2181;bdo-rejestr-podmiotow;BDO - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami;;BDO - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami;;;zmiana nazwy załącznika;;/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/bdo-rejestr-podmiotow.html;/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/bdo-rejestr-podmiotow.html;Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;2018-01-09 14:57:04;2018-07-10 10:02:08;2018-01-09 14:57:04;;Zwykła;; ;bf6d5eba-d119-11e7-80a9-005056b46601;ContentWYSIWYG;Treść;Treść strony;

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz 1981 z późn. zm.)

Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwany dalej „rejestrem”.

REJESTR podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez marszałka województwa funkcjonuje z dniem 24 stycznia 2018

Nie podlegają wpisowi do rejestru:


1) osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
2) podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
3) podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
4) transportujący wytworzone przez siebie odpady.

Przedsiębiorcy zobowiązani dokonać wpisu rejestru na wniosek:

1. z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478):
a) wprowadzających na terytorium kraju produkty (opony, oleje smarowe),
b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
c) organizacji odzysku,
d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
2. z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803):
a) wprowadzających pojazdy,
b) prowadzących punkty zbierania pojazdów,
c) prowadzących stacje demontażu,
d) prowadzących strzępiarki;
3. z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
a) wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli;
b) zbierających zużyty sprzęt,
c) prowadzących zakład przetwarzania,
d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
4. z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687 i 1688):
a) wprowadzających baterie lub akumulatory,
b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
c) podmiotów pośredniczących;
5. z zakresu ustawy o odpadach:
a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
b) transportujących odpady,
c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
d) prowadzących zakłady recyklingu statków,
e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;
6. z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 2056) – organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców:
a) będących organizacjami odzysku opakowań,
b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
– odpadów opakowaniowych,
– produktów w opakowaniach,
c) eksportujących:
– odpady opakowaniowe,
– opakowania,
– produkty w opakowaniach,
d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
e) wprowadzających opakowania,
f) wprowadzających produkty w opakowaniach.

Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.

Wniosek o wpis do rejestru składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 84, oraz w formie pisemnej.

Do wniosku o wpis do rejestru, składanego w formie pisemnej, dołącza się:


1. w przypadku wszystkich podmiotów:
a) uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
b) oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym;
2. w przypadku wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela:
a) uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
b) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
c) uwierzytelnioną kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – w przypadku autoryzowanego przedstawiciela;
3. w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
4. przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
5. w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory – informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);
6. w przypadku wprowadzających pojazdy – umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 lit. b, pkt 3 i 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Marszałek województwa zawiadamia podmiot o nadanym numerze rejestrowym.

Opłatę za wpis do rejestru uiszcza:

1) wprowadzający sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
2) wprowadzający baterie lub akumulatory,
3) wprowadzający pojazdy,
4) producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań,
5) wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
6) wprowadzający na terytorium kraju opony,
7) wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Podmioty, o których mowa wyżej, wpisane do rejestru uiszczają opłatę roczną za dany rok, w terminie do końca lutego każdego roku.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Podmioty posiadające numer rejestrowy GIOŚ są obowiązane w 2018 r. do uiszczenia opłaty rocznej według stawki określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. poz. 184).
Jednocześnie nie ponoszą opłaty rejestrowej w przypadku składania wniosku aktualizacyjnego lub w pozostałym zakresie wymagającym wpisu do rejestru BDO.

Przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej jak również przedsiębiorcy, którzy złożyli zawiadomienie na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej w roku, w którym złożyli wniosek o wpis do rejestru.

Nr rachunku bankowego:
35 1240 6292 1111 0010 7756 2493W celu prawidłowego zaksięgowania opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej w opisie przelewu należy wskazać płatnika (nr NIP) oraz rodzaj opłaty (opłata rejestrowa lub opłata roczna) np.:

"NIP-999999999 - Opłata rejestrowa"
"NIP-999999999 - Opłata roczna"Formę pisemną wniosku o wpis do rejestru, wniosku o zmianę wpisu w rejestrze oraz wniosku o wykreślenie z rejestru stanowi formularz, tylko i wyłącznie dostarczony osobiście lub przesłany pocztą wydrukowany, wypełniony i opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy albo wypełniony i przesłany w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wnioskodawcy lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
W związku z powyższym proszę o nieprzesyłanie wniosków w formie skanów na adres e-mail Urzędu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl;

2)      Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl;

3)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: celu w celu prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, jak również w celu archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. e oraz art.9 ust.2 lit. c, f RODO w związku art. z art. 53 ust. 7 pkt 1 b) ustawy o odpadach.

4)      Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, innym organom administracji publicznej  Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu;

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

6)      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym . Podanie danych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie traktowane jako prawnie nieskuteczne złożenie wniosku.

8)      Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.Link do bazy danych - https://bdo.mos.gov.pl/web

; ; ;bf6dbc25-d119-11e7-80a9-005056b46601;Gallery;Galeria;Galeria; ;bf6e1f6b-d119-11e7-80a9-005056b46601;Attachment;Załączniki;Załączniki do strony;/resource/file/download-file/id.1401;RTF;oświadczenie.rtf;76,36 KB; ;/resource/file/download-file/id.1260;PDF;Stawki opłat rejestrowych i rocznych.pdf;92,49 KB; ;/resource/file/download-file/id.2646;DOC;Wzor_wniosku_EDYTOWALNY_BDO.doc;955,5 KB; ;/resource/file/download-file/id.1261;PDF;Wzór wniosku - Rozporządzenie.pdf;796 KB; ; ; ;eba03b25-d9a7-11e7-b355-005056b70dba;PageTitle;;Tytuł strony;BDO - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami; ; ;eba07701-d9a7-11e7-b355-005056b70dba;PageDescription;;Zajawka strony;; ; ;1b1a7940-ff78-11e7-b81e-005056b7801d;SectionDescription;;Zajawka sekcji;; ;