2181;bdo-rejestr-podmiotow;BDO - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami;;BDO - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami;;;Aktualizacja;;/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/bdo-rejestr-podmiotow.html;/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/bdo-rejestr-podmiotow.html;Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;2018-01-09 14:57:04;2021-01-26 15:27:01;2018-01-09 14:57:04;;Zwykła;; ;bf6d5eba-d119-11e7-80a9-005056b46601;ContentWYSIWYG;Treść;Treść strony;

Departament Opłat Środowiskowych informuje, że w związku z zaistniałą w kraju sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym w celu ograniczenia osobistego kontaktu wszelkie sprawy należy załatwiać, drogą mailową lub telefonicznie.

Kasa Urzędu - Nieczynna

Departament Opłat Środowiskowych przypomina, że wszelkich wpłat można dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej na rachunki bankowe wskazane w informacji poniżej.

PEŁNOMOCNICTWA do obsługi BDO:

Departament Opłat Środowiskowych przypomina, że w przypadku działania przez pełnomocnika podmiot jest zobowiązany do prawidłowego umocowania reprezentującej go osoby. Z uwagi na wymagania formalno-prawne, a także mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich zainteresowanych, pracownik Urzędu musi mieć możliwość weryfikacji udzielonego upoważnienia pod kątem jego poprawności i ważności.

 W tym zakresie istnieją następujące możliwości:

  1. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółek cywilnych – możliwe jest opublikowanie danych pełnomocnika w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). To działanie jest jednoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie i z uwagi na opublikowanie w CEDIG nie ma konieczności przedłożenia dokumentu stwierdzającego je przy czynnościach urzędowych, co powoduje brak obowiązku uiszczania opłaty skarbowej za przedłożenie pełnomocnictwa.

Aby dokonać wpisu w CEIDG w zakresie ustanowienia pełnomocnika należy wejść na stronę internetową:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.STS/Login.aspx

następnie zalogować się do CEIDG i samodzielnie ustanowić pełnomocnika.

Należy starannie określić zakres objęty pełnomocnictwem. Jeśli dotyczyć ma ono spraw związanych z BDO, można umieścić wpisy (przykłady):

- „prowadzenia BDO”,

- „składania wniosków/aktualizacje w rejestrze BDO”,

- „składania sprawozdań w BDO”, itp.

UWAGA:

Opublikowanie pełnomocnika w CEIDG nie dotyczy spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Podstawa prawna:

Art. 38 – 42  ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy t.j. Dz.U.2019.0.1291.

  1. W przypadku podmiotów wpisanych do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – jako osoby umocowane do działania w imieniu spółki uznaje się osoby wskazane w Rejestrze przedsiębiorców KRS, zgodnie z zasadami reprezentacji przyjętymi dla danego podmiotu lub którym udzielono prokury, pełnomocnictwa, które podlegają ujawnieniu w KRS. Wówczas z uwagi na opublikowanie w KRS nie ma konieczności przedłożenia dokumentu stwierdzającego je przy czynnościach urzędowych, co powoduje brak obowiązku uiszczania opłaty skarbowej za przedłożenie prokury lub pełnomocnictwa.

Działanie przez prokurenta nie wymaga wnoszenia opłaty skarbowej.

  1. W przypadku każdego rodzaju działalności - udzielenie pełnomocnictwa (czy to ogólnego, czy szczegółowego) na piśmie. W takim przypadku rozpatrzenie złożonego wniosku czy przyjęcie (zaakceptowanie) sprawozdania w BDO wymaga przedstawienia ważnego pełnomocnictwa. Należy również wnieść opłatę skarbową, o ile podmiot do jej wniesienia jest zobowiązany (nie dotyczy to podmiotów zwolnionych z jej uiszczenia np. osób z najbliższej rodziny, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, jednostek administracji publicznej itp., zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej oraz załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej).

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Opłatę skarbową należy uiścić na nr konta Urzędu Miasta  Katowice nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111.

 

Jeśli podmiot działa przez pełnomocnika nieujawnionego w CEDIG lub KRS, powinien
on do wniosku lub sprawozdania dołączyć upoważnienie w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego przez osobę mocodawcę. Może to być plik np. XML, DOC, PDF, podpisany cyfrowo. Ze względu na doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej pełnomocnictwo powinno być wydane w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym e-PUAP albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą certyfikatu podpisu osobistego. (art. 33 §2a K.p.a.)

