2176;oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska;Opłaty za korzystanie ze środowiska;;Opłaty za korzystanie ze środowiska;;;zmiana załączników;;/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska.html;/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska.html;Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;2019-01-21 11:47:03;2021-01-04 14:30:12;2003-12-10 00:00:00;;Zwykła;; ;bf6d5eba-d119-11e7-80a9-005056b46601;ContentWYSIWYG;Treść;Treść strony;

Opłaty za korzystanie ze środowiska - Karta usług SEKAP


Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami - Karta usług SEKAP

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo i ochronę przez zakażeniem COVID-19 informujemy, że KASA Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jest nieczynna do odwołania.

Departament Opłat Środowiskowych przypomina, że wszelkich wpłat można dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej na rachunki bankowe wskazane w informacji poniżej.

 

UWAGA!
ZWOLNIENIE Z WNIESIENIA OPŁATY PRODUKTOWEJ –                     POMOC DE MINIMIS
Przedsiębiorcy, którzy zamierzają ubiegać się o zwolnienie z wniesienia opłaty produktowej ( pomoc de minimis ), wniosek o zwolnienie z wniesienia opłaty wraz z wymaganymi  dokumentami winni złożyć do Urzędu Marszałkowskiego w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca.

Rachunki bankowe dotyczące opłat środowiskowych

Nazwa rachunku bankowegoNr rachunku bankowego 
Opłaty z ustawy prawo ochrony środowiska38 1240 6292 1111 0010 5063 9022
Opłata produktowa - Produkty24 1240 6292 1111 0010 5063 9080
Opłata produktowa - Opakowania93 1240 6292 1111 0010 6144 3832
Opłaty za substancje kontrolowane58 1240 6292 1111 0010 5063 8953
Kary za odpady76 1240 6292 1111 0010 5063 8823
Dodatkowa opłata produktowa za baterie i akumulatory73 1240 6292 1111 0010 5063 8780
Opłaty z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji60 1240 6292 1111 0010 7178 0455
Opłaty z ustawy o  zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym68 1240 6292 1111 0010 7178 0699
Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów50 1240 6292 1111 0010 6851 8234
Kary za usunięcie drzew lub krzewów25 1240 6292 1111 0010 6851 8393
Środki  z tytułu publicznych kampanii edukacyjnych podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach34 1240 6292 1111 0010 7756 2608 
Opłata rejestrowa i roczna dotycząca prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami35 1240 6292 1111 0010 7756 2493
Opłata recyklingowa oraz dodatkowa opłata recyklingowa dotycząca wprowadzonych do obrotu lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego88 1240 6292 1111 0010 8744 4190
UWAGA : opłaty skarbowe np. za: wydanie zaświadczenia, pełnomocnictwo, wykreślenie z rejestru BDO dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo dla opłaty skarbowej tj. Urzędu Miasta Katowice, 40 – 098 Katowice ul. Młyńska 4 lub na jego rachunek nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111.


Informacje na temat opłat za korzystanie ze środowiska udzielane są pod numerami telefonów
1. w Katowicach:
• w zakresie merytorycznym: +48 (32) 7740061, 7740701, 7740700, 7740059, 7740758, 7740782.
• w zakresie księgowym i windykacji: +48 (32) 7740084, 7740085, 7740755, 7740094, 7740786, 7740753, 7740095.
2. w Bielsku-Białej: +48 (33) 4853287, 4853289, 4853286.
3. w Częstochowie: +48 (034) 3901257, 3901258.

Zmiany w sprawozdawczościW związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) wprowadzoną art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255) wprowadzone zostało zwolnienie z obowiązku przesyłania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska wymienionych w art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska nie przekracza 100 zł.

Zwolnienie ma zastosowanie od 1 stycznia 2017 r. i dotyczy sprawozdań zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska począwszy od okresu sprawozdawczego obejmującego rok 2016.
W przypadku, gdy nawet jeden rodzaj korzystania ze środowiska przekracza 100 zł, obowiązek przesłania sprawozdania dotyczy wszystkich rodzajów korzystania ze środowiska.

Powyższe zwolnienie nie ma zastosowania do sprawozdań za okresy od II półrocza 2011 r. do 2015 r.

Udostępnione poniżej aktywne formularze stanowią jedynie narzędzie pomocnicze służące do wyliczenia lub sprawdzenia poprawności wyliczonych opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w związku z użytkowaniem kotłowni, środków transportu czy przeładunkiem benzyn silnikowych. Przedmiotowe formularze nie pełnią funkcji formalnie obowiązujących wzorów wykazów.

; ; ;bf6dbc25-d119-11e7-80a9-005056b46601;Gallery;Galeria;Galeria; ;bf6e1f6b-d119-11e7-80a9-005056b46601;Attachment;Załączniki;Załączniki do strony;/resource/file/download-file/id.1258;XLS;;187 KB; ;/resource/file/download-file/id.1256;XLS;;186,5 KB; ;/resource/file/download-file/id.1255;XLS;;212,5 KB; ;/resource/file/download-file/id.7955;XLS;;202 KB; ;/resource/file/download-file/id.20047;XLS;;202,5 KB; ;/resource/file/download-file/id.30261;XLS;;204,5 KB; ;/resource/file/download-file/id.7807;PDF;;931,02 KB; ;/resource/file/download-file/id.20046;PDF;;526,17 KB; ;/resource/file/download-file/id.29369;PDF;;841,49 KB; ;/resource/file/download-file/id.1257;RTF;;1,75 MB; ;/resource/file/download-file/id.7814;PDF;;572,53 KB; ;/resource/file/download-file/id.20045;PDF;;667,67 KB; ; ; ;eba03b25-d9a7-11e7-b355-005056b70dba;PageTitle;;Tytuł strony;Opłaty za korzystanie ze środowiska; ; ;eba07701-d9a7-11e7-b355-005056b70dba;PageDescription;;Zajawka strony;; ; ;1b1a7940-ff78-11e7-b81e-005056b7801d;SectionDescription;;Zajawka sekcji;; ;