Czas wygenerowania treści 2017-06-23 10:32:18

Uchwały Zarządu
Posiedzenie nr 199 z dnia 20 czerwca 2017
Nr uchwałyW sprawie
1224/199/V/2017 w sprawie wydania decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 25 kwietnia 2017 r. postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” otrzymanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „OWES subregionu południowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1225/199/V/2017 w sprawie wydania postanowienia o dopuszczeniu dowodu z zeznań świadka w ramach toczącego się postępowania administracyjnego o zwrot nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Polski Komitet Pomocy Społecznej (adres: ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa), otrzymanego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.09.01.05-24-0440/15-00 z dnia 16 maja 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Menadżer życia edycja 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksem
1226/199/V/2017 w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2017 roku
1227/199/V/2017 w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2017 roku
1228/199/V/2017 w sprawie: przyjęcia dokumentu „Ocena zasobów pomocy społecznej. Województwo śląskie 2017”
1229/199/V/2017 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dokonanie zmiany wpisu w Rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych ze środków europejskich, dokonanego na podstawie braku zwrotu środków w terminie wynikającym z decyzji nr FS/1793/2016, w postaci wykreślenia Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Śląskiej z tego rejestru
1236/199/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-112/16 dla Poddziałania 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-112/16.
1237/199/V/2017 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-112/16 dla Poddziałania 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1238/199/V/2017 w sprawie: rozstrzygnięcia trzeciego naboru w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.
1240/199/V/2017 przyjęcia aktualizacji wzoru dokumentów niezbędnych do ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu o dofinansowanie realizacji projektów ze środków RPO WSL 2014-2020 - Pakiet aplikacyjny w ramach konkursu nr RPSL.00.00.00-XX.00-00-000/00
1245/199/V/2017 wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości nr 2/2017 z dnia 28 lutego 2017r. zobowiązującą do zwrotu całości dofinansowania w kwocie 45 202,24 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości przy wykorzystaniu środków finansowych otrzymanych z płatności środków europejskich w ramach RPO WSL 2007-2013 przez Beneficjenta – Andrzej Grochowski, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi Poligraficzne KLAPS Andrzej Grochowski, realizującego projekt pn. „Podwyższenie jakości świadczonych usług poprzez firmę Andrzej Grochowski Usługi Poligraficzne KLAPS poprzez zakup lasera tnąco-grawerującego” w oparciu o umowę nr UDA-RPSL.01.02.01-00-507/08-00 z dnia 07 sierpnia 2009r. wraz z późniejszymi aneksami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1250/199/V/2017 przyjęcia procedury wnoszenia spraw na posiedzenia Zarządu Województwa Śląskiego
1251/199/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Krystynie Jurewicz – głównemu specjaliście w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1254/199/V/2017 przyznania nagrody rocznej dla Pani Grażyny Osińskiej - Prezesa Zarządu Spółki Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o.
1256/199/V/2017 w sprawie: Zawarcia umowy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na realizację szkoleń w ramach wdrożenia „Wojewódzkiego programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2014-2020”.
1257/199/V/2017 zaopiniowania Skorygowanego szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2017 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej
1258/199/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Zborowskiej – podinspektorowi w Wydziale Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1259/199/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Karinie Trojan – inspektorowi w Wydziale Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1260/199/V/2017 wydania opinii
1261/199/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Zakrzewskiej – Zamora – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
1262/199/V/2017 zawarcia z Miastem Tychy porozumienia dotyczącego przekazania Województwu Śląskiemu w 2017 roku dotacji celowej z przeznaczeniem dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach Filii w Tychach na zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu Miasta Tychy
1263/199/V/2017 zmiany uchwały nr 1743/65/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 15 września 2015 r. w sprawie powołania na czas obowiązywania Programu komisji konkursowej, do której zadań należy opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów Województwa Śląskiego w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od września 2015 roku do czerwca 2018 roku” oraz określenia trybu pracy tej komisji
1264/199/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Wzmocnienie zdrowia psychicznego osób w wieku senioralnym”.
1265/199/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
1266/199/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie
1267/199/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Centrum Psychiatrii w Katowicach.
1268/199/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu
1269/199/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach
1270/199/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orzeszu
1271/199/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego – s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej
1272/199/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu
1273/199/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej
1274/199/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju
1275/199/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. i pokrycia ujemnego wyniku finansowego
1276/199/V/2017 wyrażenia zgody na zbycie aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
1277/199/V/2017 powierzenia pełnienia obowiązków Pełnomocnika Marszałka ds. Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli oraz udzielenia pełnomocnictwa
1278/199/V/2017 powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia 10.07.2017r. do dnia 15.12.2017r.

Posiedzenia w 2017 roku

Wszystkie lata
   2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003  


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713