 

Podpisany cyfrowo plik upoważnienia wraz z plikiem potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej należy spakować do archiwum w formacie .zip i dołączyć do wniosku. Wynika to z faktu, że system BDO z uwagi na uwarunkowania techniczne przyjmuje tylko pliki w formacie PDF lub ZIP.

Nadmieniam, że pełnomocnictwo niepodpisane elektronicznie, np. stanowiące jedynie skan oryginału, nie spełnia wymagań, o którym mowa w wyżej przywołanym art. 33 §2a K.p.a, co oznacza, że nie może być traktowany jako oryginał dokumentu.

 

  1. W tym miejscu uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość cyfrowego podpisywania dokumentów za pomocą profilu zaufanego e-PUAP za pomocą darmowego, bezpiecznego narzędzia:

https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

 

Jak założyć profil zaufany lub tymczasowy profil zaufany:

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

 

Przypomina się iż w przypadku konieczności wystawienia karty przekazania odpadów dla wytwórcy odpadów niezbędne jest uzupełnienie działu XII wraz z kodami odpadów z wyłączeniem kodów odpadów z grupy 20- tej.

 

BDO - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Od 2 stycznia 2020 r. wnioski do BDO:

- rejestrowe,

- aktualizacyjne,

- wykreślające

Sprawozdania za 2019 r. wynikające z ustawy o odpadach tj.:

- w zakresie opakowań,

- w zakresie opon i olejów,

- w zakresie baterii i akumulatorów,

- w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- w zakresie baterii i akumulatorów,

- w zakresie pojazdów wycofanych z eksploatacji

Należy składać tylko i wyłącznie przez profil zaufany za pośrednictwem rejestru BDO.

TERMIN składania powyższych sprawozdań za rok 2019 został wydłużony do 11 września 2020 r.

- w zakresie wytwarzanych odpadów i gospodarowania nimi.

TERMIN złożenia sprawozdania za rok 2019 został wydłużony do 31 października 2020 r.

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

  

            https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

 

W związku z licznymi przypadkami wysyłania wniosków o wpis do BDO bez uzupełnienia jakiegokolwiek działu, informujemy że puste wnioski zostają zwracana do korekty.

Przypomina się iż w przypadku konieczności wystawienia karty przekazania odpadów dla wytwórcy odpadów niezbędne jest uzupełnienie działu XII wraz z kodami odpadów z wyłączeniem kodów odpadów z grupy 20- tej.

Poniżej (w załącznikach na dole strony) zamieszono instrukcję złożenia korekty dla wniosków elektronicznych które nie zawierają wypełnionych tabel.


W celu przyspieszenia nadania numeru BDO (złożonego drogą papierową) zaleca się złożenie wniosku droga elektroniczną przez stronę https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/, a następnie poinformowanie o złożonym wniosku drogą e-mailową pracownika zajmującego się obsługą danego powiatu.

Po zapoznaniu się z informacją dotyczącą rejestru BDO, w razie wątpliwości proszę dzwonić pod podane poniżej numery telefonu, według adresu rejestracji SIEDZIBY FIRMY zgodnie z poniższym podziałem powiatów:

 

Dominik Dragon dominik.dragon@slaskie.pl tel. : 32 77 40 758: powiat mikołowski, Piekary Śląskie, Ruda Śląska;
Arnika Kluska arnika.kluska@slaskie.pl tel. : 32 77 40 782: Tychy, Siemianowice, Zabrze;
Marzena Chwałek marzena.chwalek@slaskie.pl tel. : 32 77 40 758: powiat raciborski, Chorzów, Mysłowice;
Karolina Zając karolina.zajac@slaskie.pl tel. : 32 77 40 700: Gliwice;
Monika Strzemińska monika.strzeminska@slaskie.pl tel. : 32 77 40 061: Sosnowiec;
Joanna Znaniecka joanna.znaniecka@slaskie.pl tel. : 32 77 40 701: p. tarnogórski, p. będziński ;
Agnieszka Kowalska agnieszka.kowalska@slaskie.pl tel. : 32 77 40 701: Rybnik, powiat rybnicki;
Anna Pabjańczyk anna.pabjanczyk@slaskie.pl tel. : 32 77 40 059: Katowice;
Olga Guzik olga.guzik@slaskie.pl tel. : 32 77 40 700: Dąbrowa Górnicza;
Leszek Kulesza leszek.kulesza@slaskie.pl tel. : 32 77 40 782: Świętochłowice;
Artur Springwald artur.springwald@slaskie.pl tel. : 32 77 40 059: bieruńsko- lędziński, Bytom;
Roman Karwot roman.karwot@slaskie.pl tel. : 32 77 40 061: p. gliwcki, Jaworzno;  
Katarzyna Trawka katarzyna.trawka@slaskie.pl tel. : (33) 48 53 286: Powiat cieszyński, Żory, Jastrzębie-Zdrój;
Karina Szczypka karina.szczypka@slaskie.pl tel. : (33) 48 53 287: Bielsko-Biała;
Iwona Myszor iwona.myszor@slaskie.pl tel. : (33) 48 53 289: Powiat bielski, Bielsko-Biała, Pszczyna;
Anna Adamus anna.adamus@slaskie.pl tel. : (33) 48 53 287: Powiat wodzisławski, powiat żywiecki, powiat pszczyński.

PRACA ZDALNA: (kontakt mailowy)

Marlena Dudkiewicz marlena.dudkiewicz@slaskie.pl tel. : (34) 39 01 257: p. częstochowski N-Z, p. myszkowski; 
Joanna Kisła joanna.kisla@slaskie.pl tel. : (34) 39 01 258: Częstochowa N-Z;
Danuta Tyras danuta.tyras@slaskie.pl tel. : (34) 39 01 256: Częstochowa A-M, częstochowski A-M;
Anna Hłąd anna.hlad@slaskie.pl tel. : (34) 39 01 258: zawierciański,lubliniecki;
Agnieszka Bukowska agnieszka.bukowska@slaskie.pl tel. : (34) 39 01 256: p. Kłobucki, p. myszkowski;

W zakresie finansowym:

32 77 40 786

32 77 40 755

32 77 40 085

32 77 40 095

Uprzejmie informujemy, że kontakt telefoniczny w zakresie Rejestru BDO może być znacznie utrudniony ze względu na dużą ilość połączeń. Zachęcamy w tym czasie do zapoznania się z informacjami na bieżąco zamieszczanymi na stronie https://bdo.mos.gov.pl/, która pozwala na szybkie uzyskanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Ponadto z uwagi na fakt iż znacząca ilość wniosków o wpis do rejestru BDO została złożona w drugiej połowie grudnia 2019  r., czas oczekiwania na nadanie numeru rejestrowego BDO oraz wygenerowania nowego hasła do BDO może ulec wydłużeniu. Równocześnie zapewniamy że Departament Opłat Środowiskowych dokłada wszelkich starań aby prace związane z nadawaniem numerów rejestrowych BDO oraz nowych haseł przebiegał maksymalnie sprawnie i efektywnie. Jednocześnie informujemy że tutejszy urząd w żaden sposób nie może ponosić odpowiedzialności za problemy techniczne (usterki, awarie, problemy z wydajnością) z funkcjonowaniem bazy BDO, której administratorem jest Ministerstwo Klimatu.

 

Nie podlegają wpisowi do rejestru:


1) osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
2) podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
3) podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
4) transportujący wytworzone przez siebie odpady,
5) wytwórcy odpadów tylko i wyłącznie komunalnych,

 
Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty rejestrowej i rocznej:
1) wprowadzający sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
2) wprowadzający baterie lub akumulatory,
3) wprowadzający pojazdy,
4) producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań,
5) wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
6) wprowadzający na terytorium kraju opony,
7) wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Podmioty, o których mowa wyżej, wpisane do rejestru uiszczają opłatę roczną za dany rok, w terminie do końca lutego każdego roku.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Brak uiszczenia opłaty rocznej skutkował będzie wykreśleniem z rejestru.

 

Nr rachunku bankowego:
35 1240 6292 1111 0010 7756 2493

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

40-037 Katowice

Ul. Ligonia 46


W celu prawidłowego zaksięgowania opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej w opisie przelewu należy wskazać płatnika (nr NIP) oraz rodzaj opłaty (opłata rejestrowa lub opłata roczna, rok którego opłata dotyczy) np.:

"NIP-999999999 - Opłata rejestrowa"
"NIP-999999999 - Opłata roczna za ……. r."

Opłaty rejestrowe i roczne nie podlegają Split payment

 

Wykreślenie z rejestru:

Złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru tylko za pośrednictwem rejestru BDO. Do wniosku o wykreślenie z rejestru należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w formie pdf w wysokości 10 zł, wymaganej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 poz. 1044 Z późn. zm.).

Opłatę skarbową należy uiścić na nr konta Urzędu Miasta  Katowice nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111.

  

Link do bazy danych BDO - https://bdo.mos.gov.pl/web

Sprawozdawczość w zakresie wytwarzanych odpadów oraz sposobów gospodarowania nimi:

Imię i Nazwisko

Adres e-mail

Powiat

Numer telefonu

Grzegorz Bankiel

grzegorz.bankiel@slaskie.pl 

Częstochowa, pow.lubliniecki, pow.gliwicki, Ruda Śląska, obce

(32) 77 40 713

Chowaniec Michał

michal.chowaniec@slaskie.pl 

Rybnik, pow. Rybnicki,         pow. Mikołowski, Bytom, Jastrzębie-Zdrój, Świętochłowice

(32) 77 40 024

Anna Dudek

anna.dudek@slaskie.pl 

Bielsko-Biała, Gliwice,          pow. Żywiecki, Chorzów, Jaworzno

(32) 77 40 024

Bożena Zastróżny

bozena.zastrozny@slaskie.pl 

pow. Częstochowski,            pow. Kłobucki, pow. Będziński, Dąbrowa Górnicza, Żory

(32) 77 40 090

Anna Kubica

anna.kubica@slaskie.pl 

pow. Bielski, pow. Pszczyński, pow. Myszkowski, pow. Raciborski, Mysłowice

(32) 77 40 090

Edyta Serek

edyta.serek@slaskie.pl 

Katowice, pow. Tarnogórski, Zabrze, Tychy, Siemianowice Śląskie

(32) 77 40 024

Jolanta Studnicka

jolanta.studnicka@slaskie.pl 

pow. Cieczyński,                  pow. Wodzisławki, Sosnowiec, pow. Zawierciański,              pow. Bieruńsko-lędziński,  Piekary Ślaskie

(32) 77 40 090


Informacje na temat poszczególnych sprawozdań można uzyskać z poniższych linków:

Nowa sprawozdawczość:

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/files/manuals/sprawozdawczo%C5%9B%C4%87_o_wytwarzanych_odpadach/nowe-sprawozdanie.pdf?v=1.0

Instrukcja składania sprawozdań o wytwarzanych odpadach (sprawozdanie, UPO, korekta)

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/files/manuals/sprawozdawczo%C5%9B%C4%87_o_wytwarzanych_odpadach/z%C5%82%C3%B3%C5%BC-sprawozdanie-pobierz-UPO-utw%C3%B3rz-korekt%C4%99.pdf?v=1.0

Dział I

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/files/manuals/sprawozdawczo%C5%9B%C4%87_o_wytwarzanych_odpadach/dzia%C5%82-I.pdf?v=1.0

Dział II (informacja o masie odpadów wywiezionych z teryt. kraju oraz przywiezionych na teryt. kraju)

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/files/manuals/sprawozdawczo%C5%9B%C4%87_o_wytwarzanych_odpadach/dzia%C5%82-II.pdf?v=1.0

Dział III (informacja o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, instalacji do termicznego przekształcania odpadów)

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/files/manuals/sprawozdawczo%C5%9B%C4%87_o_wytwarzanych_odpadach/dzia%C5%82-III.pdf?v=1.0

Dział IV (informacja o składowiskach odpadów)

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/files/manuals/sprawozdawczo%C5%9B%C4%87_o_wytwarzanych_odpadach/dzia%C5%82-IV.pdf?v=1.0

Dział V (informacja o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych)

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/files/manuals/sprawozdawczo%C5%9B%C4%87_o_wytwarzanych_odpadach/dzia%C5%82-V.pdf?v=1.0

Dział VI (informacja o instalacjach do termicznego przekształcania odpadów)

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/files/manuals/sprawozdawczo%C5%9B%C4%87_o_wytwarzanych_odpadach/dzia%C5%82-VI.pdf?v=1.0

Dział VII (informacja o komunalnych osadach ściekowych)

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/files/manuals/sprawozdawczo%C5%9B%C4%87_o_wytwarzanych_odpadach/dzia%C5%82-VII.pdf?v=1.0

Dział VIII (pojazdy wycofane z eksploatacji)

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/files/manuals/sprawozdawczo%C5%9B%C4%87_o_wytwarzanych_odpadach/dzia%C5%82-VIII.pdf?v=1.0

Dział IX (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – zbieranie/przetwarzanie/recykling)

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/files/manuals/sprawozdawczo%C5%9B%C4%87_o_wytwarzanych_odpadach/dzia%C5%82-IX.pdf?v=1.0

Dział X (baterie i akumulatory – zbieranie, przetwarzanie, poziomy recyklingu)

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/files/manuals/sprawozdawczo%C5%9B%C4%87_o_wytwarzanych_odpadach/dzia%C5%82-X.pdf?v=1.0

Dział XI (informacja o wytworzonych odpadach)

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/files/manuals/sprawozdawczo%C5%9B%C4%87_o_wytwarzanych_odpadach/dzia%C5%82-XI.pdf?v=1.0

Dział XII (informacja o zebranych odpadach)

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/files/manuals/sprawozdawczo%C5%9B%C4%87_o_wytwarzanych_odpadach/dzia%C5%82-XII.pdf?v=1.0

Dział XIII (informacja o odpadach podanych odzyskowi, w tym recyklingowi lub unieszkodliwianiu w instalacjach bądź urządzeniach)

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/files/manuals/sprawozdawczo%C5%9B%C4%87_o_wytwarzanych_odpadach/dzia%C5%82-XIII.pdf?v=1.0

 

Sprawozdawczość w zakresie opłat produktowych dla:

- sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- opakowań,

- opon i olejów,

- baterii i akumulatorów

- pojazdów

W celu zasięgnięcia informacji w powyższych sprawozdaniach proszę się kontaktować wg poniżej ustalonego podziału:

Imię i Nazwisko

Adres e-mail

Powiat

Numer telefonu

Artur Sobiesiek

artur.sobiesiek@slaskie.pl 

Katowice, Mysłowice, Tychy, Świętochłowice

32 77 40 702

Urszula Jelonek

urszula.jelonek@slaskie.pl 

Gliwice, gliwicki, Chorzów, Rybnik, rybnicki, tarnogórski

32 77 40 072

Monika Majek

monika.majek@slaskie.pl 

Częstochowski, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, bieruńsko-lędziński, lubliniecki, raciborski

32 77 40 089

Izabela Sławęcka-Myczkowska

izabela.slawecka@slaskie.pl 

Cieszyński, myszkowski, mikołowski, pszczyński, Bytom,

32 77 40 702

Bartłomiej Rokowski

bartlomiej.rokowski@slaskie.pl 

Bielsko Biała, Bielski, Ruda Śląska, Jaworzno

32 77 40 703

Ariadna Wszelaka

ariadna.wszelaka@slaskie.pl 

Żory, Siemianowice Śląskie, Żywiecki, wodzisławski, będziński, zawierciański, kłobucki

32 77 40 089

Małgorzata Ranecka

malgorzata.ranecka@slaskie.pl 

Częstochowa, Piekary Śląskie, Zabrze, Jastrzębie Zdrój

32 77 40 703


Informacje na temat poszczególnych sprawozdań można uzyskać z poniższych linków:

https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=744&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=10849 (w celu uzyskania dostępu do rozszerzonej części należy zjechać na sam dół wybranego sprawozdania i kliknąć w „Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego”)

https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/oplata-produktowa---produkty-opony-oleje-preparaty-smarowe.html

https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/oplata-recyklingowa-za-lekkie-torby-na-zakupy-z-tworzywa-sztucznego.html

http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny

http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/pojazdy-wycofane-z-eksploatacji

W przypadku wątpliwości co do wypełnionego sprawozdania w BDO można dołączyć sprawozdanie papierowe jako załącznik (Inny dokument obok Pełnomocnictwa) przy wysyłaniu sprawozdania.

Wzór sprawozdania na końcu strony (sprawozdanie z opakowań za 2019 rok)

; ; ;bf6dbc25-d119-11e7-80a9-005056b46601;Gallery;Galeria;Galeria; ;bf6e1f6b-d119-11e7-80a9-005056b46601;Attachment;Załączniki;Załączniki do strony;/resource/file/download-file/id.1260;PDF;;92,49 KB; ;/resource/file/download-file/id.25289;PDF;;1,71 MB; ;/resource/file/download-file/id.21702;PDF;;1,73 MB; ;/resource/file/download-file/id.26654;DOCX;;4,44 MB; ;/resource/file/download-file/id.26656;DOCX;;7,17 MB; ;/resource/file/download-file/id.25290;PDF;;11,6 MB; ;/resource/file/download-file/id.19397;PDF;;499,43 KB; ;/resource/file/download-file/id.26653;DOCX;;85,18 KB; ;/resource/file/download-file/id.26652;DOCX;;16,98 KB; ;/resource/file/download-file/id.25291;PDF;;1,43 MB; ; ; ;eba03b25-d9a7-11e7-b355-005056b70dba;PageTitle;;Tytuł strony;BDO - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami; ; ;eba07701-d9a7-11e7-b355-005056b70dba;PageDescription;;Zajawka strony;; ; ;1b1a7940-ff78-11e7-b81e-005056b7801d;SectionDescription;;Zajawka sekcji;; ;