Czas wygenerowania treści 2017-03-26 14:52:42

Strona główna / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Posiedzenie nr 180 z dnia 21 marca 2017
Nr uchwałyW sprawie
572/180/V/2017 przyjęcia Raportu z wykonania w 2016 roku Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-2016
573/180/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-154/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.
574/180/V/2017 przyjęcia Informacji z realizacji Programu pod nazwą Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny w 2016 roku
575/180/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16 dla Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, Osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy RPO WSL na lata 2014-2020 (3 typ projektu: Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy), poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16 – Subregion centralny, Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16 – Subregion północny, Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16 – Subregion południowy.
576/180/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16 dla Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, Osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy RPO WSL na lata 2014-2020 (3 typ projektu: Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy)
578/180/V/2017 zlecenia Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii z siedzibą w Zabrzu realizacji zadania publicznego pn. Edukacja w zmieniającym się świecie oraz udzielenia wsparcia finansowego na jego realizację
579/180/V/2017 zlecenia Stowarzyszeniu dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych „Razem do celu” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej realizacji zadania publicznego pn. IV Korekcyjna Olimpiada Kocykowa dla Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno – Wychowawczych oraz udzielenia wsparcia finansowego na jego realizację
580/180/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Łobodzie – radcy prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
581/180/V/2017 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach umowy najmu pomieszczenia
582/180/V/2017 wydania opinii
583/180/V/2017 wydania opinii
584/180/V/2017 wydania opinii
585/180/V/2017 w sprawie aktualizacja książek procedur do obsługi działań objętych PROW 2014-2020, obsługiwanych przez Samorząd Województwa (KP-611-349-ARiMR/3/z oraz KP-611-367-ARiMR/2/z).
586/180/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata2016-2022”
587/180/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wykonania ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata2016-2022” w celu przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiącej akt prawa miejscowego
588/180/V/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2017 r.
589/180/V/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
590/180/V/2017 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu statutu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie
592/180/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
594/180/V/2017 zmian planu wykonawczego budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
595/180/V/2017 przyjęcia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Śląskiego w 2016 roku oraz Informacji o stanie mienia Województwa Śląskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Posiedzenia w 2017 roku

Wszystkie lata
   2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003  


 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638