212;slownik-skrotow-stosowanych-w-bip;Słownik skrótów stosowanych w BIP;;Słownik skrótów stosowanych w BIP;;;Utworzenie artykułu;Słownik skrótów stosowanych w BIP;/pozostale_informacje/slownik-skrotow-stosowanych-w-bip.html;/pozostale_informacje/slownik-skrotow-stosowanych-w-bip.html;Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;2018-02-23 11:11:43;2018-02-23 11:11:43;2018-02-23 11:11:04;;Zwykła;; ;bf6d5eba-d119-11e7-80a9-005056b46601;ContentWYSIWYG;Treść;Treść strony;

BIP - Biuletyn Informacji Publicznych

Briefing - rodzaj konferencji prasowej, odprawa, zebranie instruktażowe

ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Główny BIP -biuletyn, prezentujący informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP.

IZ – Instytucja Zarządzająca

Jst – jednostka samorządu terytorialnego

NIK - Najwyższa Izba Kontroli

NGO - (wg. ONZ) organizacja pozarządowa

OM - oświadczenie majątkowe

PeUP - Platforma e-Usług Publicznych

RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Redakcja -Redakcja BIP UMWS

RIO - Regionalna Izba Obrachunkowa

RPO – Regionalny Program Operacyjny

SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ufp – Ustawa o finansach publicznych

Udip - Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn.zm.)

UMWS - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Ustawa Pzp - USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ZDW – Zarząd Dróg Wojewódzkich

; ; ;bf6dbc25-d119-11e7-80a9-005056b46601;Gallery;Galeria;Galeria; ;bf6e1f6b-d119-11e7-80a9-005056b46601;Attachment;Załączniki;Załączniki do strony; ;eba03b25-d9a7-11e7-b355-005056b70dba;PageTitle;;Tytuł strony;Słownik skrótów stosowanych w BIP; ; ;eba07701-d9a7-11e7-b355-005056b70dba;PageDescription;;Zajawka strony;; ; ;1b1a7940-ff78-11e7-b81e-005056b7801d;SectionDescription;;Zajawka sekcji;; ;