{"id":2181,"name":"bdo-rejestr-podmiotow","title":"BDO - Rejestr podmiot\u00f3w wprowadzaj\u0105cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj\u0105cych odpadami","desc":"","header":"BDO - Rejestr podmiot\u00f3w wprowadzaj\u0105cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj\u0105cych odpadami","lead":"","keywords":"","changes":"Aktualizacja","menu":"","path":"\/sprawy_w_urzedzie\/spis_procedur\/ochrona_srodowiska_1\/bdo-rejestr-podmiotow.html","url":"\/sprawy_w_urzedzie\/spis_procedur\/ochrona_srodowiska_1\/bdo-rejestr-podmiotow.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego","dateFirstPublicate":"2018-01-09 14:57:04","dateLastVersionPublicate":"2021-03-25 11:02:53","dateAvailableFrom":"2018-01-09 14:57:04","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"bf6d5eba-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Ch3\u003E\u003Cstrong\u003EDepartament Op\u0142at \u015arodowiskowych\u003C\/strong\u003E\u003Cstrong\u003E informuje, \u017ce w zwi\u0105zku z zaistnia\u0142\u0105 w kraju sytuacj\u0105 zwi\u0105zan\u0105 z zagro\u017ceniem epidemiologicznym w celu ograniczenia osobistego kontaktu wszelkie sprawy nale\u017cy za\u0142atwia\u0107, drog\u0105 mailow\u0105 lub telefonicznie. \u003C\/strong\u003E\u003C\/h3\u003E\n\u003Ch3\u003E\u003Cstrong\u003EKasa Urz\u0119du - Nieczynna\u003C\/strong\u003E\u003C\/h3\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EPodmioty zobowi\u0105zane do uiszczenia op\u0142aty rejestrowej i rocznej:\u003C\/strong\u003E\u003Cbr \/\u003E 1) wprowadzaj\u0105cy sprz\u0119t i autoryzowanych przedstawicieli,\u003Cbr \/\u003E 2) wprowadzaj\u0105cy baterie lub akumulatory,\u003Cbr \/\u003E 3) wprowadzaj\u0105cy pojazdy,\u003Cbr \/\u003E 4) producent, importer i wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowy nabywca opakowa\u0144,\u003Cbr \/\u003E 5) wprowadzaj\u0105cy na terytorium kraju produkty w opakowaniach,\u003Cbr \/\u003E 6) wprowadzaj\u0105cy na terytorium kraju opony,\u003Cbr \/\u003E 7) wprowadzaj\u0105cy na terytorium kraju oleje smarowe.\u003Cbr \/\u003E \u003Cbr \/\u003E Podmioty, o kt\u00f3rych mowa wy\u017cej, wpisane do rejestru uiszczaj\u0105 op\u0142at\u0119 roczn\u0105 za dany rok, w terminie\u00a0\u003Cstrong\u003Edo ko\u0144ca lutego\u003C\/strong\u003E\u00a0ka\u017cdego roku.\u003Cbr \/\u003E \u003Cbr \/\u003E \u003Cstrong\u003EOp\u0142aty rocznej nie uiszcza si\u0119 w roku, w kt\u00f3rym zosta\u0142a uiszczona op\u0142ata rejestrowa.\u003C\/strong\u003E\u003Cbr \/\u003E \u003Cbr \/\u003E \u003Cstrong\u003EBrak uiszczenia op\u0142aty rocznej skutkowa\u0142 b\u0119dzie wykre\u015bleniem z rejestru.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Ch4\u003ENr rachunku bankowego:\u003Cbr \/\u003E \u003Cstrong\u003E35 1240 6292 1111 0010 7756 2493\u003C\/strong\u003E\u003C\/h4\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E40-037 Katowice\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EUl. Ligonia 46\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cbr \/\u003E W celu prawid\u0142owego zaksi\u0119gowania op\u0142aty rejestrowej oraz op\u0142aty rocznej w opisie przelewu nale\u017cy wskaza\u0107 p\u0142atnika (nr NIP) oraz rodzaj op\u0142aty (op\u0142ata rejestrowa lub op\u0142ata roczna, rok kt\u00f3rego op\u0142ata dotyczy) np.:\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u0022NIP-999999999 - Op\u0142ata rejestrowa\u0022\u003Cbr \/\u003E \u0022NIP-999999999 - Op\u0142ata roczna za \u2026\u2026. r.\u0022\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cu\u003EOp\u0142aty rejestrowe i roczne nie podlegaj\u0105 Split payment\u003C\/u\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EWykre\u015blenie z rejestru:\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EZ\u0142o\u017cenie wniosku o wykre\u015blenie z rejestru tylko za po\u015brednictwem rejestru BDO. Do wniosku o wykre\u015blenie z rejestru nale\u017cy do\u0142\u0105czy\u0107 dow\u00f3d uiszczenia op\u0142aty skarbowej w formie pdf w wysoko\u015bci 10 z\u0142, wymaganej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o op\u0142acie skarbowej (Dz. U. 2018 poz. 1044 Z p\u00f3\u017an. zm.).\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\u0022color: #0000ff;\u0022\u003E\u003Cstrong\u003EOp\u0142at\u0119 skarbow\u0105 nale\u017cy ui\u015bci\u0107 na nr konta Urz\u0119du Miasta \u00a0Katowice nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111.\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EDepartament Op\u0142at \u015arodowiskowych przypomina, \u017ce wszelkich wp\u0142at mo\u017cna dokonywa\u0107 za po\u015brednictwem bankowo\u015bci elektronicznej na rachunki bankowe wskazane w informacji poni\u017cej.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cu\u003EPE\u0141NOMOCNICTWA do obs\u0142ugi BDO:\u003C\/u\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EDepartament Op\u0142at \u015arodowiskowych przypomina, \u017ce w przypadku dzia\u0142ania przez pe\u0142nomocnika podmiot jest zobowi\u0105zany do prawid\u0142owego umocowania reprezentuj\u0105cej go osoby. Z uwagi na wymagania formalno-prawne, a tak\u017ce maj\u0105c na wzgl\u0119dzie zabezpieczenie interes\u00f3w wszystkich zainteresowanych, pracownik Urz\u0119du musi mie\u0107 mo\u017cliwo\u015b\u0107 weryfikacji udzielonego upowa\u017cnienia pod k\u0105tem jego poprawno\u015bci i wa\u017cno\u015bci.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u00a0W tym zakresie istniej\u0105 nast\u0119puj\u0105ce mo\u017cliwo\u015bci:\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003E \u003C\/strong\u003E\u003Cstrong\u003EW przypadku jednoosobowej dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej oraz sp\u00f3\u0142ek cywilnych \u2013 mo\u017cliwe jest opublikowanie danych pe\u0142nomocnika w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia\u0142alno\u015bci Gospodarczej (CEIDG). To dzia\u0142anie jest jednoznaczne w skutkach z udzieleniem pe\u0142nomocnictwa na pi\u015bmie i z uwagi na opublikowanie w CEDIG nie ma konieczno\u015bci przed\u0142o\u017cenia dokumentu stwierdzaj\u0105cego je przy czynno\u015bciach urz\u0119dowych, co powoduje brak obowi\u0105zku uiszczania op\u0142aty skarbowej za przed\u0142o\u017cenie pe\u0142nomocnictwa.\u003C\/strong\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EAby dokona\u0107 wpisu w CEIDG w zakresie ustanowienia pe\u0142nomocnika nale\u017cy wej\u015b\u0107 na stron\u0119 internetow\u0105:\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/prod.ceidg.gov.pl\/CEIDG.STS\/Login.aspx\u0022\u003Ehttps:\/\/prod.ceidg.gov.pl\/CEIDG.STS\/Login.aspx\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003Enast\u0119pnie zalogowa\u0107 si\u0119 do CEIDG i samodzielnie ustanowi\u0107 pe\u0142nomocnika.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ENale\u017cy starannie okre\u015bli\u0107 zakres obj\u0119ty pe\u0142nomocnictwem. Je\u015bli dotyczy\u0107 ma ono spraw zwi\u0105zanych z BDO, mo\u017cna umie\u015bci\u0107 wpisy (przyk\u0142ady):\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E- \u201eprowadzenia BDO\u201d,\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E- \u201esk\u0142adania wniosk\u00f3w\/aktualizacje w rejestrze BDO\u201d,\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E- \u201esk\u0142adania sprawozda\u0144 w BDO\u201d, itp.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EUWAGA:\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EOpublikowanie pe\u0142nomocnika w CEIDG \u003Cu\u003Enie dotyczy\u003C\/u\u003E spraw prowadzonych w oparciu o Ordynacj\u0119 podatkow\u0105 oraz ustaw\u0119 o Krajowej Administracji Skarbowej.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EPodstawa prawna:\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EArt. 38 \u2013 42\u00a0 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia\u0142alno\u015bci Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsi\u0119biorcy t.j. Dz.U.2019.0.1291.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Col start=\u00222\u0022\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003E \u003C\/strong\u003E\u003Cstrong\u003EW przypadku podmiot\u00f3w wpisanych do Rejestru przedsi\u0119biorc\u00f3w Krajowego Rejestru S\u0105dowego \u2013 jako osoby umocowane do dzia\u0142ania w imieniu sp\u00f3\u0142ki uznaje si\u0119 osoby wskazane w Rejestrze przedsi\u0119biorc\u00f3w KRS, zgodnie z zasadami reprezentacji przyj\u0119tymi dla danego podmiotu lub kt\u00f3rym udzielono prokury, pe\u0142nomocnictwa, kt\u00f3re podlegaj\u0105 ujawnieniu w KRS. \u003Cu\u003EW\u00f3wczas z uwagi na opublikowanie w KRS nie ma konieczno\u015bci przed\u0142o\u017cenia dokumentu stwierdzaj\u0105cego je przy czynno\u015bciach urz\u0119dowych, co powoduje brak obowi\u0105zku uiszczania op\u0142aty skarbowej za przed\u0142o\u017cenie prokury lub pe\u0142nomocnictwa.\u003C\/u\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cu\u003EDzia\u0142anie przez prokurenta nie wymaga wnoszenia op\u0142aty skarbowej\u003C\/u\u003E\u003C\/strong\u003E\u003Cstrong\u003E.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Col start=\u00223\u0022\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003EW \u003C\/strong\u003Eprzypadku ka\u017cdego rodzaju dzia\u0142alno\u015bci - udzielenie pe\u0142nomocnictwa (czy to og\u00f3lnego, czy szczeg\u00f3\u0142owego) na pi\u015bmie. W takim przypadku rozpatrzenie z\u0142o\u017conego wniosku czy przyj\u0119cie (zaakceptowanie) sprawozdania w BDO wymaga przedstawienia wa\u017cnego pe\u0142nomocnictwa. Nale\u017cy r\u00f3wnie\u017c wnie\u015b\u0107 op\u0142at\u0119 skarbow\u0105, o ile podmiot do jej wniesienia jest zobowi\u0105zany (nie dotyczy to podmiot\u00f3w zwolnionych z jej uiszczenia np. os\u00f3b z najbli\u017cszej rodziny, jednostek samorz\u0105du terytorialnego, jednostek bud\u017cetowych, jednostek administracji publicznej itp., zgodnie z art. 7 ustawy o op\u0142acie skarbowej oraz za\u0142\u0105cznikiem do ustawy o op\u0142acie skarbowej).\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EOp\u0142ata skarbowa za z\u0142o\u017cenie pe\u0142nomocnictwa wynosi 17 z\u0142. Op\u0142at\u0119 skarbow\u0105 nale\u017cy ui\u015bci\u0107 na nr konta Urz\u0119du Miasta \u00a0Katowice nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EJe\u015bli podmiot dzia\u0142a przez pe\u0142nomocnika nieujawnionego w CEDIG lub KRS, powinien \u003Cbr \/\u003E on do wniosku lub sprawozdania do\u0142\u0105czy\u0107 upowa\u017cnienie w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego przez osob\u0119 mocodawc\u0119. Mo\u017ce to by\u0107 plik np. XML, DOC, PDF, podpisany cyfrowo. Ze wzgl\u0119du na dor\u0119czenie za pomoc\u0105 \u015brodk\u00f3w komunikacji elektronicznej pe\u0142nomocnictwo powinno by\u0107 wydane w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym e-PUAP albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomoc\u0105 certyfikatu podpisu osobistego. (art. 33 \u00a72a K.p.a.)\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPodpisany cyfrowo plik upowa\u017cnienia wraz z plikiem potwierdzenia wniesienia op\u0142aty skarbowej nale\u017cy spakowa\u0107 do archiwum w formacie .zip i do\u0142\u0105czy\u0107 do wniosku. Wynika to z faktu, \u017ce system BDO z uwagi na uwarunkowania techniczne przyjmuje tylko pliki w formacie PDF lub ZIP.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ENadmieniam, \u017ce pe\u0142nomocnictwo niepodpisane elektronicznie, np. stanowi\u0105ce jedynie skan orygina\u0142u, nie spe\u0142nia wymaga\u0144, o kt\u00f3rym mowa w wy\u017cej przywo\u0142anym art. 33 \u00a72a K.p.a, co oznacza, \u017ce nie mo\u017ce by\u0107 traktowany jako orygina\u0142 dokumentu.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Col start=\u00224\u0022\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003E \u003C\/strong\u003EW tym miejscu uprzejmie informujemy, \u017ce istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 cyfrowego podpisywania dokument\u00f3w za pomoc\u0105 profilu zaufanego e-PUAP za pomoc\u0105 darmowego, bezpiecznego narz\u0119dzia\u003Cstrong\u003E:\u003C\/strong\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/moj.gov.pl\/nforms\/signer\/upload?xFormsAppName=SIGNER\u0022\u003Ehttps:\/\/moj.gov.pl\/nforms\/signer\/upload?xFormsAppName=SIGNER\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u00a0\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EJak za\u0142o\u017cy\u0107 profil zaufany lub tymczasowy profil zaufany:\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/www.gov.pl\/web\/gov\/zaloz-profil-zaufany\u0022\u003Ehttps:\/\/www.gov.pl\/web\/gov\/zaloz-profil-zaufany\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u00a0\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\u0022color: #0000ff;\u0022\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EPo zapoznaniu si\u0119 z informacj\u0105 dotycz\u0105c\u0105 rejestru BDO, w razie w\u0105tpliwo\u015bci prosz\u0119 dzwoni\u0107 pod podane\u00a0poni\u017cej numery telefonu, wed\u0142ug adresu rejestracji SIEDZIBY FIRMY zgodnie z\u00a0poni\u017cszym podzia\u0142em powiat\u00f3w:\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Ch5 data-canvas-width=\u0022119.35\u0022 data-font-name=\u0022g_font_30_0\u0022 data-angle=\u00220\u0022 dir=\u0022ltr\u0022\u003EDominik Dragon \u003Ca href=\u0022mailto:dominik.dragon@slaskie.pl\u0022\u003Edominik.dragon@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u00a0tel. : 32 77 40 758: powiat miko\u0142owski, Piekary \u015al\u0105skie, Ruda \u015al\u0105ska;\u003C\/h5\u003E\n\u003Ch5 data-canvas-width=\u0022106.33333333333331\u0022 data-font-name=\u0022g_font_30_0\u0022 data-angle=\u00220\u0022 dir=\u0022ltr\u0022\u003EMarzena Chwa\u0142ek\u00a0\u003Ca href=\u0022mailto:marzena.chwalek@slaskie.pl\u0022\u003Emarzena.chwalek@slaskie.pl\u003C\/a\u003E tel. : 32 77 40 758: powiat raciborski, Chorz\u00f3w, Mys\u0142owice;\u003C\/h5\u003E\n\u003Ch5 data-canvas-width=\u0022106.33333333333331\u0022 data-font-name=\u0022g_font_30_0\u0022 data-angle=\u00220\u0022 dir=\u0022ltr\u0022\u003EMonika Strzemi\u0144ska \u003Ca href=\u0022mailto:monika.strzeminska@slaskie.pl\u0022\u003Emonika.strzeminska@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u00a0tel. : 32 77 40 061: Sosnowiec, Siemianowice \u015al\u0105skie;\u003C\/h5\u003E\n\u003Ch5 data-canvas-width=\u0022771.2466666666668\u0022 data-font-name=\u0022g_font_45_0\u0022 data-angle=\u00220\u0022 dir=\u0022ltr\u0022\u003EJoanna Znaniecka \u003Ca href=\u0022mailto:joanna.znaniecka@slaskie.pl\u0022\u003Ejoanna.znaniecka@slaskie.pl\u003C\/a\u003E tel. : 32 77 40 701: powiat tarnog\u00f3rski, powiat b\u0119dzi\u0144ski ;\u003C\/h5\u003E\n\u003Ch5 data-canvas-width=\u0022771.2466666666668\u0022 data-font-name=\u0022g_font_45_0\u0022 data-angle=\u00220\u0022 dir=\u0022ltr\u0022\u003EAgnieszka Kowalska \u003Ca href=\u0022mailto:agnieszka.kowalska@slaskie.pl\u0022\u003Eagnieszka.kowalska@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u00a0tel. : 32 77 40 701: Rybnik, powiat rybnicki, D\u0105browa G\u00f3rnicza;\u003C\/h5\u003E\n\u003Ch5 data-canvas-width=\u0022771.2466666666668\u0022 data-font-name=\u0022g_font_45_0\u0022 data-angle=\u00220\u0022 dir=\u0022ltr\u0022\u003EAnna Pabja\u0144czyk \u003Ca href=\u0022mailto:anna.pabjanczyk@slaskie.pl\u0022\u003Eanna.pabjanczyk@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u00a0tel. : 32 77 40 059: Katowice;\u003C\/h5\u003E\n\u003Ch5 data-canvas-width=\u0022771.2466666666668\u0022 data-font-name=\u0022g_font_45_0\u0022 data-angle=\u00220\u0022 dir=\u0022ltr\u0022\u003ELeszek Kulesza \u003Ca href=\u0022mailto:leszek.kulesza@slaskie.pl\u0022\u003Eleszek.kulesza@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u00a0tel. : 32 77 40 782: \u015awi\u0119toch\u0142owice, Bytom, Zabrze;\u003C\/h5\u003E\n\u003Ch5 data-canvas-width=\u0022771.2466666666668\u0022 data-font-name=\u0022g_font_45_0\u0022 data-angle=\u00220\u0022 dir=\u0022ltr\u0022\u003EArtur Springwald \u003Ca href=\u0022mailto:artur.springwald@slaskie.pl\u0022\u003Eartur.springwald@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u00a0tel. : 32 77 40 059: Gliwice, Tychy;\u003C\/h5\u003E\n\u003Ch5 data-canvas-width=\u0022771.2466666666668\u0022 data-font-name=\u0022g_font_45_0\u0022 data-angle=\u00220\u0022 dir=\u0022ltr\u0022\u003ERoman Karwot \u003Ca href=\u0022mailto:roman.karwot@slaskie.pl\u0022\u003Eroman.karwot@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u00a0tel. : 32 77 40 061:\u00a0powiat gliwcki, Jaworzno, powiat bieru\u0144sko-l\u0119dzi\u0144ski;\u00a0\u00a0\u003C\/h5\u003E\n\u003Ch5 data-canvas-width=\u002294.69166666666668\u0022 data-font-name=\u0022g_font_45_0\u0022 data-angle=\u00220\u0022 dir=\u0022ltr\u0022\u003EKatarzyna Trawka \u003Ca href=\u0022mailto:katarzyna.trawka@slaskie.pl\u0022\u003Ekatarzyna.trawka@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u00a0tel. : (33) 48 53 286: powiat cieszy\u0144ski, \u017bory, Jastrz\u0119bie-Zdr\u00f3j, Bielsko-Bia\u0142a;\u003C\/h5\u003E\n\u003Ch5 data-canvas-width=\u002294.69166666666668\u0022 data-font-name=\u0022g_font_45_0\u0022 data-angle=\u00220\u0022 dir=\u0022ltr\u0022\u003EIwona Myszor \u003Ca href=\u0022mailto:iwona.myszor@slaskie.pl\u0022\u003Eiwona.myszor@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u00a0tel. : (33) 48 53 289: powiat bielski, Bielsko-Bia\u0142a, Pszczyna;\u003C\/h5\u003E\n\u003Ch5 data-canvas-width=\u0022107.17666666666665\u0022 data-font-name=\u0022g_font_45_0\u0022 data-angle=\u00220\u0022 dir=\u0022ltr\u0022\u003EAnna Adamus \u003Ca href=\u0022mailto:anna.adamus@slaskie.pl\u0022\u003Eanna.adamus@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u00a0tel. : (33) 48 53 287: powiat wodzis\u0142awski, powiat \u017cywiecki, powiat pszczy\u0144ski.\u003C\/h5\u003E\n\u003Ch5 data-canvas-width=\u0022756.5433333333333\u0022 data-font-name=\u0022g_font_45_0\u0022 data-angle=\u00220\u0022 dir=\u0022ltr\u0022\u003EMarlena Dudkiewicz \u003Ca href=\u0022mailto:marlena.dudkiewicz@slaskie.pl\u0022\u003Emarlena.dudkiewicz@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u00a0t\u003Cspan style=\u0022background-color: #ffffff;\u0022\u003Eel. : (34) 39 01 257: powiat\u003C\/span\u003E\u00a0cz\u0119stochowski N-Z, powiat myszkowski;\u00a0\u003C\/h5\u003E\n\u003Ch5 data-canvas-width=\u002294.69166666666668\u0022 data-font-name=\u0022g_font_45_0\u0022 data-angle=\u00220\u0022 dir=\u0022ltr\u0022\u003EJoanna Kis\u0142a \u003Ca href=\u0022mailto:joanna.kisla@slaskie.pl\u0022\u003Ejoanna.kisla@slaskie.pl\u003C\/a\u003E tel.\u003Cspan style=\u0022background-color: #ffffff;\u0022\u003E : (34) 39 01 258:\u003C\/span\u003E Cz\u0119stochowa N-Z, powiat k\u0142obucki A-M;\u003C\/h5\u003E\n\u003Ch5 data-canvas-width=\u002294.69166666666668\u0022 data-font-name=\u0022g_font_45_0\u0022 data-angle=\u00220\u0022 dir=\u0022ltr\u0022\u003EDanuta Tyras \u003Ca href=\u0022mailto:danuta.tyras@slaskie.pl\u0022\u003Edanuta.tyras@slaskie.pl\u003C\/a\u003E tel.\u003Cspan style=\u0022background-color: #ffffff;\u0022\u003E : (34) 39 01 256: Cz\u003C\/span\u003E\u0119stochowa A-M, powiat cz\u0119stochowski A-M;\u003C\/h5\u003E\n\u003Ch5 data-canvas-width=\u002294.69166666666668\u0022 data-font-name=\u0022g_font_45_0\u0022 data-angle=\u00220\u0022 dir=\u0022ltr\u0022\u003EAnna H\u0142\u0105d \u003Ca href=\u0022mailto:anna.hlad@slaskie.pl\u0022\u003Eanna.hlad@slaskie.pl\u003C\/a\u003E tel\u003Cspan style=\u0022background-color: #ffffff;\u0022\u003E. : (34) 39 01 258: powiat za\u003C\/span\u003Ewiercia\u0144ski, powiat lubliniecki, powiat k\u0142obucki N-Z;\u003C\/h5\u003E\n\u003Cdiv data-canvas-width=\u0022107.17666666666665\u0022 data-font-name=\u0022g_font_45_0\u0022 data-angle=\u00220\u0022 dir=\u0022ltr\u0022\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u003C\/strong\u003EW zakresie finansowym:\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E32 77 40\u00a0786\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E32 77 40\u00a0755\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E32 77 40\u00a0085\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E32 77 40\u00a0095\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EUprzejmie informujemy, \u017ce kontakt telefoniczny w zakresie Rejestru BDO mo\u017ce by\u0107 znacznie utrudniony ze wzgl\u0119du na du\u017c\u0105 ilo\u015b\u0107 po\u0142\u0105cze\u0144. Zach\u0119camy w tym czasie do zapoznania si\u0119 z informacjami na bie\u017c\u0105co zamieszczanymi na stronie https:\/\/bdo.mos.gov.pl\/, kt\u00f3ra pozwala na szybkie uzyskanie odpowiedzi na najcz\u0119\u015bciej zadawane pytania.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPonadto z uwagi na fakt i\u017c znacz\u0105ca ilo\u015b\u0107 wniosk\u00f3w o wpis do rejestru BDO zosta\u0142a z\u0142o\u017cona w drugiej po\u0142owie grudnia 2019\u00a0 r., czas oczekiwania na nadanie numeru rejestrowego BDO oraz wygenerowania nowego has\u0142a do BDO mo\u017ce ulec wyd\u0142u\u017ceniu. R\u00f3wnocze\u015bnie zapewniamy \u017ce Departament Op\u0142at \u015arodowiskowych dok\u0142ada wszelkich stara\u0144 aby prace zwi\u0105zane z nadawaniem numer\u00f3w rejestrowych BDO oraz nowych hase\u0142 przebiega\u0142 maksymalnie sprawnie i efektywnie. Jednocze\u015bnie informujemy \u017ce tutejszy urz\u0105d w \u017caden spos\u00f3b nie mo\u017ce ponosi\u0107 odpowiedzialno\u015bci za problemy techniczne (usterki, awarie, problemy z wydajno\u015bci\u0105) z funkcjonowaniem bazy BDO, kt\u00f3rej administratorem jest Ministerstwo Klimatu.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ELink do bazy danych BDO -\u00a0\u003Cstrong\u003E\u003Cu\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/bdo.mos.gov.pl\/web\/\u0022\u003Ehttps:\/\/bdo.mos.gov.pl\/web\u003C\/a\u003E\u003C\/u\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cu\u003E\u003C\/u\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003ESprawozdawczo\u015b\u0107 w zakresie wytwarzanych odpad\u00f3w oraz sposob\u00f3w gospodarowania nimi:\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Ctable style=\u0022border-color: black; width: 771px;\u0022\u003E\n\u003Ctbody\u003E\n\u003Ctr style=\u0022height: 45px;\u0022\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 45px; width: 167px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003EImi\u0119 i Nazwisko\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 45px; width: 220px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003EAdres e-mail\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 45px; width: 213px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003EPowiat\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 45px; width: 143px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003ENumer telefonu\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003C\/tr\u003E\n\u003Ctr style=\u0022height: 57px;\u0022\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 57px; width: 167px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003EGrzegorz Bankiel\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 57px; width: 220px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Ca href=\u0022mailto:grzegorz.bankiel@slaskie.pl\u0022\u003Egrzegorz.bankiel@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 57px; width: 213px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003ECz\u0119stochowa, pow.lubliniecki, pow.gliwicki, Ruda \u015al\u0105ska, obce\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 57px; width: 143px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E(32) 77 40\u00a0713\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003C\/tr\u003E\n\u003Ctr style=\u0022height: 57px;\u0022\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 57px; width: 167px;\u0022\u003EAgnieszka Bukowska\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 57px; width: 220px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Ca href=\u0022mailto:agnieszka.bukowska@slaskie.pl\u0022\u003Eagnieszka.bukowska@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 57px; width: 213px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 57px; width: 143px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E(34) 39 01 263\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003C\/tr\u003E\n\u003Ctr style=\u0022height: 66px;\u0022\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 66px; width: 167px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003EMicha\u0142 Chowaniec\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 66px; width: 220px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Ca href=\u0022mailto:michal.chowaniec@slaskie.pl\u0022\u003Emichal.chowaniec@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 66px; width: 213px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003ERybnik, pow. Rybnicki,\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0pow. Miko\u0142owski, Bytom, Jastrz\u0119bie-Zdr\u00f3j, \u015awi\u0119toch\u0142owice\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 66px; width: 143px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E(32) 77 40 024\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003C\/tr\u003E\n\u003Ctr style=\u0022height: 37px;\u0022\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 37px; width: 167px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003EAnna Dudek\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 37px; width: 220px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Ca href=\u0022mailto:anna.dudek@slaskie.pl\u0022\u003Eanna.dudek@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 37px; width: 213px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003EBielsko-Bia\u0142a, Gliwice,\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 pow. \u017bywiecki, Chorz\u00f3w, Jaworzno\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 37px; width: 143px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E(32) 77 40 024\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003C\/tr\u003E\n\u003Ctr style=\u0022height: 51px;\u0022\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 51px; width: 167px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003EBo\u017cena Zastr\u00f3\u017cny\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 51px; width: 220px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Ca href=\u0022mailto:bozena.zastrozny@slaskie.pl\u0022\u003Ebozena.zastrozny@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 51px; width: 213px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003Epow. Cz\u0119stochowski,\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 pow. K\u0142obucki, pow. B\u0119dzi\u0144ski, D\u0105browa G\u00f3rnicza, \u017bory\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 51px; width: 143px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E(32) 77 40\u00a0090\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003C\/tr\u003E\n\u003Ctr style=\u0022height: 44px;\u0022\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 44px; width: 167px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003EAnna Kubica\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 44px; width: 220px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Ca href=\u0022mailto:anna.kubica@slaskie.pl\u0022\u003Eanna.kubica@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 44px; width: 213px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003Epow. Bielski, pow. Pszczy\u0144ski, pow. Myszkowski, pow. Raciborski, Mys\u0142owice\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 44px; width: 143px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E(32) 77 40\u00a0090\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003C\/tr\u003E\n\u003Ctr style=\u0022height: 5px;\u0022\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 5px; width: 167px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003EEdyta Serek\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 5px; width: 220px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Ca href=\u0022mailto:edyta.serek@slaskie.pl\u0022\u003Eedyta.serek@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 5px; width: 213px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003EKatowice, pow. Tarnog\u00f3rski, Zabrze, Tychy, Siemianowice \u015al\u0105skie\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 5px; width: 143px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E(32) 77 40 024\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003C\/tr\u003E\n\u003Ctr style=\u0022height: 92.7188px;\u0022\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 92.7188px; width: 167px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003EJolanta Studnicka\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 92.7188px; width: 220px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Ca href=\u0022mailto:jolanta.studnicka@slaskie.pl\u0022\u003Ejolanta.studnicka@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 92.7188px; width: 213px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003Epow. Cieczy\u0144ski,\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 pow. Wodzis\u0142awki, Sosnowiec, pow. Zawiercia\u0144ski,\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 pow. Bieru\u0144sko-l\u0119dzi\u0144ski,\u00a0 Piekary \u015alaskie\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 92.7188px; width: 143px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E(32) 77 40\u00a0090\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003C\/tr\u003E\n\u003Ctr style=\u0022height: 92.7188px;\u0022\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 92.7188px; width: 167px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003EKarina Szczypka\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 92.7188px; width: 220px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Ca href=\u0022mailto:karina.szczypka@slaskie.pl\u0022\u003Ekarina.szczypka@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 92.7188px; width: 213px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022height: 92.7188px; width: 143px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E(33) 48 53\u00a0287\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003C\/tr\u003E\n\u003C\/tbody\u003E\n\u003C\/table\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EInformacje na temat sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi mo\u017cna uzyska\u0107 w poni\u017cszym linku w punkcie 4.3. :\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/bdo.mos.gov.pl\/instrukcje-krok-po-kroku-system-bdo\/\u0022\u003E\u003Cstrong\u003Ehttps:\/\/bdo.mos.gov.pl\/instrukcje-krok-po-kroku-system-bdo\/\u003C\/strong\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u00a0\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u00a0\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003ESprawozdawczo\u015b\u0107 w zakresie op\u0142at produktowych dla:\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003E- sprz\u0119tu elektrycznego i elektronicznego,\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E- opakowa\u0144,\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E- opon i olej\u00f3w,\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E- baterii i akumulator\u00f3w\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E- pojazd\u00f3w\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EW celu zasi\u0119gni\u0119cia informacji w powy\u017cszych sprawozdaniach prosz\u0119 si\u0119 kontaktowa\u0107 wg poni\u017cej ustalonego podzia\u0142u:\u003C\/p\u003E\n\u003Ctable style=\u0022width: 776px; border-color: black;\u0022\u003E\n\u003Ctbody\u003E\n\u003Ctr style=\u0022height: 39px;\u0022\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 152px; height: 39px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003EImi\u0119 i Nazwisko\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 218px; height: 39px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003EAdres e-mail\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 258px; height: 39px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003EPowiat\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 120px; height: 39px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003ENumer telefonu\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003C\/tr\u003E\n\u003Ctr style=\u0022height: 66.7188px;\u0022\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 152px; height: 66.7188px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003EArtur Sobiesiek\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 218px; height: 66.7188px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Ca href=\u0022mailto:artur.sobiesiek@slaskie.pl\u0022\u003Eartur.sobiesiek@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 258px; height: 66.7188px;\u0022\u003E\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 120px; height: 66.7188px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E32 77 40 702\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003C\/tr\u003E\n\u003Ctr style=\u0022height: 62px;\u0022\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 152px; height: 62px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003EUrszula Jelonek\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 218px; height: 62px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Ca href=\u0022mailto:urszula.jelonek@slaskie.pl\u0022\u003Eurszula.jelonek@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 258px; height: 62px;\u0022\u003E\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 120px; height: 62px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E32 77 40 072\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003C\/tr\u003E\n\u003Ctr style=\u0022height: 79px;\u0022\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 152px; height: 79px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003EMonika Majek\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 218px; height: 79px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Ca href=\u0022mailto:monika.majek@slaskie.pl\u0022\u003Emonika.majek@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 258px; height: 79px;\u0022\u003E\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 120px; height: 79px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E32 77 40 089\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003C\/tr\u003E\n\u003Ctr style=\u0022height: 62px;\u0022\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 152px; height: 62px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003EIzabela S\u0142aw\u0119cka-Myczkowska\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 218px; height: 62px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Ca href=\u0022mailto:izabela.slawecka@slaskie.pl\u0022\u003Eizabela.slawecka@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 258px; height: 62px;\u0022\u003E\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 120px; height: 62px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E32 77 40 702\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003C\/tr\u003E\n\u003Ctr style=\u0022height: 62px;\u0022\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 152px; height: 62px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003EBart\u0142omiej Rokowski\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 218px; height: 62px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Ca href=\u0022mailto:bartlomiej.rokowski@slaskie.pl\u0022\u003Ebartlomiej.rokowski@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 258px; height: 62px;\u0022\u003E\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 120px; height: 62px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E32 77 40\u00a0703\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003C\/tr\u003E\n\u003Ctr style=\u0022height: 79px;\u0022\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 152px; height: 79px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003EAriadna Wszelaka\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 218px; height: 79px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Ca href=\u0022mailto:ariadna.wszelaka@slaskie.pl\u0022\u003Eariadna.wszelaka@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 258px; height: 79px;\u0022\u003E\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 120px; height: 79px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E32 77 40\u00a0089\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003C\/tr\u003E\n\u003Ctr style=\u0022height: 62px;\u0022\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 152px; height: 62px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003EArnika Kluska\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 218px; height: 62px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Ca href=\u0022mailto:malgorzata.ranecka@slaskie.pl\u0022\u003Earnika.kluska@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 258px; height: 62px;\u0022\u003E\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 120px; height: 62px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E32 77 40\u00a0703\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003C\/tr\u003E\n\u003Ctr style=\u0022height: 62px;\u0022\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 152px; height: 62px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003EOlga Guzik\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 218px; height: 62px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Ca href=\u0022mailto:olga.guzik@slaskie.pl\u0022\u003Eolga.guzik@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 258px; height: 62px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 120px; height: 62px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E32 77 40 700\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003C\/tr\u003E\n\u003Ctr style=\u0022height: 62px;\u0022\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 152px; height: 62px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003EKarolina Zaj\u0105c\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 218px; height: 62px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Ca href=\u0022mailto:karolina.zajac@slaskie.pl\u0022\u003Ekarolina.zajac@slaskie.pl\u003C\/a\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 258px; height: 62px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003Ctd style=\u0022width: 120px; height: 62px;\u0022\u003E\n\u003Cp\u003E32 77 40 700\u003C\/p\u003E\n\u003C\/td\u003E\n\u003C\/tr\u003E\n\u003C\/tbody\u003E\n\u003C\/table\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EInformacje na temat poszczeg\u00f3lnych sprawozda\u0144 mo\u017cna uzyska\u0107 z poni\u017cszych link\u00f3w:\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cspan\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/www.sekap.pl\/katalog.seam?id=744\u0026amp;actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent\u0026amp;cid=10849\u0022\u003Ehttps:\/\/www.sekap.pl\/katalog.seam?id=744\u0026amp;actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent\u0026amp;cid=10849\u003C\/a\u003E\u003C\/span\u003E (w celu uzyskania dost\u0119pu do rozszerzonej cz\u0119\u015bci nale\u017cy zjecha\u0107 na sam d\u00f3\u0142 wybranego sprawozdania i klikn\u0105\u0107 w \u201eUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego\u201d)\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cspan\u003E\u003Ca href=\u0022\/sprawy_w_urzedzie\/spis_procedur\/ochrona_srodowiska_1\/oplata-produktowa---produkty-opony-oleje-preparaty-smarowe.html\u0022\u003Ehttps:\/\/bip.slaskie.pl\/sprawy_w_urzedzie\/spis_procedur\/ochrona_srodowiska_1\/oplata-produktowa---produkty-opony-oleje-preparaty-smarowe.html\u003C\/a\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cspan\u003E\u003Ca href=\u0022\/sprawy_w_urzedzie\/spis_procedur\/ochrona_srodowiska_1\/oplata-recyklingowa-za-lekkie-torby-na-zakupy-z-tworzywa-sztucznego.html\u0022\u003Ehttps:\/\/bip.slaskie.pl\/sprawy_w_urzedzie\/spis_procedur\/ochrona_srodowiska_1\/oplata-recyklingowa-za-lekkie-torby-na-zakupy-z-tworzywa-sztucznego.html\u003C\/a\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cspan\u003E\u003Ca href=\u0022http:\/\/www.gios.gov.pl\/pl\/gospodarka-odpadami\/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny\u0022\u003Ehttp:\/\/www.gios.gov.pl\/pl\/gospodarka-odpadami\/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny\u003C\/a\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cspan\u003E\u003Ca href=\u0022http:\/\/www.gios.gov.pl\/pl\/gospodarka-odpadami\/pojazdy-wycofane-z-eksploatacji\u0022\u003Ehttp:\/\/www.gios.gov.pl\/pl\/gospodarka-odpadami\/pojazdy-wycofane-z-eksploatacji\u003C\/a\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E"}},{"id":"bf6dbc25-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"Gallery","name":"Galeria","description":"Galeria"},{"id":"bf6e1f6b-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.1260","extension":"PDF","name":"b3eaa3da379c14c0534362ff048b34b0.pdf","size":"92,49 KB"},{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.25289","extension":"PDF","name":"7ee3a47fff41d9990918a5c36c694b58.pdf","size":"1,71 MB"},{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.21702","extension":"PDF","name":"5e395bd239bf562f32dec3fd1ce95a64.pdf","size":"1,73 MB"},{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.26654","extension":"DOCX","name":"78b5a5e481869287f4c91031e23fca12.docx","size":"4,44 MB"},{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.26656","extension":"DOCX","name":"48b5340d79e836481e65f8e9c1fba212.docx","size":"7,17 MB"},{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.25290","extension":"PDF","name":"3182dc7c8f040470346c65f1cab51932.pdf","size":"11,6 MB"},{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.32019","extension":"XLS","name":"448f9b73ae1683706b7fe8d45d626bc5.xls","size":"64,5 KB"},{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.32018","extension":"XLSX","name":"4302cbd77c1afa1ea3d138b3f8fb3a25.xlsx","size":"29,45 KB"},{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.19397","extension":"PDF","name":"c0467565a31b02737d8855420dedf68a.pdf","size":"499,43 KB"},{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.26653","extension":"DOCX","name":"1d418830b2f165a871888be84f876e62.docx","size":"85,18 KB"},{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.26652","extension":"DOCX","name":"19952630023c47f94bcbc64e885a1ed9.docx","size":"16,98 KB"},{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.25291","extension":"PDF","name":"729a031f41eb76c821ef3a7de5d92765.pdf","size":"1,43 MB"}]},{"id":"eba03b25-d9a7-11e7-b355-005056b70dba","type":"PageTitle","name":"","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"BDO - Rejestr podmiot\u00f3w wprowadzaj\u0105cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj\u0105cych odpadami"}},{"id":"eba07701-d9a7-11e7-b355-005056b70dba","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":""}},{"id":"1b1a7940-ff78-11e7-b81e-005056b7801d","type":"SectionDescription","name":"","description":"Zajawka sekcji","content":""}]}