{"id":1190,"name":"regulamin-sejmiku","title":"Regulamin Sejmiku","desc":"","header":"Regulamin Sejmiku","lead":"","keywords":"","changes":"Dodanie artyku\u0142u","menu":"Regulamin Sejmiku","path":"\/sejmik_wojewodztwa\/sesje_sejmiku\/regulamin-sejmiku.html","url":"\/sejmik_wojewodztwa\/sesje_sejmiku\/regulamin-sejmiku.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego","dateFirstPublicate":"2018-04-17 18:21:22","dateLastVersionPublicate":"2018-04-17 18:21:22","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"bf6d5eba-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cdiv class=\u0022tresc\u0022\u003E\n\u003Cdiv align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003EUchwa\u0142a Nr V\/16\/4\/2015\u003Cspan\u003E\u00a0\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003ESejmiku Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego\u003Cspan\u003E\u00a0\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003Ez dnia 21 grudnia 2015 roku\u003Cspan\u003E\u00a0\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003Ew sprawie:\u003Cspan\u003E\u00a0\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003Ezmiany Regulaminu Sejmiku Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003ENa podstawie art. 18 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz\u0105dzie wojew\u00f3dztwa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1392)\u003Cspan\u003E\u00a0\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cdiv align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003ESejmik Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego\u003Cspan\u003E\u00a0\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003Euchwala:\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cdiv align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003E\u00a7 1.\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cbr \/\u003EW Regulaminie Sejmiku Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego, stanowi\u0105cym za\u0142\u0105cznik do uchwa\u0142y Sejmiku Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego Nr II\/18\/4\/2004 z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Sejmiku Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego, wprowadza si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce zmiany:\u003Cspan\u003E\u00a0\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E1) \u00a7 2 otrzymuje brzmienie:\u003Cbr \/\u003E\u201e\u00a7 2\u003Cbr \/\u003EPo wniesieniu projektu uchwa\u0142y przez wnioskodawc\u0119 Przewodnicz\u0105cy Sejmiku Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego, zwany dalej \u0022Przewodnicz\u0105cym Sejmiku\u0022, zarz\u0105dza dor\u0119czenie projekt\u00f3w uchwa\u0142 radnym w formie pisemnej lub elektronicznej, zgodnie z deklaracj\u0105 radnego.\u201d;\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E2) w \u00a7 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:\u003Cbr \/\u003E\u201e3. Na posiedzeniu Sejmiku opini\u0119 komisji przedstawia przewodnicz\u0105cy lub wiceprzewodnicz\u0105cy komisji albo wybrany z jej sk\u0142adu radny sprawozdawca, kt\u00f3ry w szczeg\u00f3lno\u015bci informuje o proponowanych przez komisj\u0119 zmianach w przed\u0142o\u017conym projekcie.\u201d;\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E3) w \u00a7 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:\u003Cbr \/\u003E\u201e1. W razie zg\u0142oszenia w trakcie dyskusji na posiedzeniu Sejmiku nowych poprawek Sejmik rozstrzyga o ewentualnym przyj\u0119ciu takich poprawek lub w uzasadnionych przypadkach Sejmik kieruje projekt uchwa\u0142y wraz z nowymi poprawkami ponownie do komisji, kt\u00f3re go rozpatrywa\u0142y.\u201d;\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E4) w \u00a7 7:\n\u003Col type=\u0022a\u0022\u003E\n\u003Col type=\u0022a\u0022\u003E\n\u003Cli\u003Ew ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:\u003Cbr \/\u003E\u201e3) g\u0142osowanie projektu w ca\u0142o\u015bci, ze zmianami wynikaj\u0105cymi z przeg\u0142osowanych poprawek.\u201d;\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\n\u003Col type=\u0022a\u0022\u003E\n\u003Cli\u003Euchyla si\u0119 ust. 3\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cbr \/\u003E5) w \u00a7 10 ust. 2 i 3 otrzymuj\u0105 brzmienie:\u003Cbr \/\u003E\u201e2. O terminie, miejscu i proponowanym porz\u0105dku obrad sesji zawiadamia si\u0119 radnych w formie okre\u015blonej zgodnie z postanowieniami \u00a7 2, na 7 dni przed terminem obrad, z zastrze\u017ceniem, i\u017c mo\u017cliwe jest skr\u00f3cenie tego terminu w razie zwo\u0142ania nadzwyczajnej sesji Sejmiku.\u003Cbr \/\u003E3. Do zawiadomienia o sesji do\u0142\u0105cza si\u0119 projekty uchwa\u0142 oraz inne niezb\u0119dne materia\u0142y pomocnicze.\u201d;\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E6) \u00a7 15 otrzymuje brzmienie:\u003Cbr \/\u003E\u201e\u00a7 15\u003Cbr \/\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003ESesja odbywa si\u0119 na jednym posiedzeniu, z zastrze\u017ceniem ust. 2 i \u00a7 16 ust. 3.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003ESejmik mo\u017ce postanowi\u0107 o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EPrzyczynami przerwania sesji w trybie okre\u015blonym w ust. 2 mog\u0105 by\u0107:\n\u003Col type=\u00221\u0022\u003E\n\u003Col type=\u00221\u0022\u003E\n\u003Cli\u003Eniemo\u017cno\u015b\u0107 wyczerpania porz\u0105dku obrad lub konieczno\u015b\u0107 jego rozszerzenia,\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\n\u003Col type=\u00221\u0022\u003E\n\u003Col type=\u00221\u0022\u003E\n\u003Cli\u003Epotrzeba uzyskania dodatkowych materia\u0142\u00f3w,\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\n\u003Col type=\u00221\u0022\u003E\n\u003Cli\u003Einne nieprzewidziane przeszkody uniemo\u017cliwiaj\u0105ce Sejmikowi w\u0142a\u015bciwe obradowanie lub rozstrzyganie spraw.\u201d;\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cbr \/\u003E7) \u00a7 17 otrzymuje brzmienie:\u003Cbr \/\u003E\u201e\u00a7 17\u003Cbr \/\u003E1. Po stwierdzeniu prawomocno\u015bci obrad Przewodnicz\u0105cy Sejmiku przyjmuje ewentualne wnioski o zmiany w porz\u0105dku obrad sesji.\u003Cbr \/\u003E2. Z wnioskiem o zmian\u0119 w porz\u0105dku obrad mo\u017ce wyst\u0105pi\u0107 radny, Marsza\u0142ek Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego lub, z upowa\u017cnienia Marsza\u0142ka, inny cz\u0142onek Zarz\u0105du.\u201d;\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E8) w \u00a7 18 ust. 7 otrzymuje brzmienie:\u003Cbr \/\u003E\u201e7. Przewodnicz\u0105cy Sejmiku mo\u017ce udzieli\u0107 g\u0142osu osobie zaproszonej na sesj\u0119 w trakcie omawiania punktu porz\u0105dku obrad, powoduj\u0105cego zaproszenie danej osoby na sesj\u0119. Przewodnicz\u0105cy Sejmiku mo\u017ce udzieli\u0107 g\u0142osu pozosta\u0142ym osobom w ramach punktu porz\u0105dku obrad, obejmuj\u0105cego wolne g\u0142osy i wnioski.\u201d;\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E9) w \u00a7 23:\u003Cbr \/\u003E\n\u003Col type=\u0022a\u0022\u003E\n\u003Col type=\u0022a\u0022\u003E\n\u003Cli\u003Eust. 2 otrzymuje brzmienie:\u003Cbr \/\u003E\u201e2. Przebieg sesji jest rejestrowany elektronicznie, zapis ten przechowuje si\u0119 przez okres co najmniej 90 dni od dnia zako\u0144czenia obrad, nie kr\u00f3cej jednak ni\u017c do dnia przyj\u0119cia przez Sejmik protoko\u0142u z danej sesji.\u201d\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\n\u003Col type=\u0022a\u0022\u003E\n\u003Col type=\u0022a\u0022\u003E\n\u003Cli\u003Eust. 4 otrzymuje brzmienie:\u003Cspan\u003E\u00a0\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u201e4. Projekt protoko\u0142u z sesji udost\u0119pnia si\u0119 radnym lub innym osobom zabieraj\u0105cym g\u0142os w trakcie obrad Sejmiku, nie p\u00f3\u017aniej ni\u017c w ci\u0105gu 30 dni od dnia zako\u0144czenia sesji, w terminie umo\u017cliwiaj\u0105cym skorzystanie z uprawnie\u0144, o kt\u00f3rych mowa w ust. 5.\u201d;\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\n\u003Col type=\u0022a\u0022\u003E\n\u003Cli\u003Eust. 5 otrzymuje brzmienie:\u003Cbr \/\u003E\u201e5. Radni oraz inne osoby zabieraj\u0105ce g\u0142os w trakcie obrad Sejmiku mog\u0105 zg\u0142asza\u0107 na najbli\u017cszej sesji poprawki lub uzupe\u0142nienia do projektu protoko\u0142u, przy czym o ich uwzgl\u0119dnieniu rozstrzyga Przewodnicz\u0105cy Sejmiku po wys\u0142uchaniu protokolanta, a w razie potrzeby po odtworzeniu zapisu elektronicznego z przebiegu sesji.\u201d;\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cbr \/\u003E10) \u00a7 25 otrzymuje brzmienie:\u003Cspan\u003E\u00a0\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u201e\u00a7 25\u003Cbr \/\u003ECzynno\u015bci zastrze\u017cone w niniejszym regulaminie dla Przewodnicz\u0105cego Sejmiku mog\u0105 by\u0107 realizowane przez Wiceprzewodnicz\u0105cego Sejmiku, w sytuacji okre\u015blonej w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz\u0105dzie wojew\u00f3dztwa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1392).\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cdiv align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003E\u00a7 2.\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cbr \/\u003EUchwa\u0142a wchodzi w \u017cycie z dniem podj\u0119cia.\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cdiv align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003E(tekst jednolity - dotychczasowy)\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cdiv align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003EREGULAMIN SEJMIKU WOJEW\u00d3DZTWA \u015aL\u0104SKIEGO WOJEW\u00d3DZTWA \u015aL\u0104SKIEGO\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E\n\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003E\u00a7 1.\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ERegulamin Sejmiku Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego, zwanego dalej \u0022Sejmikiem\u0022, okre\u015bla szczeg\u00f3\u0142owe zasady i tryb dzia\u0142ania Sejmiku.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003EPost\u0119powanie z projektami uchwa\u0142 Sejmiku\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003E\u00a7 2.\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPo wniesieniu projektu uchwa\u0142y przez wnioskodawc\u0119 Przewodnicz\u0105cy Sejmiku Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego, zwany dalej \u0022Przewodnicz\u0105cym Sejmiku\u0022, zarz\u0105dza drukowanie projekt\u00f3w uchwa\u0142 oraz dor\u0119czenie ich radnym.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003E\u00a7 3.\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EProjekty uchwa\u0142 Przewodnicz\u0105cy Sejmiku kieruje do w\u0142a\u015bciwych komisji Sejmiku.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EKomisje, do kt\u00f3rych skierowany zosta\u0142 do rozpatrzenia projekt, mog\u0105 obradowa\u0107 nad nim wsp\u00f3lnie; komisje te mog\u0105 zwr\u00f3ci\u0107 si\u0119 do innych komisji Sejmiku o wyra\u017cenie opinii o projekcie lub jego cz\u0119\u015bci.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EDo szczeg\u00f3\u0142owego rozpatrzenia projektu komisje mog\u0105 powo\u0142a\u0107 zesp\u00f3\u0142.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003E\u00a7 4.\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EPrzy rozpatrywaniu projekt\u00f3w uchwa\u0142 komisje i zespo\u0142y bior\u0105 pod uwag\u0119 opinie przedstawione przez inne komisje Sejmiku i radnych. Komisje i zespo\u0142y mog\u0105 wys\u0142uchiwa\u0107 tak\u017ce opinii zaproszonych ekspert\u00f3w.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EW posiedzeniach komisji i zespo\u0142\u00f3w mo\u017ce uczestniczy\u0107 upowa\u017cniony przedstawiciel wnioskodawcy, kt\u00f3rego powiadamia si\u0119 o posiedzeniu.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003E\u00a7 5.\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EKomisje, do kt\u00f3rych skierowany zosta\u0142 projekt uchwa\u0142y, przedstawiaj\u0105 wsp\u00f3ln\u0105 lub odr\u0119bne opinie o tym projekcie.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EW opinii komisje zamieszczaj\u0105 wniosek o:\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003Eprzyj\u0119cie projektu bez poprawek lub\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eprzyj\u0119cie projektu z okre\u015blonymi poprawkami w formie tekstu jednolitego projektu lub\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eodrzucenie projektu.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003ENa posiedzeniu Sejmiku opini\u0119 komisji przedstawia wybrany z jej sk\u0142adu radny sprawozdawca, kt\u00f3ry w szczeg\u00f3lno\u015bci informuje o proponowanych przez komisj\u0119 zmianach w przed\u0142o\u017conym projekcie.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003E\u00a7 6.\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EW razie zg\u0142oszenia w trakcie dyskusji na posiedzeniu Sejmiku nowych poprawek projekt kieruje si\u0119 ponownie do komisji, kt\u00f3re go rozpatrywa\u0142y, chyba \u017ce Sejmik postanowi inaczej.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EKomisje, po rozpatrzeniu z udzia\u0142em wnioskodawc\u00f3w zg\u0142oszonych poprawek i wniosk\u00f3w, przedk\u0142adaj\u0105 Sejmikowi dodatkow\u0105 opini\u0119, w kt\u00f3rej przedstawiaj\u0105 wniosek o ich przyj\u0119cie lub odrzucenie; w tej kwestii opini\u0119 zg\u0142asza tak\u017ce Zarz\u0105d Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego, zwany dalej \u0022Zarz\u0105dem\u0022.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003E\u00a7 7.\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EW trakcie sesji Sejmiku porz\u0105dek g\u0142osowania nad projektem uchwa\u0142y Sejmiku jest nast\u0119puj\u0105cy:\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003Eg\u0142osowanie wniosku o odrzucenie projektu w ca\u0142o\u015bci, je\u017celi wniosek taki zosta\u0142 postawiony,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eg\u0142osowanie poprawek do poszczeg\u00f3lnych cz\u0119\u015bci sk\u0142adowych, przy czym w pierwszej kolejno\u015bci g\u0142osuje si\u0119 poprawki, kt\u00f3rych przyj\u0119cie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eg\u0142osowanie projektu w ca\u0142o\u015bci w brzmieniu zaproponowanym przez komisje, ze zmianami wynikaj\u0105cymi z przeg\u0142osowanych poprawek.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPrzewodnicz\u0105cy Sejmiku ustala porz\u0105dek g\u0142osowania projekt\u00f3w uchwa\u0142 i poprawek do nich.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPrzewodnicz\u0105cy Sejmiku mo\u017ce odm\u00f3wi\u0107 poddania pod g\u0142osowanie poprawki, kt\u00f3ra uprzednio nie by\u0142a przed\u0142o\u017cona komisji.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPrzewodnicz\u0105cy Sejmiku mo\u017ce odroczy\u0107 g\u0142osowanie nad ca\u0142o\u015bci\u0105 projektu uchwa\u0142y na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyj\u0119tych poprawek nie zachodz\u0105 sprzeczno\u015bci pomi\u0119dzy poszczeg\u00f3lnymi przepisami oraz czy zg\u0142oszone poprawki nie s\u0105 sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowi\u0105zuj\u0105cego.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003E\u00a7 8.\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EWym\u00f3g uzyskania zwyk\u0142ej wi\u0119kszo\u015bci g\u0142os\u00f3w jest spe\u0142niony, gdy liczba g\u0142os\u00f3w \u0022za\u0022 jest wi\u0119ksza od liczby g\u0142os\u00f3w \u0022przeciw\u0022.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EWym\u00f3g uzyskania bezwzgl\u0119dnej wi\u0119kszo\u015bci g\u0142os\u00f3w jest spe\u0142niony, gdy liczba g\u0142os\u00f3w \u0022za\u0022 jest wi\u0119ksza od sumy liczb g\u0142os\u00f3w \u0022przeciw\u0022 i \u0022wstrzymuj\u0119 si\u0119\u0022.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003E\u00a7 9.\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003ESejmik dokonuje wybor\u00f3w spo\u015br\u00f3d dowolnej liczby kandydat\u00f3w. Prawo zg\u0142aszania kandydat\u00f3w przys\u0142uguje ka\u017cdemu radnemu.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPrzewodnicz\u0105cy Sejmiku przed zamkni\u0119ciem listy kandydat\u00f3w zapytuje ka\u017cdego z nich, czy zgadza si\u0119 kandydowa\u0107 i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdz\u0105cej poddaje pod g\u0142osowanie zamkni\u0119cie listy kandydat\u00f3w i zarz\u0105dza g\u0142osowanie. W razie nieobecno\u015bci kandydata wymagana jest pisemna zgoda z\u0142o\u017cona na r\u0119ce Przewodnicz\u0105cego Sejmiku.