Opłaty i zabezpieczenia finansowe z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE)

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY (ZSEiE)

Ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893 z późn. zm.) stosuje się do sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu. Ustawa określa także prawa i obowiązki podmiotów:

 • wprowadzających do obrotu sprzęt,
 • dystrybutorów sprzętu,
 • autoryzowanych przedstawicieli,
 • producentów sprzętu,
 • zbierających,
 • przetwarzających,
 • dokonujących recyklingu, innych niż recykling procesów odzysku zużytego sprzętu,
 • organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • prowadzących punkt serwisowy. 

PUBLICZNE KAMPANIE EDUKACYJNE
Zgodnie z art. 15 ustawy o ZSEiE wprowadzający sprzęt jest zobowiązany do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w stosunku do sprzętu, który został przez niego wprowadzony do obrotu.

Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych wprowadzający wykonuje:

 • samodzielnie,
 • lub za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wprowadzający sprzęt wykonując samodzielnie obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych:

 • przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub
 • wnosi na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego

– łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.
Wprowadzający sprzęt, który rozpoczyna działalność w danym roku kalendarzowym, oblicza wysokość środków, które powinny zostać przeznaczone na przeprowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, w odniesieniu do przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w tym roku kalendarzowym.

Termin rozliczenia kampanii edukacyjnych:
Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych następuje w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wprowadzający sprzęt był zobowiązany do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

OPŁATA PRODUKTOWA
(Rozdział 10 ustawy o ZSEiE - od art. 72 do art. 78).

Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach zużytego sprzętu. Należną opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy pomiędzy odpowiednio wymaganym, a osiągniętym minimalnym rocznym poziomem zbierania zużytego sprzętu, poziomem odzysku oraz poziomem przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu.

W celu obliczenia opłaty produktowej należy uwzględnić średnioroczną masę sprzętu wprowadzonego do obrotu w 3 poprzednich latach kalendarzowych (np. opłatę produktową za 2019 r. liczymy w oparciu o średnią z lat 2016-2018 w których był wprowadzany sprzęt).

Termin wniesienia opłaty produktowej:
Opłata produktowa jest wnoszona bez wezwania na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

NUMER KONTA BANKOWEGO (za publiczne kampanie edukacyjne oraz za opłatę produktową):

68 1240 6292 1111 0010 7178 0699

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.
W celu prawidłowego zaksięgowania wpłaty w opisie przelewu należy wskazać:
NIP płatnika, rodzaj należności oraz okres należności, którego wpłata dotyczy.

ZABEZPIECZENIE FINANSOWE
(Rozdział 4 ustawy o ZSEiE - art. od 27 do 33).
 
Wprowadzający sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych wnosi na dany rok kalendarzowy zabezpieczenie finansowe (przeznaczone na pokrycie opłaty produktowej)  w przypadku nie zawarcia umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (samodzielnie wykonuje obowiązek określony w art. 18 ust. 1 ww. ustawy) oraz w przypadku: wygaśnięcia albo rozwiązania umowy z organizacją, a także w przypadku otwarcia likwidacji, ogłoszenia upadłości lub wykreślenia z rejestru organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z którą ma zawartą umowę.

Podstawę obliczenia wysokości zabezpieczenia finansowego stanowi w przypadku:

 • wprowadzającego sprzęt starającego się o rejestrację w BDO - masa sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, który zamierza wprowadzić do obrotu w danym roku kalendarzowym,
 • wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru - masa sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, wprowadzonego do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Wysokość zabezpieczenia finansowego oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej oraz masy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
Stawki opłaty produktowej dla grup sprzętu zamieszczone w  rozporządzeniu z 14 czerwca 2018 (Dz.U. 2018 poz. 1194).:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001194

Formy zabezpieczenia finansowego:

 • depozyt wpłacany na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • gwarancja ubezpieczeniowa złożona do marszałka województwa,
 • gwarancja bankowa złożona do marszałka województwa.

Termin wniesienia zabezpieczenia finansowego 
Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany do wniesienia zabezpieczenia finansowego w terminie do dnia 30 czerwca roku, którego dotyczy to zabezpieczenie.
Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który rozpoczyna działalność w zakresie wprowadzania do obrotu sprzętu, jest obowiązany do wniesienia zabezpieczenia finansowego przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru.
W przypadku wygaśnięcia albo rozwiązania umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego; otwarcia likwidacji, ogłoszenia upadłości lub wykreślenie z rejestru BDO ww. organizacji, wprowadzający sprzęt jest obowiązany do wniesienia zabezpieczenia finansowego w terminie 14 dni od dnia, w którym odpowiednio nastąpiła ww. okoliczność.

NUMER KONTA BANKOWEGO (zabezpieczenie finansowe w formie depozytu):

81 1130 1091 0003 9080 8020 0002

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

W celu prawidłowego zaksięgowania wpłaty w opisie przelewu należy wskazać:
NIP płatnika oraz okres należności, którego wpłata dotyczy.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony