Czas wygenerowania treści 2018-02-19 17:14:09

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2017


Posiedzenie nr 214 z dnia 29 sierpnia 2017

Nr uchwałyW sprawie
1756/214/V/2017 przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2017 roku
1757/214/V/2017 przyjęcia Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030 za I półrocze 2017 roku
1758/214/V/2017 przyjęcia wykazu umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Województwa Śląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
1759/214/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
1760/214/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
1761/214/V/2017 zmian planu wykonawczego budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
1762/214/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17 dla Poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1763/214/V/2017 Zmiany uchwały nr 1290/201/V/2017 z dnia 27.06.2017 r. w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-178/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego
1764/214/V/2017 Zmiany uchwały nr 1291/201/V/2017 z dnia 27.06.2017 r. w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego
1765/214/V/2017 Zmiany uchwały nr 1292/201/V/2017 z dnia 27.06.2017 r. w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-176/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego
1766/214/V/2017 Zmiany uchwały nr 1293/201/V/2017 z dnia 27.06.2017 r. w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-177/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Północnego
1767/214/V/2017 Zmiany uchwały nr 1294/201/V/2017 z dnia 27.06.2017 r. w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-174/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - konkurs
1768/214/V/2017 wyrażenia zgody na przystąpienie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach do konkursu uzupełniającego nr POWR.02.04.00-IP.03-00-006/17 w ramach Osi priorytetowej II Efektywne Polityki Publiczne na Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi oraz Wicedyrektorom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w związku z przygotowaniem, złożeniem wniosku o dofinansowanie, podpisaniem umowy partnerskiej i umowy o dofinansowanie, realizacją i rozliczeniem projektu partnerskiego dotyczącego szkoleń kluczowych i merytorycznych pracowników Instytucji Rynku Pracy pod roboczym tytułem „Porozumienie WUP makroregionu IV na rzecz podnoszenia kompetencji pracowników Instytucji Rynku Pracy”.
1769/214/V/2017 wyrażenia zgody na przystąpienie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach do konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi oraz Wicedyrektorom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w związku z przygotowaniem, złożeniem wniosku o dofinansowanie, podpisaniem umowy partnerskiej i umowy o dofinansowanie, realizacją i rozliczeniem projektu z komponentem ponadnarodowym pn. „Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska „szarej strefy” na rynku pracy”.
1770/214/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17
1771/214/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-041/17
1772/214/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu RPSL.08.02.02-IP.02-24-043/17
1773/214/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu RPSL.08.02.03-IP.02-24-042/17
1774/214/V/2017 wydania postanowienia utrzymującego w mocy postanowienie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Zarządu Województwa Śląskiego nr 3/2017 z dnia 28 marca 2017r.
1775/214/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
1776/214/V/2017 przyjęcia aktualizacji „Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim” stanowiącego podstawowy element procesu wdrażania Osi Priorytetowej VIII Regionalne Kadry Gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, w ramach RPO WSL 2014-2020
1777/214/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-143/17 dla Działania 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Północnego, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1778/214/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-118/16 dla Działania 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Południowego, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1779/214/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-098/16 dla Działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałania 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Północnego, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1780/214/V/2017 w sprawie zwiększenia dofinansowania projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-098/16 dla Działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałania 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Północnego, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 o środki pochodzące z budżetu państwa
1781/214/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-204/17
1782/214/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa nr 1104/196/V/2017 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.06.01.00-IZ.01-24-100/16 dla Działania 6.1. Drogi wojewódzkie, Oś priorytetowa VI Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1783/214/V/2017 zatwierdzenia List ocenionych projektów, zawierających wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.10.03.05-IZ.01-24-130/16 dla Działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałania 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1784/214/V/2017 zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w puli dla obszaru północnego w ramach konkursu nr RPSL.10.03.05-IZ.01-24-130/16 dla Działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałania 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oraz wyboru do dofinansowania dodatkowego projektu
1785/214/V/2017 zwiększenia dofinansowania projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.10.03.05-IZ.01-24-130/16 dla Działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałania 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, o środki pochodzące z budżetu państwa
1786/214/V/2017 wydania decyzji w przedmiocie zwrotu środków finansowych, nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta, Gminę Ożarowice, wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
1787/214/V/2017 wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu środków finansowych nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta – DEVIT Fundacja Rozwoju Technologii Informatycznych wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie śląskiego Klastra wspierania nowoczesnych technologii i rozwiązań IT” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
1788/214/V/2017 zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 117/ZD/2017 z dnia 30.01.2017 roku z Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
1789/214/V/2017 poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielonej Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku -Białej
1790/214/V/2017 pozytywnego zaopiniowanie wniosku Fundacji Damy Radę, ul. Jana III Sobieskiego 11/18, 40-082 Katowice o wpis ośrodka pn.: Willa Jerrego Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy, ul. Turystyczna 16 A, 43-370 Szczyrk, do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne
1791/214/V/2017 przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 r. w sprawie nadania statutów samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie
1792/214/V/2017 zawarcia umowy pożyczki w kwocie 8 000 000,00 zł z Okręgowym Szpitalem Kolejowym w Katowicach - s.p.z.o.z.
1793/214/V/2017 zawarcia z Miastem Racibórz porozumienia w sprawie określenia zasad prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu
1794/214/V/2017 zawarcia z Miastem Racibórz umowy w sprawie przekazania przez Województwo Śląskie środków finansowych z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela religii prowadzącego zajęcia z religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 oraz Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu
1795/214/V/2017 zawarcia z Polskim Związkiem Zapaśniczym porozumienia o współpracy w realizacji programu szkolenia sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu
1796/214/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Lechowi Motyka – dyrektorowi Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
1797/214/V/2017 zasad zwalniania z opłat za zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu
1798/214/V/2017 zatwierdzenia programu rzeczowo – finansowego dla zadania pn „Budowa infrastruktury informatycznej w siedzibie RIK Katowice przy ul. Teatralnej w Katowicach”
1799/214/V/2017 w sprawie wprowadzenia zmian na liście strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) ocenionych przez Komisję do spraw wyboru LSR w ramach konkursu na wybór LSR ogłoszonego uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1872/69/V/2015 z dnia 06.10.2015 r. zatwierdzonej uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 685/108/V/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) ocenionych przez Komisję do spraw wyboru LSR w ramach konkursu na wybór LSR ogłoszonego uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1872/69/V/2015 z dnia 06.10.2015 r.
1800/214/V/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na udział reprezentacji Województwa Śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale w dniach 16-17 września 2017 r., zawarcia umowy z gminą Krzyżanowice określającej warunki udziału wspólnej reprezentacji województwa śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale, prezentacji województwa śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale, przyjęcia projektów umów dotyczących: określenia warunków udziału wspólnej reprezentacji województwa śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale oraz wykonania usługi kulturalnej polegającej na prezentacji województwa śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale.
1801/214/V/2017 nabycia udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowych na rzecz Województwa Śląskiego zajętych pod pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 946 w Żywcu.
1802/214/V/2017 wydania opinii
1803/214/V/2017 wydania opinii
1804/214/V/2017 wydania opinii
1805/214/V/2017 wydania opinii
1806/214/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej powierzenia organizatorom publicznego transportu zbiorowego zadań własnych Województwa Śląskiego
1807/214/V/2017 wydania opinii
1808/214/V/2017 uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 4474 S ul. Szkolnej w Bujakowie w Gminie Porąbka.
1809/214/V/2017 uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg na terenie Tarnowskich Gór.
1810/214/V/2017 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 10/KT/2017 z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie powierzenia Komunikacyjnemu Związkowi Komunalnemu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego
1811/214/V/2017 rozliczenia Porozumienia wykonawczego nr 1 na rok 2016 (za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.) zawartego do umowy nr 2892/KT/2015 zawartej z Kolejami Śląskimi Sp. z o.o.
1812/214/V/2017 powołania Pana Łukasza Goika na stanowisko dyrektora Opery Śląskiej w Bytomiu
1813/214/V/2017 wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713