Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do wzoru umowy. 2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ilościach oraz jakości zgodnej ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącym: Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają wzory umowy, stanowiące Załączniki nr 2a i 2b do SIWZ. 3. Wskazana ilość materiałów biurowych oraz papieru stanowi maksymalną ilość zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zrealizowane zostanie co najmniej 70% wartości zamówienia (dla danego Zakresu). Zamawiającemu przysługuje prawo nie zrealizowania pozostałych 30% wartości zamówienia (dla danego Zakresu) bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie zrealizować więcej niż 30% wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 4. W przypadku wykorzystania ilości któregoś z asortymentów materiałów biurowych/papieru, przy jednoczesnym niewykorzystaniu innego asortymentu, Zamawiający dopuszcza zmianę ilości w ramach poszczególnych asortymentów określonych w ofercie, przy jednoczesnym zachowaniu cen jednostkowych brutto i nie przekroczeniu maksymalnej kwoty brutto określonej w złożonej ofercie i zawartej umowie. Dokonana przez Zamawiającego zmiana nie będzie stanowić podstawy roszczenia przez Wykonawcę (zapis dotyczy zmian w ramach Zakresu I i IV). 5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie/terminach dostawy przedmiotu zamówienia nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem/terminami dostawy. 6. Koszty transportu przedmiotu zamówienia do miejsc dostawy wskazanych w Załączniku nr 2a i 2b do SIWZ ponosi Wykonawca. 7. Materiały biurowe/papier będą zamawiane przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego za pośrednictwem poczty mailowej lub za pomocą faksu. 8. Wykonawca odpowiada za prawidłowe rozlokowanie towaru zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego w dniu dostawy informacją. 9. Koszty transportu, opakowania, dostarczenia oraz ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas przewozu ponosi Wykonawca. 10. W przypadku stwierdzenia braków w dostarczonym towarze lub dostarczenia towaru wadliwego bądź niezgodnego z zamówieniem, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą w wysokości 8% od wartości brutto złożonego zlecenia za każdy dzień roboczy opóźnienia, liczonego od dnia następnego po upływie terminu określonego w ofercie (dla każdego Zakresu odrębnie), do dnia dostarczenia całości przedmiotu zlecenia. 11. Zamówienie częściowo współfinansowane przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.( Dotyczy zakresu II i III)

Tytuł Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Data ogłoszenia 2018-04-12
Status zamówienia aktualne
Tryb zamówienia publicznego do kwot unijnych Przetarg nieograniczony
Termin otwarcia ofert 2018-04-25

Informujemy, iż pliki zamieszczane do 31 maja 2018 r. w niniejszym postępowaniu znajdują się pod adresem:
https://archiwum-bip.slaskie.pl/index.php?grupa=616&id=1523522855&id_menu=326

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony