{"id":212,"name":"slownik-skrotow-stosowanych-w-bip","title":"S\u0142ownik skr\u00f3t\u00f3w stosowanych w BIP","desc":"","header":"S\u0142ownik skr\u00f3t\u00f3w stosowanych w BIP","lead":"","keywords":"","changes":"Utworzenie artyku\u0142u","menu":"S\u0142ownik skr\u00f3t\u00f3w stosowanych w BIP","path":"\/pozostale_informacje\/slownik-skrotow-stosowanych-w-bip.html","url":"\/pozostale_informacje\/slownik-skrotow-stosowanych-w-bip.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego","dateFirstPublicate":"2018-02-23 11:11:43","dateLastVersionPublicate":"2018-02-23 11:11:43","dateAvailableFrom":"2018-02-23 11:11:04","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"bf6d5eba-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EBIP\u003C\/strong\u003E - Biuletyn Informacji Publicznych\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EBriefing\u003C\/strong\u003E - rodzaj konferencji prasowej, odprawa, zebranie instrukta\u017cowe\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EePUAP\u003C\/strong\u003E - elektroniczna Platforma Us\u0142ug Administracji Publicznej\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EGDDKiA\u003C\/strong\u003E \u2013 Generalna Dyrekcja Dr\u00f3g Krajowych i Autostrad\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EGIODO\u003C\/strong\u003E \u2013 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EG\u0142\u00f3wny BIP\u003C\/strong\u003E -biuletyn, prezentuj\u0105cy informacje na temat podmiot\u00f3w zobowi\u0105zanych do prowadzenia stron BIP.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EIZ \u003C\/strong\u003E\u2013 Instytucja Zarz\u0105dzaj\u0105ca\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EJst\u003C\/strong\u003E \u2013 jednostka samorz\u0105du terytorialnego\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ENIK\u003C\/strong\u003E - Najwy\u017csza Izba Kontroli\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ENGO\u003C\/strong\u003E - (wg. ONZ) organizacja pozarz\u0105dowa\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EOM\u003C\/strong\u003E - o\u015bwiadczenie maj\u0105tkowe\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EPeUP\u003C\/strong\u003E - Platforma e-Us\u0142ug Publicznych\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ERDO\u015a\u003C\/strong\u003E \u2013 Regionalna Dyrekcja Ochrony \u015arodowiska\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ERedakcja\u003C\/strong\u003E -Redakcja BIP UMWS\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ERIO\u003C\/strong\u003E - Regionalna Izba Obrachunkowa\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ERPO\u003C\/strong\u003E \u2013 Regionalny Program Operacyjny\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ESEKAP\u003C\/strong\u003E - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ESIWZ \u003C\/strong\u003E\u2013 specyfikacja istotnych warunk\u00f3w zam\u00f3wienia\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EUfp \u003C\/strong\u003E\u2013 Ustawa o finansach publicznych\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EUdip\u003C\/strong\u003E - Ustawa z dnia 6 wrze\u015bnia 2001 o dost\u0119pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z p\u00f3\u017an.zm.)\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EUMWS\u003C\/strong\u003E - Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EUOKiK \u003C\/strong\u003E\u2013 Urz\u0105d Ochrony Konkurencji i Konsumenta\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EUstawa Pzp\u003C\/strong\u003E - USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam\u00f3wie\u0144 publicznych\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EWFO\u015aiGW\u003C\/strong\u003E \u2013 Wojew\u00f3dzki Fundusz Ochrony \u015arodowiska i Gospodarki Wodnej\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EZDW \u003C\/strong\u003E\u2013 Zarz\u0105d Dr\u00f3g Wojew\u00f3dzkich\u003C\/p\u003E"}},{"id":"bf6dbc25-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"Gallery","name":"Galeria","description":"Galeria"},{"id":"bf6e1f6b-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"eba03b25-d9a7-11e7-b355-005056b70dba","type":"PageTitle","name":"","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"S\u0142ownik skr\u00f3t\u00f3w stosowanych w BIP"}},{"id":"eba07701-d9a7-11e7-b355-005056b70dba","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":""}},{"id":"1b1a7940-ff78-11e7-b81e-005056b7801d","type":"SectionDescription","name":"","description":"Zajawka sekcji","content":""}]}