OPŁATA PRODUKTOWA - PRODUKTY (OPONY, OLEJE, PREPARATY SMAROWE)

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo i ochronę przez zakażeniem COVID-19 informujemy, że KASA Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jest nieczynna do odwołania.

Departament Opłat Środowiskowych przypomina, że wszelkich wpłat można dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej na rachunki bankowe wskazane w informacji poniżej.

OPŁATA PRODUKTOWA - PRODUKTY

TERMIN złożenia sprawozdania za 2019 r. do 11 września 2020 r.

Należnej WPŁATY za opłatę produktową należy dokonać do 30 marca
2020 r.
Sprawozdanie składamy tylko i wyłącznie przez rejestr BDO:

Przedsiębiorcy wprowadzający po raz pierwszy na terytorium kraju produkty (oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne) o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1932 z późn. zm.) obowiązani są zapewnić odzysk, a w szczególności recykling, odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez nich na terytorium kraju. W przypadku nieosiągnięcia wymaganego ustawą poziomu odzysku (w tym recyklingu) należy obliczyć opłatę produktową.

Do obowiązków przedsiębiorcy należy:

·         Złożenie rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (OŚ-OP1) w terminie do 15 marca;

·         Wniesienie należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganych poziomów odzysku w terminie do 31 marca (na konto urzędu marszałkowskiego).

Powyższe obowiązki przedsiębiorca może realizować:

·         samodzielnie,

·         zlecić obowiązki wynikające z ustawy organizacji odzysku.

 1. OPŁATA PRODUKTOWA od 2014 do 2018 r.

W przypadku opłaty produktowej za lata 2014 - 2018 zastosowanie ma ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej w brzmieniu obowiązującym od 2014 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1932 z późn. zm.).

Kto podlega obowiązkowi?

 1. Przedsiębiorca, który wprowadza po raz pierwszy na rynek krajowy produkty wytworzone przez siebie (wytwórca);
 2. Przedsiębiorca, który wprowadza produkt na rynek krajowy poprzez import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie (w tym na potrzeby własne);

W przypadku przedsiębiorców realizujących samodzielnie obowiązki ustawowe należy złożyć następujące dokumenty:

 1. roczne sprawozdanie OŚ-OP1 za lata 2014 - 2018 dla produktów (należy uwzględnić masę produktów wprowadzonych w roku poprzednim)

Termin złożenia: do 15 marca roku następującego po roku sprawozdawczym, którego opłata dotyczy.

Obliczanie opłaty produktowej:

W przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu oblicza się opłatę produktową oddzielnie dla każdego rodzaju produktu.

Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy między wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie produktów.

Sposób naliczenia opłaty produktowej z tytułu nieosiągniętego poziomu odzysku/recyklingu:

Op = S x M x [(Pw – Po)/100%]

gdzie:

S – stawka opłaty [zł]

M – masa produktów wprowadzonych na rynek [kg]

Pw – poziom odzysku/recyklingu wymagany [%]

Po – poziom odzysku/recyklingu osiągnięty obliczany jako iloraz masy odpadów poużytkowych faktycznie poddanych odzyskowi/recyklingowi i masy wprowadzonych na rynek produktów w roku ubiegłym [%]

 

 • Stawki opłat produktowych za lata 2012-2014 określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz.U.2010.259.1774).
 • Stawki opłat produktowych za lata od 2015 określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów (Dz.U.2014.1968).
 • Roczne poziomy odzysku i recyklingu od 2014 r. - w zał. 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j.Dz.U.2018.1932)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z preparatów smarowych, dodatków i środków zapobiegających zamarzaniu (Dz.U.2014.1598)
 • Wzór sprawozdania określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej  (Dz.U.2010.259.1775)

*przykład obliczenia opłaty produktowej zamieszczono w osobnym pliku

 

 II.        OPŁATA PRODUKTOWA ZA ROK 2013

W przypadku opłaty produktowej za rok 2013 zastosowanie ma ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej w brzmieniu obowiązującym do 2013 r. (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z późn. zm.).

Kto podlega obowiązkowi?

1.    przedsiębiorca, który wprowadza po raz pierwszy na rynek krajowy produkty wytworzone przez siebie (wytwórca);

2.    przedsiębiorca, który wprowadza produkt na rynek krajowy poprzez import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie (w tym na potrzeby własne);

3.    przedsiębiorca niebędący wytwórcą ani importerem (w tym wewnątrzwspólnotowy nabywca), ale zlecił wytworzenie tego produktu oraz którego oznaczenie zostało umieszczone na wprowadzanym produkcie.

W przypadku przedsiębiorców realizujących samodzielnie obowiązki ustawowe należy złożyć następujące dokumenty:

·         roczne sprawozdanie OŚ-OP1 za rok 2013 dla opakowań i produktów (należy uwzględnić  masę produktów wprowadzonych w 2013 r.)

Termin złożenia: do 15 marca roku następującego po roku sprawozdawczym, którego opłata dotyczy.

Obliczanie opłaty produktowej:

W przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu oblicza się opłatę produktową oddzielnie dla każdego rodzaju produktu.

Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy między wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie produktów.

Sposób naliczenia opłaty produktowej z tytułu nieosiągniętego poziomu odzysku/recyklingu:

Op = S x M x [(Pw – Po)/100%]

gdzie:

S – stawka opłaty [zł]

M – masa produktów wprowadzonych na rynek [kg]

Pw – poziom odzysku/recyklingu wymagany [%]

Po – poziom odzysku/recyklingu osiągnięty obliczany jako iloraz masy odpadów poużytkowych faktycznie poddanych odzyskowi/recyklingowi i masy wprowadzonych na rynek produktów w roku 2013 [%]

·         Stawki opłat produktowych za lata 2011-2014 określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz.U.2010.259.1774).

·         Roczne poziomy odzysku i recyklingu – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U.2007.109.752)

·         Wzór sprawozdania – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowe (Dz.U.2010.259.1775)

 

Opłatę produktową wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy (za produkty).

nr konta: 24 1240 6292 1111 0010 5063 9080

Bank Pekao SA

 

Ważne – przykład właściwego opisu przelewów:

W celu prawidłowego zaksięgowania opłaty produktowej, w opisie przelewu należy wskazać zarówno płatnika (nr REGON), okres należności i rodzaj opłaty (opłata produktowa) np.:

"REGON-999999999 - 2009 rok Opłata produktowa dla produktów".

Jeżeli otrzymaliście Państwo UPOMNIENIE, to po skontaktowaniu się telefonicznie z osobą, która je wystawiła (imię i nazwisko oraz nr telefonu są podane w lewym dolnym rogu upomnienia) i uzyskaniu informacji o aktualnej kwocie należnych odsetek wystarczy, że w tytule przelewu wpiszecie Państwo numer upomnienia:

Upomnienie rr/mm/dd/xxxxx

 

Zwolnienie:

Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów:

 • nie przekracza 100 zł (od 2014-2018 r.),
 • nie przekracza 50 zł (za rok 2013).

WAŻNE!

Podmiot wpisany do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) z zakresu wprowadzania produktów na terytorium kraju zobowiązany jest do wnoszenia opłaty rocznej do końca lutego każdego roku. W przypadku nieuiszczenia opłaty rocznej Marszałek Województwa dokonuje z urzędu wykreślenia podmiotu z rejestru BDO na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce dot. Rejestru BDO - https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/bdo-rejestr-podmiotow.html

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony