OPŁATY PRODUKTOWE


Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje bezpłatne szkolenia z zakresu sprawozdań dla przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek w drodze importu lub produkcji następujące towary:

- sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- produkty w opakowaniach,

- pojazdy,

- opony i olejów smarowe,

- baterie i akumulatory.

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów w bazie BDO, gdzie zostaną omówione wszystkie działy związane ze sprawozdaniami produktowymi.

Podczas szkolenia zostanie przedstawiony sposób prawidłowego wypełniania sprawozdań oraz zostaną omówione aktualne przepisy obowiązujące przedsiębiorców w zakresie opłat produktowych jak również zmiany wprowadzane od nowego roku 2022.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 22 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 w formie online na platformie MS Teams.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

 

Wysyłając zgłoszenie na adres szkolenia.oplaty@slaskie.pl  w zakresie opłat produktowych, należy w temacie wiadomości wpisać: „Szkolenie opłaty produktowe” oraz w treści wiadomości wymienić wyżej wymienione zagadnienia (będące w zakresie zainteresowania przedsiębiorcy).”


W związku z zagrożeniem epidemiologicznym mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo i ochronę przez zakażeniem COVID-19 informujemy, że KASA Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jest nieczynna do odwołania.

Departament Opłat Środowiskowych przypomina, że wszelkich wpłat można dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej na rachunki bankowe wskazane w informacji poniżej.

Roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi

Podstawa prawna ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21)

Termin składania sprawozdań w BDO do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy

Sprawozdanie składamy tylko i wyłącznie przez rejestr BDO:

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

 

Dział II Opakowania

Tabela 1 – Sporządza przedsiębiorca, który wytwarza (produkuje puste opakowania) – brak opłaty

Tabela 2 – Sporządza przedsiębiorca, który importuje puste opakowania – brak opłaty

Tabela 3 – Sporządza przedsiębiorca, który eksportuje produkty w opakowaniach i puste opakowania – brak opłaty

Tabela 4 - Sporządza przedsiębiorca, który prowadzi jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce.

- Występuje opłata recyklingowa pobierana od każdej torby na zakupy z tworzywa sztucznego w wysokości 0,20 zł za sztukę.

- Zwolnienie z pobierania opłaty dotyczy toreb na zakupy z tworzywa sztucznego poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

- Termin płatności do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana opłata recyklingowa.

- Numer konta bankowego: 88 1240 6292 1111 0010 8744 4190

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.
W celu prawidłowego zaksięgowania wpłaty w opisie przelewu należy wskazać:
NIP płatnika, rodzaj należności oraz okres należności, którego wpłata dotyczy.

 

Tabele od 5.1 do 5.4 - Sporządza przedsiębiorca, który wprowadza na rynek polski produkty w opakowaniach (każdy kto używa jakichkolwiek nowych opakowań m.in. folia stretch, kartony papierowe, przekładki papierowe, przekładki drewniane, palety, worki, skrzynie, pudełka, butelki itp. w przypadku importu towarów w opakowaniach nowych lub używanych do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych)

- Występuje opłata produktowa (Tabela 7) pobierana od masy wprowadzonych opakowań na rynek w danym roku kalendarzowym.


Kalkulator dostępny na dole strony.

- Termin płatności do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

- Numer konta bankowego: 93 1240 6292 1111 0010 6144 3832

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

W celu prawidłowego zaksięgowania wpłaty w opisie przelewu należy wskazać:

NIP płatnika, rodzaj należności oraz okres należności, którego wpłata dotyczy.

 

- Występuje opłata za kampanie edukacyjne (Tabela 8.1) występuje jeżeli w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przedsiębiorca wprowadzał produkty w opakowaniach na polski rynek i wynosi 2% kwoty wydanej na opakowania.

- Termin płatności następuje na koniec roku sprawozdawczego

Numer konta bankowego: 34 1240 6292 1111 0010 7756 2608

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.
W celu prawidłowego zaksięgowania wpłaty w opisie przelewu należy wskazać:
NIP płatnika, rodzaj należności oraz okres należności, którego wpłata dotyczy.

 

-Zwolnienie z opłaty produktowej dotyczy przedsiębiorców, którzy wprowadzają produkty w opakowaniach do 1 Mg w ciągu roku oraz do 15 marca każdego roku sporządzą sprawozdanie w BDO (tabele 5.1/5.2/5.3/5.4, 7 i 8.1) oraz złoży następujące dokumenty:

 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 2. Oświadczenie o pomocy de minimis

- Zwolnienie z opłaty za kampanie edukacyjne na zasadach jak dla opłaty produktowej

Podstawa prawna ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 888)

 

Dział III Produkty (opony pneumatyczne, oleje i smary)

Tabela 1 - Sporządza przedsiębiorca, który wprowadza na rynek polski produkty opony pneumatyczne, oleje i smary  (Importer lub producent opon pneumatycznych, olejów i smarów jak również przedsiębiorca, który sprowadza z zagranicy towary w których występują te produkty m.in. importer samochodów, motocykli, rowerów, maszyn, ciągników itp. towarów)

- Występuje opłata produktowa (Tabela 2) pobierana od masy wprowadzonych produktów na rynek w danym roku kalendarzowym.

Kalkulator dostępny na dole strony.

- Termin płatności do 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

- Numer konta bankowego: 24 1240 6292 1111 0010 5063 9080
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.
W celu prawidłowego zaksięgowania wpłaty w opisie przelewu należy wskazać:
NIP płatnika, rodzaj należności oraz okres należności, którego wpłata dotyczy.

- Zwolnienie z opłaty produktowej występuje jeżeli kwota z naliczenia opłaty produktowej nie przekracza 100 zł wówczas nie wnosi się jej na konto marszałka województwa.

Podstawa prawna ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 639)

 

Dział IV Wprowadzający pojazdy na rynek polski

Tabela 1 - Sporządza przedsiębiorca, który wprowadza na rynek polski pojazdy objęte obowiązkiem zapewnienia sieci zbierania pojazdów  (producent pojazdów lub importer pojazdów na handel lub wynajem)

 - Występuje opłata za brak sieci pobierana od ilości dni dla których nie zapewniono sieci zbierania pojazdów (min. opłata stała wynosi 12 000 zł)

- Termin płatności do 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy wpłacana na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podstawa prawna ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z dnia 20 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 202)

 

Dział V Sprzęt elektryczny i elektroniczny

Tabela 1 - Sporządza przedsiębiorca, który wprowadza na rynek polski sprzęt elektryczny i elektroniczny (producent sprzętu lub importer sprzętu)

- Występuje opłata produktowa (Tabela 5) pobierana od średniorocznej masy wprowadzonego sprzętu (tj. średnia z 3 ostatnich lat poprzedzających rok kalendarzowy). Kalkulator dostępny na dole strony.

- Termin płatności do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

- Numer konta bankowego: 68 1240 6292 1111 0010 7178 0699
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.
W celu prawidłowego zaksięgowania wpłaty w opisie przelewu należy wskazać:
NIP płatnika, rodzaj należności oraz okres należności, którego wpłata dotyczy.

 

- Występuje opłata za kampanie edukacyjne (Tabela 7) pobierana od 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym. Jeżeli w roku kalendarzowym nastąpiło rozpoczęcie wprowadzania sprzętu wówczas opłata pobierana jest od 0,1% przychodów netto z tego roku.

- Termin płatności do 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym.

- Numer konta bankowego: 68 1240 6292 1111 0010 7178 0699
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.
W celu prawidłowego zaksięgowania wpłaty w opisie przelewu należy wskazać:
NIP płatnika, rodzaj należności oraz okres należności, którego wpłata dotyczy.

 

- Zwolnienie z opłaty produktowej występuje w dwóch wariantach:

Wariant 1

Wprowadzający sprzęt wprowadza do obrotu:

 • małogabarytowy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 100 kg
 • wielkogabarytowy sprzęt, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 1000 kg

oraz

złoży marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku sprawozdanie w BDO (tabele 1, 5 i 7) wraz z następującymi dokumentami:

 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 2. Oświadczenie o pomocy de minimis

Wariant 2

wprowadzający sprzęt sporządzi marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku sprawozdanie w BDO (tabele 1, 5 i 7) gdzie wyliczona wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu nie przekracza 50 zł, opłaty produktowej nie wnosi się.

 

- Zwolnienie z opłaty za kampanie edukacyjne występuje jeżeli wysokość środków nie przekracza 100 zł (tj. 0,1% z przychodu wprowadzonego sprzętu) w danym roku kalendarzowym pod warunkiem, że w terminie do dnia 15 marca każdego roku sporządzi sprawozdanie w BDO (tabele 1, 5 i 7) oraz w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku złoży następujące dokumenty:

 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 2. Oświadczenie o pomocy de minimis

Podstawa prawna ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688)

 

W przypadku wprowadzającego sprzęt dla gospodarstw domowych, który nieposiada umowy z organizacja odzysku zużytego sprzętu należy co roku wnosić
zabezpieczenie finansowe.
Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie:

Dział VI Baterie i akumulatory

Tabela 1 - Sporządza przedsiębiorca, który wprowadza na rynek polski baterie i akumulatory (producent lub importer jak również przedsiębiorca, który sprowadza z zagranicy towary w których występują te produkty m.in. importer samochodów, motocykli, rowerów elektrycznych, laptopów, zegarków, zabawek, smartfonów, elektronarzędzi itp. towarów)

- Występuje opłata produktowa (Tabela 3) pobierana od średniorocznej masy wprowadzonych baterii lub akumulatorów tylko i wyłącznie przenośnych (tj. średnia z 3 lat wliczając dany rok kalendarzowy oraz dwa poprzednie lata).


Kalkulator dostępny na dole strony.

- Termin płatności do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

- Numer konta bankowego: 73 1240 6292 1111 0010 5063 8780
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.
W celu prawidłowego zaksięgowania wpłaty w opisie przelewu należy wskazać:
NIP płatnika, rodzaj należności oraz okres należności, którego wpłata dotyczy.

- Występuje opłata za kampanie edukacyjne (Tabela 2) pobierana od masy wprowadzonych baterii lub akumulatorów oraz stawki 0,03 zł/kg .

- Termin płatności do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

- Numer konta bankowego: 73 1240 6292 1111 0010 5063 8780
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.
W celu prawidłowego zaksięgowania wpłaty w opisie przelewu należy wskazać:
NIP płatnika, rodzaj należności oraz okres należności, którego wpłata dotyczy.

- Zwolnienie z opłaty produktowej w przypadku gdy:

Wprowadzający baterie i akumulatory spełnia następujące warunki:

 • w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przenośne lub akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg
 • w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe, baterie samochodowe lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg

oraz

sporządzi marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku sprawozdanie w BDO (tabele 1, 2 i 3) oraz złoży następujące dokumenty:

 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 2. Oświadczenie o pomocy de minimis

- Zwolnienie z opłaty za kampanie edukacyjne występuje jeżeli wysokość środków nie przekracza 10 zł (masa wprowadzonych baterii lub akumulatorów x 0,03 zł/kg)

Podstawa prawna ustawa o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 666)

  

Sprawozdania w zakresie opłat produktowych począwszy od roku 2019 należy sporządzać tylko i wyłącznie przez bazę BDO. Lata poprzednie składamy w wersji papierowej.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony