2181;bdo-rejestr-podmiotow;BDO - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami;;BDO - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami;;;Aktualizacja;;/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/bdo-rejestr-podmiotow.html;/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/bdo-rejestr-podmiotow.html;Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;2018-01-09 14:57:04;2021-03-25 11:02:53;2018-01-09 14:57:04;;Zwykła;; ;bf6d5eba-d119-11e7-80a9-005056b46601;ContentWYSIWYG;Treść;Treść strony;

Departament Opłat Środowiskowych informuje, że w związku z zaistniałą w kraju sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym w celu ograniczenia osobistego kontaktu wszelkie sprawy należy załatwiać, drogą mailową lub telefonicznie.

Kasa Urzędu - Nieczynna

Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty rejestrowej i rocznej:
1) wprowadzający sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
2) wprowadzający baterie lub akumulatory,
3) wprowadzający pojazdy,
4) producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań,
5) wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
6) wprowadzający na terytorium kraju opony,
7) wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Podmioty, o których mowa wyżej, wpisane do rejestru uiszczają opłatę roczną za dany rok, w terminie do końca lutego każdego roku.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Brak uiszczenia opłaty rocznej skutkował będzie wykreśleniem z rejestru.

 

Nr rachunku bankowego:
35 1240 6292 1111 0010 7756 2493

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

40-037 Katowice

Ul. Ligonia 46


W celu prawidłowego zaksięgowania opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej w opisie przelewu należy wskazać płatnika (nr NIP) oraz rodzaj opłaty (opłata rejestrowa lub opłata roczna, rok którego opłata dotyczy) np.:

"NIP-999999999 - Opłata rejestrowa"
"NIP-999999999 - Opłata roczna za ……. r."

Opłaty rejestrowe i roczne nie podlegają Split payment

 

Wykreślenie z rejestru:

Złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru tylko za pośrednictwem rejestru BDO. Do wniosku o wykreślenie z rejestru należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w formie pdf w wysokości 10 zł, wymaganej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 poz. 1044 Z późn. zm.).

Opłatę skarbową należy uiścić na nr konta Urzędu Miasta  Katowice nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111.

Departament Opłat Środowiskowych przypomina, że wszelkich wpłat można dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej na rachunki bankowe wskazane w informacji poniżej.

PEŁNOMOCNICTWA do obsługi BDO:

Departament Opłat Środowiskowych przypomina, że w przypadku działania przez pełnomocnika podmiot jest zobowiązany do prawidłowego umocowania reprezentującej go osoby. Z uwagi na wymagania formalno-prawne, a także mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich zainteresowanych, pracownik Urzędu musi mieć możliwość weryfikacji udzielonego upoważnienia pod kątem jego poprawności i ważności.

 W tym zakresie istnieją następujące możliwości:

  1. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółek cywilnych – możliwe jest opublikowanie danych pełnomocnika w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). To działanie jest jednoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie i z uwagi na opublikowanie w CEDIG nie ma konieczności przedłożenia dokumentu stwierdzającego je przy czynnościach urzędowych, co powoduje brak obowiązku uiszczania opłaty skarbowej za przedłożenie pełnomocnictwa.

Aby dokonać wpisu w CEIDG w zakresie ustanowienia pełnomocnika należy wejść na stronę internetową:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.STS/Login.aspx

następnie zalogować się do CEIDG i samodzielnie ustanowić pełnomocnika.

Należy starannie określić zakres objęty pełnomocnictwem. Jeśli dotyczyć ma ono spraw związanych z BDO, można umieścić wpisy (przykłady):

- „prowadzenia BDO”,

- „składania wniosków/aktualizacje w rejestrze BDO”,

- „składania sprawozdań w BDO”, itp.

UWAGA:

Opublikowanie pełnomocnika w CEIDG nie dotyczy spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Podstawa prawna:

Art. 38 – 42  ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy t.j. Dz.U.2019.0.1291.

  1. W przypadku podmiotów wpisanych do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – jako osoby umocowane do działania w imieniu spółki uznaje się osoby wskazane w Rejestrze przedsiębiorców KRS, zgodnie z zasadami reprezentacji przyjętymi dla danego podmiotu lub którym udzielono prokury, pełnomocnictwa, które podlegają ujawnieniu w KRS. Wówczas z uwagi na opublikowanie w KRS nie ma konieczności przedłożenia dokumentu stwierdzającego je przy czynnościach urzędowych, co powoduje brak obowiązku uiszczania opłaty skarbowej za przedłożenie prokury lub pełnomocnictwa.

Działanie przez prokurenta nie wymaga wnoszenia opłaty skarbowej.

  1. W przypadku każdego rodzaju działalności - udzielenie pełnomocnictwa (czy to ogólnego, czy szczegółowego) na piśmie. W takim przypadku rozpatrzenie złożonego wniosku czy przyjęcie (zaakceptowanie) sprawozdania w BDO wymaga przedstawienia ważnego pełnomocnictwa. Należy również wnieść opłatę skarbową, o ile podmiot do jej wniesienia jest zobowiązany (nie dotyczy to podmiotów zwolnionych z jej uiszczenia np. osób z najbliższej rodziny, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, jednostek administracji publicznej itp., zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej oraz załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej).

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Opłatę skarbową należy uiścić na nr konta Urzędu Miasta  Katowice nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111.

 

Jeśli podmiot działa przez pełnomocnika nieujawnionego w CEDIG lub KRS, powinien
on do wniosku lub sprawozdania dołączyć upoważnienie w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego przez osobę mocodawcę. Może to być plik np. XML, DOC, PDF, podpisany cyfrowo. Ze względu na doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej pełnomocnictwo powinno być wydane w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym e-PUAP albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą certyfikatu podpisu osobistego. (art. 33 §2a K.p.a.)

 

Podpisany cyfrowo plik upoważnienia wraz z plikiem potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej należy spakować do archiwum w formacie .zip i dołączyć do wniosku. Wynika to z faktu, że system BDO z uwagi na uwarunkowania techniczne przyjmuje tylko pliki w formacie PDF lub ZIP.

Nadmieniam, że pełnomocnictwo niepodpisane elektronicznie, np. stanowiące jedynie skan oryginału, nie spełnia wymagań, o którym mowa w wyżej przywołanym art. 33 §2a K.p.a, co oznacza, że nie może być traktowany jako oryginał dokumentu.

 

  1. W tym miejscu uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość cyfrowego podpisywania dokumentów za pomocą profilu zaufanego e-PUAP za pomocą darmowego, bezpiecznego narzędzia:

https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

 

Jak założyć profil zaufany lub tymczasowy profil zaufany:

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

 

Po zapoznaniu się z informacją dotyczącą rejestru BDO, w razie wątpliwości proszę dzwonić pod podane poniżej numery telefonu, według adresu rejestracji SIEDZIBY FIRMY zgodnie z poniższym podziałem powiatów:

 

Dominik Dragon dominik.dragon@slaskie.pl tel. : 32 77 40 758: powiat mikołowski, Piekary Śląskie, Ruda Śląska;
Marzena Chwałek marzena.chwalek@slaskie.pl tel. : 32 77 40 758: powiat raciborski, Chorzów, Mysłowice;
Monika Strzemińska monika.strzeminska@slaskie.pl tel. : 32 77 40 061: Sosnowiec, Siemianowice Śląskie;
Joanna Znaniecka joanna.znaniecka@slaskie.pl tel. : 32 77 40 701: powiat tarnogórski, powiat będziński ;
Agnieszka Kowalska agnieszka.kowalska@slaskie.pl tel. : 32 77 40 701: Rybnik, powiat rybnicki, Dąbrowa Górnicza;
Anna Pabjańczyk anna.pabjanczyk@slaskie.pl tel. : 32 77 40 059: Katowice;
Leszek Kulesza leszek.kulesza@slaskie.pl tel. : 32 77 40 782: Świętochłowice, Bytom, Zabrze;
Artur Springwald artur.springwald@slaskie.pl tel. : 32 77 40 059: Gliwice, Tychy;
Roman Karwot roman.karwot@slaskie.pl tel. : 32 77 40 061: powiat gliwcki, Jaworzno, powiat bieruńsko-lędziński;  
Katarzyna Trawka katarzyna.trawka@slaskie.pl tel. : (33) 48 53 286: powiat cieszyński, Żory, Jastrzębie-Zdrój, Bielsko-Biała;
Iwona Myszor iwona.myszor@slaskie.pl tel. : (33) 48 53 289: powiat bielski, Bielsko-Biała, Pszczyna;
Anna Adamus anna.adamus@slaskie.pl tel. : (33) 48 53 287: powiat wodzisławski, powiat żywiecki, powiat pszczyński.
Marlena Dudkiewicz marlena.dudkiewicz@slaskie.pl tel. : (34) 39 01 257: powiat częstochowski N-Z, powiat myszkowski; 
Joanna Kisła joanna.kisla@slaskie.pl tel. : (34) 39 01 258: Częstochowa N-Z, powiat kłobucki A-M;
Danuta Tyras danuta.tyras@slaskie.pl tel. : (34) 39 01 256: Częstochowa A-M, powiat częstochowski A-M;
Anna Hłąd anna.hlad@slaskie.pl tel. : (34) 39 01 258: powiat zawierciański, powiat lubliniecki, powiat kłobucki N-Z;

W zakresie finansowym:

32 77 40 786

32 77 40 755

32 77 40 085

32 77 40 095

Uprzejmie informujemy, że kontakt telefoniczny w zakresie Rejestru BDO może być znacznie utrudniony ze względu na dużą ilość połączeń. Zachęcamy w tym czasie do zapoznania się z informacjami na bieżąco zamieszczanymi na stronie https://bdo.mos.gov.pl/, która pozwala na szybkie uzyskanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Ponadto z uwagi na fakt iż znacząca ilość wniosków o wpis do rejestru BDO została złożona w drugiej połowie grudnia 2019  r., czas oczekiwania na nadanie numeru rejestrowego BDO oraz wygenerowania nowego hasła do BDO może ulec wydłużeniu. Równocześnie zapewniamy że Departament Opłat Środowiskowych dokłada wszelkich starań aby prace związane z nadawaniem numerów rejestrowych BDO oraz nowych haseł przebiegał maksymalnie sprawnie i efektywnie. Jednocześnie informujemy że tutejszy urząd w żaden sposób nie może ponosić odpowiedzialności za problemy techniczne (usterki, awarie, problemy z wydajnością) z funkcjonowaniem bazy BDO, której administratorem jest Ministerstwo Klimatu.

 

Link do bazy danych BDO - https://bdo.mos.gov.pl/web

Sprawozdawczość w zakresie wytwarzanych odpadów oraz sposobów gospodarowania nimi:

Imię i Nazwisko

Adres e-mail

Powiat

Numer telefonu

Grzegorz Bankiel

grzegorz.bankiel@slaskie.pl 

Częstochowa, pow.lubliniecki, pow.gliwicki, Ruda Śląska, obce

(32) 77 40 713

Agnieszka Bukowska

agnieszka.bukowska@slaskie.pl 

 

(34) 39 01 263

Michał Chowaniec

michal.chowaniec@slaskie.pl 

Rybnik, pow. Rybnicki,         pow. Mikołowski, Bytom, Jastrzębie-Zdrój, Świętochłowice

(32) 77 40 024

Anna Dudek

anna.dudek@slaskie.pl 

Bielsko-Biała, Gliwice,          pow. Żywiecki, Chorzów, Jaworzno

(32) 77 40 024

Bożena Zastróżny

bozena.zastrozny@slaskie.pl 

pow. Częstochowski,            pow. Kłobucki, pow. Będziński, Dąbrowa Górnicza, Żory

(32) 77 40 090

Anna Kubica

anna.kubica@slaskie.pl 

pow. Bielski, pow. Pszczyński, pow. Myszkowski, pow. Raciborski, Mysłowice

(32) 77 40 090

Edyta Serek

edyta.serek@slaskie.pl 

Katowice, pow. Tarnogórski, Zabrze, Tychy, Siemianowice Śląskie

(32) 77 40 024

Jolanta Studnicka

jolanta.studnicka@slaskie.pl 

pow. Cieczyński,                  pow. Wodzisławki, Sosnowiec, pow. Zawierciański,              pow. Bieruńsko-lędziński,  Piekary Ślaskie

(32) 77 40 090

Karina Szczypka

karina.szczypka@slaskie.pl 

 

(33) 48 53 287

Informacje na temat sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi można uzyskać w poniższym linku w punkcie 4.3. :

https://bdo.mos.gov.pl/instrukcje-krok-po-kroku-system-bdo/

 

 

Sprawozdawczość w zakresie opłat produktowych dla:

- sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- opakowań,

- opon i olejów,

- baterii i akumulatorów

- pojazdów

W celu zasięgnięcia informacji w powyższych sprawozdaniach proszę się kontaktować wg poniżej ustalonego podziału:

Imię i Nazwisko

Adres e-mail

Powiat

Numer telefonu

Artur Sobiesiek

artur.sobiesiek@slaskie.pl 

32 77 40 702

Urszula Jelonek

urszula.jelonek@slaskie.pl 

32 77 40 072

Monika Majek

monika.majek@slaskie.pl 

32 77 40 089

Izabela Sławęcka-Myczkowska

izabela.slawecka@slaskie.pl 

32 77 40 702

Bartłomiej Rokowski

bartlomiej.rokowski@slaskie.pl 

32 77 40 703

Ariadna Wszelaka

ariadna.wszelaka@slaskie.pl 

32 77 40 089

Arnika Kluska

arnika.kluska@slaskie.pl 

32 77 40 703

Olga Guzik

olga.guzik@slaskie.pl 

 

32 77 40 700

Karolina Zając 

karolina.zajac@slaskie.pl 

 

32 77 40 700


Informacje na temat poszczególnych sprawozdań można uzyskać z poniższych linków:

https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=744&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=10849 (w celu uzyskania dostępu do rozszerzonej części należy zjechać na sam dół wybranego sprawozdania i kliknąć w „Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego”)

https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/oplata-produktowa---produkty-opony-oleje-preparaty-smarowe.html

https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/oplata-recyklingowa-za-lekkie-torby-na-zakupy-z-tworzywa-sztucznego.html

http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny

http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/pojazdy-wycofane-z-eksploatacji

 

; ; ;bf6dbc25-d119-11e7-80a9-005056b46601;Gallery;Galeria;Galeria; ;bf6e1f6b-d119-11e7-80a9-005056b46601;Attachment;Załączniki;Załączniki do strony;/resource/file/download-file/id.1260;PDF;b3eaa3da379c14c0534362ff048b34b0.pdf;92,49 KB; ;/resource/file/download-file/id.25289;PDF;7ee3a47fff41d9990918a5c36c694b58.pdf;1,71 MB; ;/resource/file/download-file/id.21702;PDF;5e395bd239bf562f32dec3fd1ce95a64.pdf;1,73 MB; ;/resource/file/download-file/id.26654;DOCX;78b5a5e481869287f4c91031e23fca12.docx;4,44 MB; ;/resource/file/download-file/id.26656;DOCX;48b5340d79e836481e65f8e9c1fba212.docx;7,17 MB; ;/resource/file/download-file/id.25290;PDF;3182dc7c8f040470346c65f1cab51932.pdf;11,6 MB; ;/resource/file/download-file/id.32019;XLS;448f9b73ae1683706b7fe8d45d626bc5.xls;64,5 KB; ;/resource/file/download-file/id.32018;XLSX;4302cbd77c1afa1ea3d138b3f8fb3a25.xlsx;29,45 KB; ;/resource/file/download-file/id.19397;PDF;c0467565a31b02737d8855420dedf68a.pdf;499,43 KB; ;/resource/file/download-file/id.26653;DOCX;1d418830b2f165a871888be84f876e62.docx;85,18 KB; ;/resource/file/download-file/id.26652;DOCX;19952630023c47f94bcbc64e885a1ed9.docx;16,98 KB; ;/resource/file/download-file/id.25291;PDF;729a031f41eb76c821ef3a7de5d92765.pdf;1,43 MB; ; ; ;eba03b25-d9a7-11e7-b355-005056b70dba;PageTitle;;Tytuł strony;BDO - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami; ; ;eba07701-d9a7-11e7-b355-005056b70dba;PageDescription;;Zajawka strony;; ; ;1b1a7940-ff78-11e7-b81e-005056b7801d;SectionDescription;;Zajawka sekcji;; ;