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E(skre\u015blony)\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003ESesje Sejmiku\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003E\u00a7 10.\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003ESesje Sejmiku s\u0105 zwyczajne i nadzwyczajne. Sesjami zwyczajnymi s\u0105 sesje umieszczone w planach pracy Sejmiku.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EO terminie, miejscu i proponowanym porz\u0105dku obrad sesji powiadamia si\u0119 listownie radnych na 7 dni przed terminem obrad.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EDo zawiadomienia o sesji do\u0142\u0105cza si\u0119 porz\u0105dek obrad, projekty uchwa\u0142 oraz inne niezb\u0119dne materia\u0142y pomocnicze.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003ESejmik mo\u017ce wprowadzi\u0107 zmiany w porz\u0105dku obrad bezwzgl\u0119dn\u0105 wi\u0119kszo\u015bci\u0105 g\u0142os\u00f3w ustawowego sk\u0142adu Sejmiku.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003E\u00a7 11.\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003ESesje Sejmiku s\u0105 jawne, z zastrze\u017ceniem \u00a7 12.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EJawno\u015b\u0107 sesji Sejmiku zapewnia si\u0119 w szczeg\u00f3lno\u015bci poprzez:\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003Ewcze\u015bniejsze informowanie opinii publicznej o sesjach Sejmiku,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eumo\u017cliwienie prasie, radiu i telewizji sporz\u0105dzania sprawozda\u0144 z sesji Sejmiku,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eumo\u017cliwienie publiczno\u015bci, zajmuj\u0105cej specjalne wyznaczone miejsca, obserwowania obrad Sejmiku.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003E\u00a7 12.\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EJe\u017celi przedmiotem sesji maj\u0105 by\u0107 sprawy obj\u0119te tajemnic\u0105 pa\u0144stwow\u0105 zgodnie z tre\u015bci\u0105 przepis\u00f3w o ochronie informacji niejawnych, jawno\u015b\u0107 sesji lub jej cz\u0119\u015bci zostaj\u0105 wy\u0142\u0105czone.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPoza przypadkiem okre\u015blonym w ust. 1 Sejmik mo\u017ce postanowi\u0107 o wy\u0142\u0105czeniu jawno\u015bci obrad ca\u0142ej sesji lub okre\u015blonego punktu porz\u0105dku obrad o ile konieczno\u015b\u0107 taka wynika z przepis\u00f3w innych ustaw.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPrzez wy\u0142\u0105czenie jawno\u015bci rozumie si\u0119 prowadzenie obrad przy drzwiach zamkni\u0119tych, w obecno\u015bci na sali wy\u0142\u0105cznie radnych, jednego protokolanta, kt\u00f3rego z racji zatrudnienia obowi\u0105zuje zachowanie tajemnicy s\u0142u\u017cbowej, a tak\u017ce, za zgod\u0105 Przewodnicz\u0105cego Sejmiku, innych os\u00f3b, kt\u00f3rych obecno\u015b\u0107 jest konieczna ze wzgl\u0119du na przedmiot omawianych zagadnie\u0144.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003E\u00a7 13.\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003ESejmik podejmuje uchwa\u0142y przy obecno\u015bci co najmniej po\u0142owy ustawowego sk\u0142adu Sejmiku, chyba \u017ce przepisy szczeg\u00f3lne stanowi\u0105 inaczej.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EBrak quorum ka\u017cdorazowo stwierdza Przewodnicz\u0105cy Sejmiku.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EW celu sprawdzenia quorum Przewodnicz\u0105cy Sejmiku mo\u017ce zarz\u0105dzi\u0107 sprawdzenie obecno\u015bci radnych.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003E\u00a7 14\u003C\/b\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EW przypadku stwierdzenia braku quorum Przewodnicz\u0105cy Sejmiku mo\u017ce przerwa\u0107 sesj\u0119, a w przypadku je\u017celi nie mo\u017ce zwo\u0142a\u0107 quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EFakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, kt\u00f3rzy bez usprawiedliwienia opu\u015bcili obrady, odnotowuje si\u0119 w protokole. Do protoko\u0142u do\u0142\u0105cza si\u0119 pisemne usprawiedliwienia radnych z\u0142o\u017cone na sesji przed opuszczeniem posiedzenia.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003E\u00a7 15.\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003ESesja odbywa si\u0119 na jednym posiedzeniu. Sejmik mo\u017ce postanowi\u0107 o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPrzyczynami przerwania sesji w trybie okre\u015blonym w ust. 1 mog\u0105 by\u0107:\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003Eniemo\u017cno\u015b\u0107 wyczerpania porz\u0105dku obrad lub konieczno\u015b\u0107 jego rozszerzenia,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Epotrzeba uzyskania dodatkowych materia\u0142\u00f3w,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Einne nieprzewidziane przeszkody uniemo\u017cliwiaj\u0105ce Sejmikowi w\u0142a\u015bciwe obradowanie lub rozstrzyganie spraw.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003E\u00a7 16.\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003ESesj\u0119 otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz\u0105cy Sejmiku.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EOtwarcie sesji nast\u0119puje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz\u0105cego Sejmiku formu\u0142y: \u0022Otwieram sesj\u0119 Sejmiku Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego\u0022.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPo otwarciu sesji Przewodnicz\u0105cy Sejmiku stwierdza prawomocno\u015b\u0107 obrad na podstawie listy obecno\u015bci, a w przypadku braku quorum przerywa sesj\u0119 z urz\u0119du i wyznacza termin nast\u0119pnego posiedzenia.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003E\u00a7 17.\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EPo stwierdzeniu prawomocno\u015bci obrad Przewodnicz\u0105cy Sejmiku przedstawia porz\u0105dek obrad sesji.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EZ wnioskiem o uzupe\u0142nienie b\u0105d\u017a zmian\u0119 w porz\u0105dku obrad mo\u017ce wyst\u0105pi\u0107 radny, Marsza\u0142ek Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego lub, z upowa\u017cnienia Marsza\u0142ka, inny cz\u0142onek Zarz\u0105du.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003E\u00a7 18.\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EPrzewodnicz\u0105cy Sejmiku prowadzi obrady wed\u0142ug ustalonego porz\u0105dku, otwiera i zamyka dyskusje nad ka\u017cdym z punkt\u00f3w.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPrzewodnicz\u0105cy Sejmiku udziela g\u0142osu wed\u0142ug kolejno\u015bci zg\u0142osze\u0144.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EW uzasadnionych przypadkach Przewodnicz\u0105cy Sejmiku mo\u017ce udzieli\u0107 g\u0142osu poza kolejno\u015bci\u0105.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPrzewodnicz\u0105cy Sejmiku udziela g\u0142osu poza kolejno\u015bci\u0105 w celu umo\u017cliwienia zg\u0142oszenia wniosku o charakterze formalnym lub w celu sprostowania w\u0142asnej wypowiedzi.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EMerytoryczne wnioski radnych zg\u0142aszane s\u0105 w formie pisemnej Przewodnicz\u0105cemu Sejmiku.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EW czasie dyskusji nad projektem uchwa\u0142y radny mo\u017ce zabra\u0107 g\u0142os w sprawie merytorycznej nie wi\u0119cej ni\u017c 2 razy.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPrzewodnicz\u0105cy Sejmiku mo\u017ce udzieli\u0107 g\u0142osu osobie zaproszonej na sesj\u0119.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003E\u00a7 19.\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EPrzewodnicz\u0105cy Sejmiku czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zw\u0142aszcza nad zwi\u0119z\u0142o\u015bci\u0105 wyst\u0105pie\u0144 radnych oraz innych os\u00f3b zaproszonych na sesj\u0119.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003ESejmik mo\u017ce podj\u0105\u0107 decyzj\u0119 o ograniczeniu czasu wyst\u0105pie\u0144 indywidualnych b\u0105d\u017a o ograniczeniu dyskusji tylko do wyst\u0105pie\u0144 przedstawicieli klub\u00f3w radnych.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPrzewodnicz\u0105cy Sejmiku mo\u017ce czyni\u0107 radnym uwagi dotycz\u0105ce tematu i czasu trwania ich wyst\u0105pie\u0144, a w uzasadnionych przypadkach przywo\u0142a\u0107 m\u00f3wc\u0119 \u0022do rzeczy\u0022.