Czas wygenerowania treści 2017-02-24 06:49:10

Strona główna / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Posiedzenie nr 172 z dnia 21 lutego 2017
Nr uchwałyW sprawie
346/172/V/2017 wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Powiat Lubliniecki otrzymanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Gotowi do startu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
353/172/V/2017 zmiany uchwały nr 859/37/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26.05.2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego
356/172/V/2017 wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję nr 2807/FR/2016 z dnia 25 października 2016r. w sprawie zwrotu części dofinansowania przez Beneficjenta – Miasto Zabrze, realizującego projekt pn. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze – etap I w oparciu o umowę z dnia 22 kwietnia 2014r. o numerze: UDA-RPSL.01.01.01-00-008/13-00 wraz z aneksami oraz projekt pn.: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze – etap II w oparciu o umowę z dnia 30 września 2014r. o numerze: UDA-RPSL.01.01.01-00-007/13-00 wraz z aneksami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
369/172/V/2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017
370/172/V/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej, z uwzględnieniem polityki antysmogowej, które będą realizowane w 2017 roku
371/172/V/2017 ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej, z uwzględnieniem polityki antysmogowej, które będą realizowane w 2017 roku
374/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Marioli Kowalskiej – kierownikowi referatu administrowania i obrotu nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
375/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Hajduczek – głównemu specjaliście w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
376/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Edycie Kozłowskiej – głównemu specjaliście w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
377/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Dominice Zamarlik – podinspektorowi w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
378/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Eugenii Pociecha – podinspektorowi w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
379/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Martynie Ozdobie – podinspektorowi w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
380/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Ćmiel – inspektorowi w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
381/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Karolewiczowi – głównemu specjaliście w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
382/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Łobodzie – radcy prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej i Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
383/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictw Panu Andrzejowi Figasowi – dyrektorowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
384/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictw Pani Katarzynie Puzi – zastępcy dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
385/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Figasowi – dyrektorowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
386/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Puzi – zastępcy dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
387/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Rafałowi Turotszy – dyrektorowi Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach
388/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Witoldowi Łacny – zastępcy dyrektora Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach
389/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Martynie Ozdobie – podinspektorowi w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
390/172/V/2017 uzgodnienia wysokości odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość drogową położoną w Bielsku-Białej
391/172/V/2017 wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej umowy najmu pomieszczeń i części powierzchni dachu, na czas oznaczony do lat 3.
392/172/V/2017 przystąpienia do zawarcia z Kolejami Śląskimi Sp. z o.o. umowy współpracy w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie naprawy 4. poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego 35WE-007 wraz z dostosowaniem systemu informacji pasażerskiej do obowiązujących przepisów prawa.
393/172/V/2017 zawarcia aneksu nr 2 do umowy z Centrum Wynajmu Nieruchomości 6 Spółka Akcyjna dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 921 w miejscowości Gierałtowice
394/172/V/2017 zawarcia aneksu nr 2 do umowy z Centrum Wynajmu Nieruchomości 6 Spółka Akcyjna dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 911 w miejscowości Świerklaniec
395/172/V/2017 zawarcia aneksu nr 2 do umowy z Centrum Wynajmu Nieruchomości 2 Spółka Akcyjna dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 935 w miejscowości Rzuchów
396/172/V/2017 zmiany treści załącznika nr 9a do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 597/356/II/2006 z dnia 06.04.2006 r. w sprawie nadania numeracji dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego
401/172/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok

Posiedzenia w 2017 roku

Wszystkie lata
   2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003  


 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638