Czas wygenerowania treści 2017-12-18 13:50:43

Uchwały Zarządu
Posiedzenie nr 230 z dnia 12 grudnia 2017
Nr uchwałyW sprawie
2634/230/V/2017 przyjęcia aktualizacji stawek wynagrodzeń dla ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2635/230/V/2017 przyjęcia aktualizacji Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2636/230/V/2017 wydania decyzji w przedmiocie zwrotu środków finansowych nieprawidłowo wykorzystanych przez DEVIT Fundację Rozwoju Technologii Informatycznych, wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenia śląskiego Klastra wspierania nowoczesnych technologii i rozwiązań IT” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2637/230/V/2017 przyjęcia wzoru Aneksu nr 5 do Umowy dotacji na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku i Sosnowcu
2638/230/V/2017 wydania decyzji o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Sosnowiec – Miasto na prawach powiatu, otrzymanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Inwestujemy w naukę!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2639/230/V/2017 wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wykorzystanego z naruszeniem procedur i określenia terminu, od którego nalicza się odsetki
2640/230/V/2017 wydania decyzji o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez POKOLENIE otrzymanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. ,,Mała szkoła dla wielkich ludzi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2641/230/V/2017 Zmiany Pakietu Aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-049/17
2642/230/V/2017 rozwiązania, na wniosek Beneficjenta umowy o dofinansowanie projektu
2643/230/V/2017 powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2018-2022 oraz przyjęcia wzoru arkusza merytorycznej oceny oferty
2644/230/V/2017 zawarcia Aneksu nr 1 do umowy nr 3402/IR/2017 z dnia 30 października 2017 roku zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a firmą KONIOR Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o, dotyczącej wykonania prac w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Likwidacja zawilgoceń piwnicznych ścian w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23”
2645/230/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Zakrzewskiej-Zamorze – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
2646/230/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Grad – Wicedyrektorowi ds. Doskonalenia Nauczycieli Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
2647/230/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Darii Gieroń – dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju
2648/230/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Krutak – dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.
2649/230/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Szmajduch-Pyzik – dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu
2650/230/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Sobczyk – dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o. w Kamieńcu
2651/230/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Dachowskiej – dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowym im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.
2652/230/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Darii Węgrzyn-Welc - dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych im. dr Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
2653/230/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Stule – dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie
2654/230/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Mitkiewiczowi – dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej
2655/230/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Mirota – dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie
2656/230/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Bohdanowi Klimaszewskiemu – dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu
2657/230/V/2017 przyjęcia projektu Porozumienia o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Stanem Bengal Zachodni
2658/230/V/2017 zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr 115/ZD/2017 z dnia 30.01.2017 roku z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach
2659/230/V/2017 zawarcia aneksu nr 2 do umowy dotacji nr 549/ZD/2017 z dnia 07.03.2017 roku z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu
2661/230/V/2017 podwyższenia kapitału zakładowego spółki Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Bucze” w Górkach Wielkich Sp. z o.o. z kwoty 950.000 zł do kwoty 1.076.000 zł.
2662/230/V/2017 podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o. z kwoty 2.200.000 zł do kwoty 2.490.000 zł.
2663/230/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2664/230/V/2017 podwyższenia kapitału zakładowego spółki Stadion Śląski Sp. z o.o. z kwoty 239.612.000 zł do kwoty 249.911.100 zł.
2665/230/V/2017 Podpisanie umowy dotacji nr 657/2017/28/EE/sd/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. Aktualizacja ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie.
2666/230/V/2017 Podpisanie umowy dotacji nr 660/2017/28/ZS/ek/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. Opracowanie ekspertyzy dot. usunięcia odpadów porzuconych przez Eko-Szop Sp. z o.o. w Katowicach.
2667/230/V/2017 wyrażenia zgody na zbycie przez Muzeum Śląskie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku położonego w Katowicach przy Alei Wojciecha Korfantego 3
2668/230/V/2017 przyjęcia wzoru rozliczenia dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Samorząd Województwa Śląskiego
2669/230/V/2017 przeznaczenia do oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Nowy Świat 23 w Rabce-Zdroju w trybie przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia stawki wywoławczej w przetargu, na czas nieoznaczony.
2670/230/V/2017 przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4322/13, położonej w Rabce-Zdroju, na czas oznaczony 3 lat.
2671/230/V/2017 zawarcia aneksów nr 1 do umów z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.
2672/230/V/2017 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Wojkowice
2673/230/V/2017 zmiany treści załącznika nr 15b do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 597/356/II/2006 z dnia 06.04.2006 r. w sprawie nadania numeracji dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego
2674/230/V/2017 przystąpienia do zawarcia aneksu nr 8 do Umowy nr 1334/KT/2009 z dnia 27 maja 2009 r. ze Sweco Consulting Sp. z o.o.
2675/230/V/2017 przystąpienia do zawarcia z Kolejami Śląskimi Sp. z o.o. Aneksu nr 3 do Porozumienia wykonawczego nr 2 na rok 2017 do umowy nr 2892/KT/2015 z dnia 15.12.2015 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie województwa śląskiego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2030 r.
2676/230/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Żurek – wójtowi Gminy Konopiska reprezentującemu Gminę Konopiska z siedzibą w Konopiskach przy ul. Lipowej 5
2677/230/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Berkowskiemu – dyrektorowi Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
2678/230/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Mucha – zastępcy dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
2679/230/V/2017 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Herby
2680/230/V/2017 w sprawie: Przyjęcia zaktualizowanej „Książki procedur” KP-611-475-ARiMR/3/z - Obsługa wniosku o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych.
2681/230/V/2017 w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Marcinowi Rachwał – p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
2682/230/V/2017 w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Danucie Jędrychowskiej – p.o. kierownika referatu do spraw obsługi PROW w Wydziale Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2683/230/V/2017 przyjęcia wykazu umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Województwa Śląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
2684/230/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
2685/230/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok

Posiedzenia w 2017 roku
Posiedzenie nr 230 z dnia 12 grudnia 2017
Posiedzenie nr 229 z dnia 5 grudnia 2017
Posiedzenie nr 228 z dnia 28 listopada 2017
Posiedzenie nr 227 z dnia 21 listopada 2017
Posiedzenie nr 226 z dnia 14 listopada 2017
Posiedzenie nr 225 z dnia 5 grudnia 2017
Posiedzenie nr 224 z dnia 31 października 2017
Posiedzenie nr 223 z dnia 25 października 2017
Posiedzenie nr 222 z dnia 17 października 2017
Posiedzenie nr 221 z dnia 10 października 2017
Posiedzenie nr 220 z dnia 6 października 2017
Posiedzenie nr 219 z dnia 27 września 2017
Posiedzenie nr 217 z dnia 19 września 2017
Posiedzenie nr 216 z dnia 12 września 2017
Posiedzenie nr 215 z dnia 5 września 2017
Posiedzenie nr 214 z dnia 29 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 213 z dnia 24 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 212 z dnia 22 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 211 z dnia 16 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 210 z dnia 8 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 209 z dnia 4 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 208 z dnia 1 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 207 z dnia 25 lipca 2017
Posiedzenie nr 206 z dnia 18 lipca 2017
Posiedzenie nr 205 z dnia 11 lipca 2017
Posiedzenie nr 204 z dnia 4 lipca 2017
Posiedzenie nr 203 z dnia 29 czerwca 2017
Posiedzenie nr 201 z dnia 27 czerwca 2017
Posiedzenie nr 200 z dnia 21 czerwca 2017
Posiedzenie nr 199 z dnia 20 czerwca 2017
Posiedzenie nr 198 z dnia 13 czerwca 2017
Posiedzenie nr 197 z dnia 6 czerwca 2017
Posiedzenie nr 196 z dnia 31 maja 2017
Posiedzenie nr 195 z dnia 30 maja 2017
Posiedzenie nr 194 z dnia 23 maja 2017
Posiedzenie nr 193 z dnia 16 maja 2017
Posiedzenie nr 192 z dnia 11 maja 2017
Posiedzenie nr 191 z dnia 9 maja 2017
Posiedzenie nr 190 z dnia 5 maja 2017
Posiedzenie nr 189 z dnia 25 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 188 z dnia 20 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 187 z dnia 19 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 186 z dnia 11 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 184 z dnia 4 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 183 z dnia 3 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 182 z dnia 30 marca 2017
Posiedzenie nr 181 z dnia 28 marca 2017
Posiedzenie nr 180 z dnia 21 marca 2017
Posiedzenie nr 179 z dnia 20 marca 2017
Posiedzenie nr 178 z dnia 17 marca 2017
Posiedzenie nr 177 z dnia 15 marca 2017
Posiedzenie nr 176 z dnia 7 marca 2017
Posiedzenie nr 175 z dnia 1 marca 2017
Posiedzenie nr 174 z dnia 27 lutego 2017
Posiedzenie nr 173 z dnia 23 lutego 2017
Posiedzenie nr 172 z dnia 21 lutego 2017
Posiedzenie nr 171 z dnia 14 lutego 2017
Posiedzenie nr 170 z dnia 7 lutego 2017
Posiedzenie nr 169 z dnia 31 stycznia 2017
Posiedzenie nr 168 z dnia 23 stycznia 2017
Posiedzenie nr 167 z dnia 6 czerwca 2017
Posiedzenie nr 166 z dnia 13 stycznia 2017
Posiedzenie nr 165 z dnia 12 stycznia 2017
Posiedzenie nr 164 z dnia 10 stycznia 2017
Posiedzenie nr 163 z dnia 3 stycznia 2017

Wszystkie lata
   2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003  


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713