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EJe\u017celi temat lub spos\u00f3b wyst\u0105pienia albo zachowanie radnego w spos\u00f3b oczywisty zak\u0142\u00f3caj\u0105 porz\u0105dek obrad, b\u0105d\u017a uchybiaj\u0105 powadze sesji, Przewodnicz\u0105cy Sejmiku przywo\u0142uje radnego \u0022do porz\u0105dku\u0022, a w uzasadnionych przypadkach mo\u017ce odebra\u0107 mu g\u0142os, nakazuj\u0105c odnotowanie tego faktu w protokole.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPostanowienia ust. 2, 3 i 4 stosuje si\u0119 odpowiednio do os\u00f3b spoza Sejmiku zaproszonych na sesj\u0119.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003E\u00a7 20.\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPo uprzednim ostrze\u017ceniu Przewodnicz\u0105cy Sejmiku mo\u017ce nakaza\u0107 opuszczenie sali tym osobom spo\u015br\u00f3d publiczno\u015bci, kt\u00f3re swoim zachowaniem lub wyst\u0105pieniem zak\u0142\u00f3caj\u0105 porz\u0105dek obrad b\u0105d\u017a naruszaj\u0105 powag\u0119 sesji.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003E\u00a7 21.\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EPrzewodnicz\u0105cy Sejmiku mo\u017ce udziela\u0107 g\u0142osu poza porz\u0105dkiem dziennym posiedzenia w sprawie wniosku formalnego. Do wniosk\u00f3w formalnych zalicza si\u0119 wnioski o:\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003Eprzerwanie sesji,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Euchwalenie tajno\u015bci sesji lub jej cz\u0119\u015bci,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ezamkni\u0119cie listy m\u00f3wc\u00f3w lub kandydat\u00f3w,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ezako\u0144czenie dyskusji,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eograniczenie dyskusji do wyst\u0105pie\u0144 po jednym przedstawicielu klub\u00f3w radnych,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ezmiany porz\u0105dku dziennego,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ezmiany w sposobie prowadzenia g\u0142osowa\u0144,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eograniczenia czasu wyst\u0105pie\u0144,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ereasumpcj\u0119 g\u0142osowania,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ezarz\u0105dzenie sprawdzenia obecno\u015bci w celu stwierdzenia quorum.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EWnioski formalne Przewodnicz\u0105cy Sejmiku poddaje pod g\u0142osowanie po dopuszczeniu jednego g\u0142osu \u0022przeciwko wnioskowi\u0022. O uwzgl\u0119dnieniu b\u0105d\u017a odrzuceniu wniosku formalnego rozstrzyga Sejmik zwyk\u0142\u0105 wi\u0119kszo\u015bci\u0105 g\u0142os\u00f3w. W sytuacji braku sprzeciwu wniosek mo\u017ce by\u0107 przyj\u0119ty przez aklamacj\u0119. Wniosku, o kt\u00f3rym mowa w ust. 1 pkt. 10, nie g\u0142osuje si\u0119.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EW razie zg\u0142oszenia wniosku, o kt\u00f3rym mowa w ust.1 pkt 10, sprawdzenie quorum nast\u0119puje po zako\u0144czeniu debaty nad danym punktem porz\u0105dku obrad i bezpo\u015brednio przed przyst\u0105pieniem do g\u0142osowania w sprawie przedstawionego projektu uchwa\u0142y.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003E\u00a7 22.\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPo wyczerpaniu porz\u0105dku Przewodnicz\u0105cy Sejmiku ko\u0144czy sesj\u0119, wypowiadaj\u0105c formu\u0142\u0119 \u0022zamykam sesj\u0119 Sejmiku Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego\u0022.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003E\u00a7 23.\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EZ obrad sesji sporz\u0105dza si\u0119 protok\u00f3\u0142.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPrzebieg sesji jest rejestrowany elektronicznie, zapis ten przechowuje si\u0119 przez okres co najmniej 90 dni od dnia zako\u0144czenia obrad.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EDo protoko\u0142u do\u0142\u0105cza si\u0119 listy obecno\u015bci radnych oraz odr\u0119bnie list\u0119 zaproszonych go\u015bci, teksty przyj\u0119tych przez Sejmik uchwa\u0142, pisemne usprawiedliwienia i inne dokumenty z\u0142o\u017cone na r\u0119ce Przewodnicz\u0105cego Sejmiku.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EProtok\u00f3\u0142 z sesji wyk\u0142ada si\u0119 do publicznego wgl\u0105du nie p\u00f3\u017aniej ni\u017c w ci\u0105gu 30 dni od dnia jej zako\u0144czenia, w terminie umo\u017cliwiaj\u0105cym skorzystanie przez radnych z uprawnie\u0144, o kt\u00f3rych mowa w ust.5.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003ERadni mog\u0105 zg\u0142asza\u0107 na poprawki lub uzupe\u0142nienia do protoko\u0142u, przy czym o ich uwzgl\u0119dnieniu rozstrzyga Przewodnicz\u0105cy Sejmiku po wys\u0142uchaniu protokolanta, a w razie potrzeby po odtworzeniu zapisu elektronicznego z przebiegu sesji.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003E\u00a7 24.\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EProtok\u00f3\u0142 z sesji Sejmiku powinien odzwierciedla\u0107 rzeczywisty przebieg obrad, a w szczeg\u00f3lno\u015bci zawiera\u0107:\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003Enumer, dat\u0119 i miejsce odbywania sesji, godzin\u0119 jej rozpocz\u0119cia i zako\u0144czenia, nazwisko i imi\u0119 Przewodnicz\u0105cego Sejmiku i protokolanta,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Estwierdzenia prawomocno\u015bci posiedzenia,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Enazwiska i imiona nieobecnych radnych z ewentualnym podaniem przyczyny nieobecno\u015bci,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eodnotowanie przyj\u0119cia protoko\u0142u z poprzedniej sesji,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eporz\u0105dek obrad,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eprzebieg obrad, a w szczeg\u00f3lno\u015bci tre\u015b\u0107 wyst\u0105pie\u0144 albo ich streszcze\u0144, teksty zg\u0142oszonych wniosk\u00f3w, podj\u0119tych uchwa\u0142, jak te\u017c zmian przewodnicz\u0105cego obrad,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eprzebieg g\u0142osowa\u0144, w tym podanie liczby g\u0142os\u00f3w \u0022za\u0022, \u0022przeciw\u0022, \u0022wstrzymuj\u0119 si\u0119\u0022,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Epodpis przewodnicz\u0105cych obrad i os\u00f3b sporz\u0105dzaj\u0105cych protok\u00f3\u0142.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EProtoko\u0142y oznacza si\u0119 numerem sesji danej kadencji Sejmiku.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003E\u00a7 25.\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ECzynno\u015bci zastrze\u017cone w niniejszym regulaminie dla Przewodnicz\u0105cego Sejmiku mog\u0105 by\u0107 realizowane przez Wiceprzewodnicz\u0105cego Sejmiku, w sytuacji okre\u015blonej w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz\u0105dzie wojew\u00f3dztwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1590 z p\u00f3\u017an. zm.).\u003C\/p\u003E\n\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\u003Cb\u003E\u00a7 26.\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EObs\u0142ug\u0119 sesji (protoko\u0142owanie, wysy\u0142anie zawiadomie\u0144, wyci\u0105g\u00f3w z protoko\u0142\u00f3w itp.) zapewnia w\u0142a\u015bciwa jednostka organizacyjna Urz\u0119du Marsza\u0142kowskiego.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/div\u003E"}},{"id":"bf6dbc25-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"Gallery","name":"Galeria","description":"Galeria"},{"id":"bf6e1f6b-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.684","extension":"DOCX","name":"Regulamin Sejmiku.docx","size":"20,39 KB"},{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.683","extension":"DOCX","name":"uchwa\u0142a Sejmiku.docx","size":"24,07 KB"}]},{"id":"eba03b25-d9a7-11e7-b355-005056b70dba","type":"PageTitle","name":"","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Regulamin Sejmiku"}},{"id":"eba07701-d9a7-11e7-b355-005056b70dba","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":""}},{"id":"1b1a7940-ff78-11e7-b81e-005056b7801d","type":"SectionDescription","name":"","description":"Zajawka sekcji","content":""}]}