w zakresie realizowanych zadań;
 • opracowywanie wskaźnika dla realizowanych zadań.

Zakres odpowiedzialności:

 • terminowe i zgodne z prawem wykonanie zadań określonych w zakresie obowiązków;
 • przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności ustaw: o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów, będących podstawą wykonywania czynności służbowych.
 • przestrzeganie zarządzeń Marszałka Województwa Śląskiego, regulaminów, instrukcji, pism ogólnych, poleceń służbowych,
 • wykonywanie budżetu zgodnie z odpowiednim podziałem klasyfikacji budżetowej oraz sprawdzanie pod względem legalności, celowości i gospodarności;
 • przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz przepisów ppoż.

Warunki pracy:

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię);
 • kopie dokumentów potwierdzających min. 2 letnie doświadczenie zawodowego (w tym umowy cywilnoprawne), (przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu itp. w przygotowanej aplikacji  należy udokumentować długość i rodzaj wymaganego doświadczenia wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań);
 • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna i zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych -kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.


Kandydat jest zobowiązany do złożenia wyłącznie dokumentów wymaganych w treści ogłoszenia o naborze, w zamkniętej kopercie i dopiskiem:

Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Departamencie Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia (nr ogłoszenia NZ/02/21)”

na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

Termin składania ofert do dnia: 30.04.2021 r.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się on-line w formie wideokonferencji.


Kandydat zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń, znajdujących się w poniższych załącznikach:

 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowiska urzędnicze - załącznik nr 2,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie na kierownicze stanowiska urzędnicze - załącznik nr 3.

Uwaga!!!
Wymogi ogłoszenia spełniają jedynie dokumenty przygotowane na formularzach, do których odesłanie zawierają powyższe odnośniki (linki). Złożenie przez kandydata dokumentu w innej postaci niż w załącznikach jest równoznaczne z niespełnieniem warunków formalnych ogłoszenia o naborze.

Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisach kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub/i rozmów kwalifikacyjnych.

 • Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl. / oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.
 • Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

Informacja Administratora danych – pracodawcy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46,  tel. +48 (32) 20 78 888 (centrala), e-mail: kancelaria@slaskie.pl, https://bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. rekrutacji pracowników: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, rozpatrywania kandydatur i wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy;
  2. archiwizacji dokumentacji.

  Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w powyższych celach są:

  1. obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia) wynikający z Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  2. prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia), którym jest potwierdzenie i udokumentowanie podawanych przez Panią/Pana danych osobowych i jest oparty na art. 22(1) § 5 Kodeksu Pracy i został szczegółowo opisany w ogłoszeniu oraz regulaminie naborów.
  3. w zakresie, w jakim podaje Pani/Pan w dowolnej formie i z własnej inicjatywy dodatkowe dane osobowe, inne od zakresu wymaganego przez przepisy prawa i na formularzach umieszczonych w dokumentacji naboru, podstawą przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia oraz przepisy art. 22(1a-1b) Kodeksu pracy).

   Niepodanie tego typu danych lub późniejsze wycofanie zgody na ich przetwarzanie, nie może być podstawą niekorzystnego Pani/Pana traktowania a także nie może powodować wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

 4.  Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku prowadzenia korespondencji.

  Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu (informacja o wyniku naboru).

 5. Pani/Pana dane osobowe w zakresie dokumentacji aplikacyjnej będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od daty zakończenia naboru (dla osób niezatrudnionych) lub do momentu wycofania zgody (dla zakresu objętego zgodą).

  W przypadku zatrudnienia dokumentacja z naboru zostanie włączona do Pani/Pana akt pracowniczych i będzie przechowywana zgodnie z przepisami prawa.

  Okres przechowywania może zostać przedłużony w indywidualnych przypadkach w celach związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

  Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie, oraz opublikowanie na stronie https://bip.slaskie.pl przez okres co najmniej 3 miesięcy (wymóg art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

  Dane tworzące akta sprawy, tworzone przez administratora zgodnie z przepisami prawa (w szczególności protokoły z naboru), przechowywane będą przez okres co najmniej 5 lat od momentu zakończenia sprawy. Po upływie tego okresu akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz  prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W zakresie objętym zgodą na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, wysyłając email nad adres: zzl@slaskie.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych w wymaganym zakresie jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie Pani/Pana aplikacji bez rozpatrzenia.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony