Woda do spożycia

Zarząd Województwa Śląskiego

zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.

(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

 ogłasza,

że trwają prace nad opracowaniem dokumentu pn. Koncepcja polityki w zakresie zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi na obszarze województwa śląskiego w perspektywie do 2035 roku. (Uchwała Nr 1305/201/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2017 r.). Celem prac jest opracowanie koncepcji działań zmierzających do zapewnienia dostarczenia wody o odpowiedniej jakości i w ilości niezbędnej do zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz gospodarki regionu. Na potrzeby opracowania ww. dokumentu dokonano wstępnej analizy problematyki gospodarki wodnej w zakresie wody przeznaczonej do spożycia pod względem jej warunków wyznaczonych przez akty prawne oraz dokumenty strategiczne o charakterze regionalnym i krajowym. Obecnie trwają dalsze prace analityczne, które służyć będą rozpoznaniu systemu zaopatrzenia w wodę pitną jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego.

Wszelkie informacje nt. opracowywanego dokumentu są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl. Z dokumentami można się również zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Rozwoju Regionalnego, referat Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego. Na wskazanej stronie internetowej będą udostępniane informacje o postępie prac oraz kolejnych etapach konsultacji.

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski na obecnym etapie prac można zgłaszać pisemnie, ustnie bądź drogą elektroniczną do 31 października 2018 r. pod adresem:

Wydział Rozwoju Regionalnego
Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Siedziba – ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice
Poczta – ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
tel: +48 (32) 77 99 108, fax: +48 (32) 77 99 174
 
Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone
w toku przygotowania dokumentu
przez Zarząd Województwa Śląskiego.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób składających uwagi, opinie i wnioski znajdują się w ogłoszeniu o trwających pracach nad dokumentem pn. Koncepcja polityki w zakresie zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi na obszarze województwa śląskiego w perspektywie do 2035 roku na stronie internetowej www.slaskie.pl.


Przystąpienie do opracowania dokumentu

Mając na uwadze racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi wykorzystywanymi do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz prawidłowe utrzymanie i rozwój systemów zaopatrzenia w wodę w województwie śląskim, w czerwcu 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przystąpił do opracowania dokumentu pn. Koncepcja polityki w zakresie zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi na obszarze województwa śląskiego w perspektywie do 2035 roku (Uchwała Nr 1305/201/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2017 r.). Koncepcja nie posiada harmonogramu prac.

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony