{"id":2181,"name":"bdo-rejestr-podmiotow","title":"BDO - Rejestr podmiot\u00f3w wprowadzaj\u0105cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj\u0105cych odpadami","desc":"","header":"BDO - Rejestr podmiot\u00f3w wprowadzaj\u0105cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj\u0105cych odpadami","lead":"","keywords":"","changes":"zmiana nazwy za\u0142\u0105cznika","menu":"","path":"\/sprawy_w_urzedzie\/spis_procedur\/ochrona_srodowiska_1\/bdo-rejestr-podmiotow.html","url":"\/sprawy_w_urzedzie\/spis_procedur\/ochrona_srodowiska_1\/bdo-rejestr-podmiotow.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego","dateFirstPublicate":"2018-01-09 14:57:04","dateLastVersionPublicate":"2018-07-10 10:02:08","dateAvailableFrom":"2018-01-09 14:57:04","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"bf6d5eba-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003E\u003Cb\u003EUstawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz 1981 z p\u00f3\u017an. zm.)\u003C\/b\u003E\u003Cbr \/\u003E \u003Cbr \/\u003E Marsza\u0142ek wojew\u00f3dztwa prowadzi rejestr podmiot\u00f3w wprowadzaj\u0105cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj\u0105cych odpadami, zwany dalej \u201erejestrem\u201d.\u003Cbr \/\u003E \u003Cbr \/\u003E \u003Cb\u003EREJESTR\u003C\/b\u003E podmiot\u00f3w wprowadzaj\u0105cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj\u0105cych odpadami prowadzony przez marsza\u0142ka wojew\u00f3dztwa funkcjonuje z dniem \u003Cb\u003E24 stycznia 2018\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Ccenter\u003E\u003Cb\u003ENie podlegaj\u0105 wpisowi do rejestru:\u003C\/b\u003E\u003C\/center\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cbr \/\u003E 1) osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna nieb\u0119d\u0105ce przedsi\u0119biorcami wykorzystuj\u0105ce odpady na potrzeby w\u0142asne, zgodnie z art. 27 ust. 8;\u003Cbr \/\u003E 2) podmiot w\u0142adaj\u0105cy powierzchni\u0105 ziemi, na kt\u00f3rej s\u0105 stosowane komunalne osady \u015bciekowe w celach, o kt\u00f3rych mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1\u20133, zwolniony z obowi\u0105zku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpad\u00f3w;\u003Cbr \/\u003E 3) podmiot prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015b\u0107 inn\u0105 ni\u017c dzia\u0142alno\u015b\u0107 gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, kt\u00f3ry zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zu\u017cytych artyku\u0142\u00f3w konsumpcyjnych, w tym zbieranie lek\u00f3w i opakowa\u0144 po lekach przez apteki, przyjmowanie zu\u017cytych artyku\u0142\u00f3w konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpad\u00f3w w szko\u0142ach, plac\u00f3wkach o\u015bwiatowo-wychowawczych, urz\u0119dach i instytucjach (nieprofesjonalna dzia\u0142alno\u015b\u0107 w zakresie zbierania odpad\u00f3w);\u003Cbr \/\u003E 4) transportuj\u0105cy wytworzone przez siebie odpady.\u003Cbr \/\u003E \u003Cbr \/\u003E Przedsi\u0119biorcy zobowi\u0105zani dokona\u0107 wpisu rejestru \u003Cb\u003Ena wniosek\u003C\/b\u003E:\u003Cbr \/\u003E \u003Cbr \/\u003E \u003Cb\u003E1. z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowi\u0105zkach przedsi\u0119biorc\u00f3w w zakresie gospodarowania niekt\u00f3rymi odpadami oraz o op\u0142acie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478):\u003C\/b\u003E\u003Cbr \/\u003E a) wprowadzaj\u0105cych na terytorium kraju produkty (opony, oleje smarowe),\u003Cbr \/\u003E b) prowadz\u0105cych odzysk lub recykling odpad\u00f3w powsta\u0142ych z produkt\u00f3w,\u003Cbr \/\u003E c) organizacji odzysku,\u003Cbr \/\u003E d) dokonuj\u0105cych eksportu oraz wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowej dostawy odpad\u00f3w powsta\u0142ych z produkt\u00f3w w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;\u003Cbr \/\u003E \u003Cb\u003E2. z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazd\u00f3w wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803):\u003C\/b\u003E\u003Cbr \/\u003E a) wprowadzaj\u0105cych pojazdy,\u003Cbr \/\u003E b) prowadz\u0105cych punkty zbierania pojazd\u00f3w,\u003Cbr \/\u003E c) prowadz\u0105cych stacje demonta\u017cu,\u003Cbr \/\u003E d) prowadz\u0105cych strz\u0119piarki;\u003Cbr \/\u003E \u003Cb\u003E3. z zakresu ustawy z dnia 11 wrze\u015bnia 2015 r. o zu\u017cytym sprz\u0119cie elektrycznym i elektronicznym:\u003C\/b\u003E\u003Cbr \/\u003E a) wprowadzaj\u0105cych sprz\u0119t lub autoryzowanych przedstawicieli;\u003Cbr \/\u003E b) zbieraj\u0105cych zu\u017cyty sprz\u0119t,\u003Cbr \/\u003E c) prowadz\u0105cych zak\u0142ad przetwarzania,\u003Cbr \/\u003E d) organizacji odzysku sprz\u0119tu elektrycznego i elektronicznego,\u003Cbr \/\u003E e) prowadz\u0105cych dzia\u0142alno\u015b\u0107 w zakresie recyklingu,\u003Cbr \/\u003E f) prowadz\u0105cych dzia\u0142alno\u015b\u0107 w zakresie innych ni\u017c recykling proces\u00f3w odzysku;\u003Cbr \/\u003E \u003Cb\u003E4. z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687 i 1688):\u003C\/b\u003E\u003Cbr \/\u003E a) wprowadzaj\u0105cych baterie lub akumulatory,\u003Cbr \/\u003E b) prowadz\u0105cych zak\u0142ady przetwarzania zu\u017cytych baterii lub zu\u017cytych akumulator\u00f3w,\u003Cbr \/\u003E c) podmiot\u00f3w po\u015brednicz\u0105cych;\u003Cbr \/\u003E \u003Cb\u003E5. z zakresu ustawy o odpadach:\u003C\/b\u003E\u003Cbr \/\u003E a) posiadaczy odpad\u00f3w prowadz\u0105cych przetwarzanie odpad\u00f3w zwolnionych z obowi\u0105zku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpad\u00f3w, z wyj\u0105tkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,\u003Cbr \/\u003E b) transportuj\u0105cych odpady,\u003Cbr \/\u003E c) sprzedawc\u00f3w odpad\u00f3w i po\u015brednik\u00f3w w obrocie odpadami, o ile nie podlegaj\u0105 wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urz\u0119du,\u003Cbr \/\u003E d) prowadz\u0105cych zak\u0142ady recyklingu statk\u00f3w,\u003Cbr \/\u003E e) wytw\u00f3rc\u00f3w odpad\u00f3w obowi\u0105zanych do prowadzenia ewidencji odpad\u00f3w, z wy\u0142\u0105czeniem posiadaczy odpad\u00f3w wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;\u003Cbr \/\u003E \u003Cb\u003E6. z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 2056) \u2013 organizacji samorz\u0105du gospodarczego, o kt\u00f3rych mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a tak\u017ce przedsi\u0119biorc\u00f3w:\u003C\/b\u003E\u003Cbr \/\u003E a) b\u0119d\u0105cych organizacjami odzysku opakowa\u0144,\u003Cbr \/\u003E b) dokonuj\u0105cych wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowej dostawy:\u003Cbr \/\u003E \u2013 odpad\u00f3w opakowaniowych,\u003Cbr \/\u003E \u2013 produkt\u00f3w w opakowaniach,\u003Cbr \/\u003E c) eksportuj\u0105cych:\u003Cbr \/\u003E \u2013 odpady opakowaniowe,\u003Cbr \/\u003E \u2013 opakowania,\u003Cbr \/\u003E \u2013 produkty w opakowaniach,\u003Cbr \/\u003E d) prowadz\u0105cych recykling lub inny ni\u017c recykling proces odzysku odpad\u00f3w opakowaniowych,\u003Cbr \/\u003E e) wprowadzaj\u0105cych opakowania,\u003Cbr \/\u003E f) wprowadzaj\u0105cych produkty w opakowaniach.\u003Cbr \/\u003E \u003Cbr \/\u003E Podmioty obj\u0119te obowi\u0105zkiem z\u0142o\u017cenia wniosku o wpis do rejestru s\u0105 obowi\u0105zane do z\u0142o\u017cenia tego wniosku \u003Cb\u003Ew terminie 6 miesi\u0119cy\u003C\/b\u003E od dnia utworzenia rejestru.\u003Cbr \/\u003E \u003Cbr \/\u003E Wniosek o wpis do rejestru sk\u0142ada si\u0119 przez wype\u0142nienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej, okre\u015blonej w przepisach wydanych na podstawie art. 84, oraz w formie pisemnej.\u003Cbr \/\u003E \u003Cbr \/\u003E \u003Cb\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Ccenter\u003E\u003Cspan style=\u0022font-size: medium;\u0022 size=\u00223\u0022\u003EDo wniosku o wpis do rejestru, sk\u0142adanego w formie pisemnej, do\u0142\u0105cza si\u0119:\u003C\/span\u003E\u003C\/center\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E\u003C\/b\u003E\u003Cbr \/\u003E \u003Cb\u003E1. w przypadku wszystkich podmiot\u00f3w:\u003C\/b\u003E\u003Cbr \/\u003E a) uwierzytelnion\u0105 kopi\u0119 dowodu uiszczenia op\u0142aty rejestrowej, o ile przedsi\u0119biorca podlega obowi\u0105zkowi jej uiszczenia,\u003Cbr \/\u003E b) o\u015bwiadczenie o spe\u0142nieniu wymaga\u0144 niezb\u0119dnych do wpisu do rejestru lub o\u015bwiadczenie o braku okoliczno\u015bci skutkuj\u0105cych wykre\u015bleniem z rejestru oraz o\u015bwiadczenie potwierdzaj\u0105ce, \u017ce dane zawarte w tych wnioskach s\u0105 zgodne ze stanem faktycznym;\u003Cbr \/\u003E \u003Cb\u003E2. w przypadku wprowadzaj\u0105cego sprz\u0119t lub autoryzowanego przedstawiciela:\u003C\/b\u003E\u003Cbr \/\u003E a) uwierzytelnion\u0105 kopi\u0119 umowy z organizacj\u0105 odzysku sprz\u0119tu elektrycznego i elektronicznego, o ile zosta\u0142a zawarta,\u003Cbr \/\u003E b) dokument potwierdzaj\u0105cy wniesienie zabezpieczenia finansowego, o kt\u00f3rym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze\u015bnia 2015 r. o zu\u017cytym sprz\u0119cie elektrycznym i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,\u003Cbr \/\u003E c) uwierzytelnion\u0105 kopi\u0119 umowy, o kt\u00f3rej mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrze\u015bnia 2015 r. o zu\u017cytym sprz\u0119cie elektrycznym i elektronicznym \u2013 w przypadku autoryzowanego przedstawiciela;\u003Cbr \/\u003E \u003Cb\u003E3. w przypadku organizacji odzysku sprz\u0119tu elektrycznego i elektronicznego\u003C\/b\u003E, o kt\u00f3rej mowa w ustawie z dnia 11 wrze\u015bnia 2015 r. o zu\u017cytym sprz\u0119cie elektrycznym i elektronicznym \u2013 za\u015bwiadczenie wydane przez bank prowadz\u0105cy rachunek lub lokat\u0119 terminow\u0105 organizacji odzysku sprz\u0119tu elektrycznego i elektronicznego o wp\u0142acie kwoty r\u00f3wnej wysoko\u015bci kapita\u0142u zak\u0142adowego organizacji odzysku sprz\u0119tu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapita\u0142u albo o\u015bwiadczenie o wp\u0142acie tej kwoty;\u003Cbr \/\u003E \u003Cb\u003E4. przypadku organizacji odzysku\u003C\/b\u003E, o kt\u00f3rej mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowi\u0105zkach przedsi\u0119biorc\u00f3w w zakresie gospodarowania niekt\u00f3rymi odpadami oraz o op\u0142acie produktowej \u2013 za\u015bwiadczenie wydane przez bank prowadz\u0105cy rachunek organizacji odzysku o wp\u0142acie kwoty r\u00f3wnej wysoko\u015bci kapita\u0142u zak\u0142adowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapita\u0142u albo o\u015bwiadczenie o wp\u0142acie tej kwoty;\u003Cbr \/\u003E \u003Cb\u003E5. w przypadku wprowadzaj\u0105cych baterie lub akumulatory\u003C\/b\u003E \u2013 informacj\u0119 potwierdzaj\u0105c\u0105 dobrowolny udzia\u0142 w systemie ekozarz\u0105dzania i audytu (EMAS), o ile uczestnicz\u0105 w systemie ekozarz\u0105dzania i audytu (EMAS);\u003Cbr \/\u003E \u003Cb\u003E6. w przypadku wprowadzaj\u0105cych pojazdy\u003C\/b\u003E \u2013 umowy z przedsi\u0119biorcami prowadz\u0105cymi stacje demonta\u017cu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych um\u00f3w zawartych w postaci papierowej.\u003Cbr \/\u003E \u003Cbr \/\u003E O\u015bwiadczenie, o kt\u00f3rym mowa w ust. 7 pkt 1 lit. b, pkt 3 i 4, sk\u0142ada si\u0119 pod rygorem odpowiedzialno\u015bci karnej za sk\u0142adanie fa\u0142szywych zezna\u0144. Sk\u0142adaj\u0105cy o\u015bwiadczenie jest obowi\u0105zany do zawarcia w nim klauzuli nast\u0119puj\u0105cej tre\u015bci: \u003Cbr \/\u003E \u003Cb\u003E\u201eJestem \u015bwiadomy odpowiedzialno\u015bci karnej za z\u0142o\u017cenie fa\u0142szywego o\u015bwiadczenia\u201d.\u003C\/b\u003E\u003Cbr \/\u003E Klauzula ta zast\u0119puje pouczenie organu o odpowiedzialno\u015bci karnej za sk\u0142adanie fa\u0142szywych zezna\u0144.\u003Cbr \/\u003E \u003Cbr \/\u003E \u003Cb\u003EMarsza\u0142ek wojew\u00f3dztwa zawiadamia podmiot o nadanym numerze rejestrowym.\u003C\/b\u003E\u003Cbr \/\u003E \u003Cbr \/\u003E Op\u0142at\u0119 za wpis do rejestru uiszcza:\u003Cbr \/\u003E \u003Cbr \/\u003E 1) wprowadzaj\u0105cy sprz\u0119t i autoryzowanych przedstawicieli,\u003Cbr \/\u003E 2) wprowadzaj\u0105cy baterie lub akumulatory,\u003Cbr \/\u003E 3) wprowadzaj\u0105cy pojazdy,\u003Cbr \/\u003E 4) producent, importer i wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowy nabywca opakowa\u0144,\u003Cbr \/\u003E 5) wprowadzaj\u0105cy na terytorium kraju produkty w opakowaniach,\u003Cbr \/\u003E 6) wprowadzaj\u0105cy na terytorium kraju opony,\u003Cbr \/\u003E 7) wprowadzaj\u0105cy na terytorium kraju oleje smarowe.\u003Cbr \/\u003E \u003Cbr \/\u003E Podmioty, o kt\u00f3rych mowa wy\u017cej, wpisane do rejestru uiszczaj\u0105 op\u0142at\u0119 roczn\u0105 za dany rok, w terminie \u003Cb\u003Edo ko\u0144ca lutego\u003C\/b\u003E ka\u017cdego roku.\u003Cbr \/\u003E \u003Cbr \/\u003E \u003Cb\u003EOp\u0142aty rocznej nie uiszcza si\u0119 w roku, w kt\u00f3rym zosta\u0142a uiszczona op\u0142ata rejestrowa.\u003C\/b\u003E\u003Cbr \/\u003E \u003Cbr \/\u003E Podmioty posiadaj\u0105ce numer rejestrowy GIO\u015a s\u0105 obowi\u0105zane w 2018 r. do uiszczenia op\u0142aty rocznej wed\u0142ug stawki okre\u015blonej w rozporz\u0105dzeniu Ministra \u015arodowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysoko\u015bci op\u0142aty rejestrowej oraz op\u0142aty rocznej (Dz. U. poz. 184). \u003Cbr \/\u003E Jednocze\u015bnie nie ponosz\u0105 op\u0142aty rejestrowej w przypadku sk\u0142adania wniosku aktualizacyjnego lub w pozosta\u0142ym zakresie wymagaj\u0105cym wpisu do rejestru BDO.\u003Cbr \/\u003E \u003Cbr \/\u003E Przedsi\u0119biorcy, kt\u00f3rzy przed dniem utworzenia rejestru z\u0142o\u017cyli marsza\u0142kowi wojew\u00f3dztwa \u003Cb\u003Ezawiadomienie\u003C\/b\u003E zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowi\u0105zkach przedsi\u0119biorc\u00f3w w zakresie gospodarowania niekt\u00f3rymi odpadami oraz o op\u0142acie produktowej jak r\u00f3wnie\u017c przedsi\u0119biorcy, kt\u00f3rzy z\u0142o\u017cyli zawiadomienie na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, \u003Cb\u003Es\u0105 zwolnieni z obowi\u0105zku uiszczenia op\u0142aty rejestrowej i op\u0142aty rocznej w roku, w kt\u00f3rym z\u0142o\u017cyli wniosek o wpis do rejestru.\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Ccenter\u003ENr rachunku bankowego:\u003Cbr \/\u003E \u003Cb\u003E\u003Cspan style=\u0022color: green;\u0022 color=\u0022green\u0022\u003E35 1240 6292 1111 0010 7756 2493\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/center\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\u0022color: green;\u0022 color=\u0022green\u0022\u003E\u003Cbr \/\u003E \u003Cbr \/\u003E W celu prawid\u0142owego zaksi\u0119gowania op\u0142aty rejestrowej oraz op\u0142aty rocznej w opisie przelewu nale\u017cy wskaza\u0107 p\u0142atnika (nr NIP) oraz rodzaj op\u0142aty (op\u0142ata rejestrowa lub op\u0142ata roczna) np.: \u003Cbr \/\u003E \u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Ccenter\u003E\u003Cspan style=\u0022color: green;\u0022 color=\u0022green\u0022\u003E\u0022NIP-999999999 - Op\u0142ata rejestrowa\u0022\u003Cbr \/\u003E \u0022NIP-999999999 - Op\u0142ata roczna\u0022\u003C\/span\u003E\u003C\/center\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cbr \/\u003E \u003Cbr \/\u003E \u003Cspan style=\u0022color: red;\u0022 color=\u0022red\u0022\u003EForm\u0119 pisemn\u0105 wniosku o wpis do rejestru, wniosku o zmian\u0119 wpisu w rejestrze oraz wniosku o wykre\u015blenie z rejestru stanowi formularz, \u003Cb\u003Etylko i wy\u0142\u0105cznie dostarczony osobi\u015bcie lub przes\u0142any poczt\u0105\u003C\/b\u003E wydrukowany, wype\u0142niony i opatrzony w\u0142asnor\u0119cznym podpisem wnioskodawcy albo wype\u0142niony i \u003Cb\u003Eprzes\u0142any w postaci elektronicznej\u003C\/b\u003E, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wnioskodawcy lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.\u003Cbr \/\u003E \u003Cb\u003EW zwi\u0105zku z powy\u017cszym prosz\u0119 o nieprzesy\u0142anie wniosk\u00f3w w formie skan\u00f3w na adres e-mail Urz\u0119du.\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cem\u003EZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 og\u00f3lnego rozporz\u0105dzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016\/679 informujemy, i\u017c:\u003C\/em\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cem\u003E1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Administratorem Pani\/Pana danych osobowych jest Marsza\u0142ek Wojew\u00f3dztwa \u015al\u0105skiego z siedzib\u0105 przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl;\u003C\/em\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cem\u003E2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Zosta\u0142a wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl;\u003C\/em\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cem\u003E3)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pani\/Pana dane osobowe b\u0119d\u0105 przetwarzane w nast\u0119puj\u0105cych celach: celu w celu prowadzenia rejestru podmiot\u00f3w wprowadzaj\u0105cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj\u0105cych odpadami, jak r\u00f3wnie\u017c w celu archiwizacji. Podstaw\u0105 prawn\u0105 przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. e oraz art.9 ust.2 lit. c, f RODO w zwi\u0105zku art. z art. 53 ust. 7 pkt 1 b) ustawy o odpadach.\u003C\/em\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cem\u003E4)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pani\/Pana dane osobowe b\u0119d\u0105 ujawniane osobom upowa\u017cnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upowa\u017cnionym na podstawie przepis\u00f3w prawa, innym organom administracji publicznej\u00a0 Ponadto w zakresie stanowi\u0105cym informacj\u0119 publiczn\u0105 dane b\u0119d\u0105 ujawniane ka\u017cdemu zainteresowanemu tak\u0105 informacj\u0105 lub publikowane w BIP Urz\u0119du;\u003C\/em\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cem\u003E5)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pani\/Pana dane osobowe b\u0119d\u0105 przechowywane przez okres 5 lat.\u003C\/em\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cem\u003E6)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Przys\u0142uguje Pani\/Panu prawo dost\u0119pu do tre\u015bci swoich danych oraz prawo \u017c\u0105dania ich sprostowania, usuni\u0119cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz\u0119du Ochrony Danych Osobowych;\u003C\/em\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cem\u003E7)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Podanie przez Pani\u0105\/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym . Podanie danych jest obowi\u0105zkowe a konsekwencj\u0105 niepodania danych osobowych b\u0119dzie traktowane jako prawnie nieskuteczne z\u0142o\u017cenie wniosku.\u003C\/em\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\u0022color: red;\u0022 color=\u0022red\u0022\u003E\u003Cspan style=\u0022color: #000000;\u0022\u003E\u003Cem\u003E8)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pani\/Pana dane osobowe nie b\u0119d\u0105 wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o kt\u00f3rym mowa w art. 22.\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003Cb\u003E\u003Cbr \/\u003E \u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E \u003Cbr \/\u003E \u003Cbr \/\u003E Link do bazy danych - \u003Cb\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/bdo.mos.gov.pl\/web\/\u0022 target=\u0022_blank\u0022 rel=\u0022noopener noreferrer\u0022 title=\u0022Otwarcie linku w nowym oknie\u0022\u003Ehttps:\/\/bdo.mos.gov.pl\/web\u003C\/a\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E"}},{"id":"bf6dbc25-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"Gallery","name":"Galeria","description":"Galeria"},{"id":"bf6e1f6b-d119-11e7-80a9-005056b46601","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.1401","extension":"RTF","name":"o\u015bwiadczenie.rtf","size":"76,36 KB"},{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.1260","extension":"PDF","name":"Stawki op\u0142at rejestrowych i rocznych.pdf","size":"92,49 KB"},{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.2646","extension":"DOC","name":"Wzor_wniosku_EDYTOWALNY_BDO.doc","size":"955,5 KB"},{"src":"\/resource\/file\/download-file\/id.1261","extension":"PDF","name":"Wz\u00f3r wniosku - Rozporz\u0105dzenie.pdf","size":"796 KB"}]},{"id":"eba03b25-d9a7-11e7-b355-005056b70dba","type":"PageTitle","name":"","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"BDO - Rejestr podmiot\u00f3w wprowadzaj\u0105cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj\u0105cych odpadami"}},{"id":"eba07701-d9a7-11e7-b355-005056b70dba","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":""}},{"id":"1b1a7940-ff78-11e7-b81e-005056b7801d","type":"SectionDescription","name":"","description":"Zajawka sekcji","content":""}]}