Uchwała zarządu nr 314/313/VI/2022 z dnia 2022-03-02

W sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty - VI edycja” II nabór w roku szkolnym 2021/2022, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
podstawa prawna art. 11 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.), art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 818), § 6 ust. 14 oraz § 7 ust. 1 – 5 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/22/10/2020 z 31.08.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2020 r, poz. 6508).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony