Ogłoszenie o rekrutacji na zastępstwo do Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (17/2021) - termin składania dokumentów do dnia 19.04.2021r.

Numer ogłoszenia 17/2021
Data ogłoszenia 2021-04-08
Departament / Wydział Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)
Status ogłoszenia aktualne

Ogłoszenie o rekrutacji na zastępstwo do Departamentu

 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

(17/2021)

 

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi informuje, że Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego posiada jedno wolne stanowisko pracy.

Okres zatrudnienia - umowa na zastępstwo w związku z nieobecnością pracownika.

Wykształcenie: wyższe

Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok (w tym umowy cywilnoprawne), preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie funduszy strukturalnych.

Zakres obowiązków:

 • weryfikacja kompletności dokumentów, dostępnych środków oraz przygotowywanie umów/porozumień/decyzji o dofinansowaniu i ich aneksów;
 • nadzór merytoryczny oraz weryfikacja zmian w ramach projektów, w tym m.in. analiza założeń czasowych realizacji projektu, weryfikacja podpisanych przez beneficjenta umów z wykonawcami pod względem kwalifikowalności kosztów;
 • wykrywanie naruszeń prawa przez Beneficjentów i przekazywanie informacji do właściwych komórek organizacyjnych Departamentu.

Wymagania pożądane:

 • znajomość ustaw: o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych;
 • znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.;
 • znajomość wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • znajomość dokumentów programowych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
 • znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • umiejętność obsługi komputera (Pakiet Office).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w zastępstwie w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (kwestionariusz dostępny jest na stronie BIP, Intranecie lub w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Referacie ds. rekrutacji i adaptacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pokój 363 oraz 364 przy ul. Ligonia 46 w Katowicach),
 • kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie wyższe (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię);
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu itp. W przygotowanej aplikacji należy udokumentować długość i rodzaj wymaganego doświadczenia wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań);
 • należy składać w Kancelarii Ogólnej (p.164) na Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. J. Ligonia 46 - godziny pracy: 7:30 - 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Ogłoszenie na zastępstwo do Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (17/2021)”

Informacja: Agnieszka Mika – Kierownik Referatu administracyjnego numer telefonu 032 77 40 346

Termin składania dokumentów do dnia 19 kwietnia 2021 roku.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się on-line w formie wideokonferencji.


Kandydat zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń, znajdujących się w poniższych załącznikach:

 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w zastępstwie w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego – załącznik nr 2,
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku pomocniczym lub obsługi – załącznik nr 3.

Uwaga!!!
Wymogi ogłoszenia spełniają jedynie dokumenty przygotowane na formularzach, do których odesłanie zawierają powyższe odnośniki (linki). Złożenie przez kandydata dokumentu w innej postaci niż w załącznikach jest równoznaczne z niespełnieniem warunków formalnych ogłoszenia o rekrutacji.

Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisach kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub/i rozmów kwalifikacyjnych.

 • Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.
 • Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

Informacja Administratora danych – pracodawcy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego,
  z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, tel. +48 (32) 20 78 888 (centrala), e-mail: kancelaria@slaskie.pl, https://bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. rekrutacji pracowników na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi lub na zastępstwo, rozpatrywania kandydatur i wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy;
  2. archiwizacji dokumentacji.

  Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w powyższych celach są:

  1. obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia) wynikający z Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  2. prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia), którym jest potwierdzenie i udokumentowanie podawanych przez Panią/Pana danych osobowych i jest oparty na art. 22(1) § 5 Kodeksu Pracy i został szczegółowo opisany w ogłoszeniu oraz procedurze rekrutacji.
  3. w zakresie, w jakim podaje Pani/Pan w dowolnej formie i z własnej inicjatywy dodatkowe dane osobowe, inne od zakresu wymaganego przez przepisy prawa i na formularzach umieszczonych w dokumentacji rekrutacji, podstawą przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia oraz przepisy art. 22(1a-1b) Kodeksu pracy).

  Niepodanie tego typu danych lub późniejsze wycofanie zgody na ich przetwarzanie, nie może być podstawą niekorzystnego Pani/Pana traktowania, a także nie może powodować wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku prowadzenia korespondencji.
 5. Pani/Pana dane osobowe w zakresie dokumentacji aplikacyjnej będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji (dla osób niezatrudnionych) lub do momentu wycofania zgody (dla zakresu objętego zgodą).

  W przypadku zatrudnienia dokumentacja z rekrutacji zostanie włączona do Pani/Pana akt pracowniczych i będzie przechowywana zgodnie z przepisami prawa.

  Okres przechowywania może zostać przedłużony w indywidualnych przypadkach w celach związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

  Dane tworzące akta sprawy, tworzone przez administratora zgodnie z przepisami prawa (w szczególności protokoły z rekrutacji), przechowywane będą przez okres co najmniej 5 lat od momentu zakończenia sprawy. Po upływie tego okresu akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w zakresie objętym prawnie uzasadnionym interesem administratora), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W zakresie objętym zgodą na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, wysyłając email nad adres: zzl@slaskie.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych w wymaganym zakresie jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie Pani/Pana aplikacji bez rozpatrzenia.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony