Ogłoszenie o rekrutacji na zastępstwo do Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (8/2021) - termin składania dokumentów do dnia 05.03.2021r.

Numer ogłoszenia 8/2021
Data ogłoszenia 2021-02-23
Departament / Wydział Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (GK)
Status ogłoszenia aktualne

Ogłoszenie o rekrutacji na zastępstwo do Departamentu

Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

8/2021

 

Departament Kadr i Płac  informuje, że Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego posiada jedno wolne stanowisko pracy.
Okres zatrudnienia - umowa na zastępstwo w związku z nieobecnością pracownika.

Wykształcenie: wyższe lub średnie ( średnie – w trakcie studiów)

Preferowany  kierunek studiów: architektura, gospodarka Przestrzenna, geografia.

Staż pracy: co najmniej 6 miesięcy.

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie i przekazywanie wniosków i informacji do projektów  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • obsługa działalności Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
 • organizacja corocznego konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego;
 • współpraca przy organizacji Forum Przestrzeni i innych działań edukacyjno – promocyjnych w ramach planowania przestrzennego;
 • opiniowanie wniosków i decyzji sporządzanych w oparciu o zapisy tzw. „specustaw” dotyczących m.in. lokalizacji drogi publicznej, inwestycji kolejowych, lotnisk użytku publicznego, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, inwestycji mieszkaniowych.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy w programie QGis, MapInfo;
 • znajomość ustaw: o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • umiejętność obsługi komputera (Pakiet Office);
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • dobra organizacja pracy;
 • komunikatywność;
 • kreatywność.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w zastępstwie w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (kwestionariusz dostępny jest na stronie BIP, Intranecie lub w Departamencie Kadr i Płac w Referacie naboru i rozwoju pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pokój 366 przy ul. Ligonia 46 w Katowicach),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię);
  lub kopie dokumentów potwierdzający aktualny status studenta;
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 6 miesięcy stażu pracy (potwierdzeniem stażu pracy(na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania) są kopie świadectw pracy bądź zaświadczenia potwierdzające niniejsze zatrudnienie. W przypadku trwania stosunku pracy - zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia u danego pracodawcy);
 • należy składać w Kancelarii Ogólnej (p.164) na Departament Kadr i Płac Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. J. Ligonia 46 - godziny pracy: 7:30 - 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

„Ogłoszenie na zastępstwo do Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 8/2021”

Osoba do kontaktu Joanna Pipała – Trzeciak numer telefonu 32 77-40-357

 

Termin składania dokumentów do dnia 05 marca 2021 roku.


Kandydat zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń, znajdujących się w poniższych załącznikach:

 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w zastępstwie w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego – załącznik nr 2,
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku pomocniczym lub obsługi – załącznik nr 3.

Uwaga!!!
Wymogi ogłoszenia spełniają jedynie dokumenty przygotowane na formularzach, do których odesłanie zawierają powyższe odnośniki (linki). Złożenie przez kandydata dokumentu w innej postaci niż w załącznikach jest równoznaczne z niespełnieniem warunków formalnych ogłoszenia o rekrutacji.

Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisach kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub/i rozmów kwalifikacyjnych.

 • Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.
 • Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

Informacja Administratora danych – pracodawcy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego,
  z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, tel. +48 (32) 20 78 888 (centrala), e-mail: kancelaria@slaskie.pl, https://bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. rekrutacji pracowników na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi lub na zastępstwo, rozpatrywania kandydatur i wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy;
  2. archiwizacji dokumentacji.

  Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w powyższych celach są:

  1. obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia) wynikający z Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  2. prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia), którym jest potwierdzenie i udokumentowanie podawanych przez Panią/Pana danych osobowych i jest oparty na art. 22(1) § 5 Kodeksu Pracy i został szczegółowo opisany w ogłoszeniu oraz procedurze rekrutacji.
  3. w zakresie, w jakim podaje Pani/Pan w dowolnej formie i z własnej inicjatywy dodatkowe dane osobowe, inne od zakresu wymaganego przez przepisy prawa i na formularzach umieszczonych w dokumentacji rekrutacji, podstawą przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia oraz przepisy art. 22(1a-1b) Kodeksu pracy).

  Niepodanie tego typu danych lub późniejsze wycofanie zgody na ich przetwarzanie, nie może być podstawą niekorzystnego Pani/Pana traktowania, a także nie może powodować wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku prowadzenia korespondencji.
 5. Pani/Pana dane osobowe w zakresie dokumentacji aplikacyjnej będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji (dla osób niezatrudnionych) lub do momentu wycofania zgody (dla zakresu objętego zgodą).

  W przypadku zatrudnienia dokumentacja z rekrutacji zostanie włączona do Pani/Pana akt pracowniczych i będzie przechowywana zgodnie z przepisami prawa.

  Okres przechowywania może zostać przedłużony w indywidualnych przypadkach w celach związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

  Dane tworzące akta sprawy, tworzone przez administratora zgodnie z przepisami prawa (w szczególności protokoły z rekrutacji), przechowywane będą przez okres co najmniej 5 lat od momentu zakończenia sprawy. Po upływie tego okresu akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w zakresie objętym prawnie uzasadnionym interesem administratora), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W zakresie objętym zgodą na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, wysyłając email nad adres: kadry@slaskie.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych w wymaganym zakresie jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie Pani/Pana aplikacji bez rozpatrzenia.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony