Czas wygenerowania treści 2014-12-19 23:40:38

Procedura urzędowa

Sporządzanie i przekazywanie zbiorczych zestawień danych o odpadach i komunalnych osadach ściekowychPodstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)


UWAGA WAŻNE !!!


Zgodnie z art. 222 nowej ustawy o odpadach określone w dotychczasowych przepisach procesy odzysku R14 i R15 stają się odpowiednio procesami odzysku R3, R5, R11 i R12, określonymi w załączniku nr 1 nowej ustawy o odpadach, w związku z powyższym w zbiorczym zestawieniu danych o odpadach należy podawać już nowe procesy odzysku/recyklingu, które sporządzający sam określi zgodnie z poniższym:


 • R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)
 • R5 - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych
 • R11 - Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R10
 • R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11


Uwzględniając powyższe można obok nowego procesu dopisać w nawiasie stary proces odzysku.


Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 2 prowadzący odbieranie odpadów komunalnych jest wyłączony ze sporządzania działu 3 zbiorczego zestawienia danych o odbieranych odpadach komunalnych.OBOWIĄZEK EWIDENCJI ODPADÓW
(zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. stosuje się w tym zakresie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach)Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o odpadach posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych.
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 19 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach przez posiadacza odpadów rozumie się wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.


Wytwórcą odpadów jest:

 • każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów),
 • oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów (wtórny wytwórca odpadów),
 • wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usług stanowi inaczej (Art. 3 ust. 1. pkt 32) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2012 r., poz. 21 z późn. zm.).


Obowiązek prowadzenia ewidencji, nie dotyczy:
 • wytwórców odpadów komunalnych (art. 36 ust. 2 ustawy o odpadach),
 • wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów (art. 36 ust. 2 ustawy o odpadach),
 • osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby (art. 36 ust. 3 ustawy o odpadach),
 • wytwórców odpadów, dla których nie ma konieczności prowadzenia ewidencji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1735) - wydanym na podstawie art. 36 ust. 13 ustawy o odpadach, który mówi o przedmiotowym zwolnieniu niektórych odpadów z obowiązku prowadzenia ewidencji kierując się ich szkodliwością oraz potrzebą wprowadzenia ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorców.

Uproszczoną ewidencję, wyłącznie w postaci karty przekazania odpadów mogą prowadzić:
 • małe i średnie przedsiębiorstwa, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1735) spełniają następujące warunki:
  • wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,
  • wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 Mg (ton) rocznie,
 • transportujący odpady (art. 36, ust. 5 ustawy o odpadach).


Prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów wyłącznie za pomocą karty przekazania odpadu, nie zwalnia przedsiębiorcy od sporządzenia zbiorczego zestawienia danych o odpadach.


Od 1 stycznia 2011 r. ewidencję należy prowadzić z zastosowaniem następujących dokumentów ewidencji odpadów:

 • karta ewidencji odpadów - służy do prowadzenia bieżącej ewidencji odpadów w zakresie np. ilości wytwarzanych odpadów, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu oraz przekazywanych lub przyjętych od innych podmiotów,
 • karta przekazania odpadu - wykorzystywana przy przekazywaniu odpadów innym podmiotom, sporządzana przez przekazującego odpad, następnie wypełniana przez transportującego odpad oraz przyjmującego odpad,
 • karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych - stosowana tylko w oczyszczalniach ścieków,
 • karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - prowadzą ją tylko zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji - dotyczy tylko stacji demontażu oraz prowadzących punkty zbierania pojazdów.

Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby bieżącej ewidencji odpadów zostały określone rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673)


Posiadacz odpadów i prowadzący transport odpadów jest obowiązany do przechowywania dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.
ZBIORCZE ZESTAWIENIA DANYCH O ODPADACH I KOMUNALNYCH OSADACH ŚCIEKOWYCH


Podmiot zobowiązany do sporządzania sprawozdań - zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, które jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do przechowywania zbiorczych zestawień danych, do czasu zakończenia rekultywacji składowiska odpadów i przekazania ich następnemu właścicielowi lub zarządcy nieruchomości.


Zakres wymaganych informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych określa:

od roku sprawozdawczego 2011
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674)


Przed sporządzeniem zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów należy zapoznać się z objaśnieniami określonymi w powyższych rozporządzeniach.

Posiadacz odpadów zobowiązany do sporządzenia zbiorczego zestawienia danych wypełnia i przekazuje marszałkowi województwa tylko te działy które go dotyczą.


Przykłady zbiorczych zestawień danych

Przykład zbiorczego zestawienia danych o odpadach wyłącznie dla wytwarzanych odpadów

Przykład zbiorczego zestawienia danych o odpadach dla wytwarzania, zbierania, odbierania odpadów komunalnych, odzysku odpadów


STANOWISKO DEPARTAMENTU GOSPODARKI ODPADAMI MINISTERSTWA ŚRODOWISKA DOTYCZĄCE SPOSOBU WYPEŁNIANIA ZBIORCZYCH ZESTAWIEŃ DANYCH O ODPADACH


INFORMACJA MINISTERSTWA ŚRODOWISKA DOTYCZĄCA WAŻNOŚCI DECYZJI W ZAKRESIE ZBIERANIA, ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓWKorekta zbiorczego zestawienia danych

Jeżeli z weryfikacji zbiorczych zestawień danych wynika, że informacje przekazane przez posiadacza odpadów są niezgodne ze stanem rzeczywistym, marszałek województwa wzywa w drodze decyzji do korekty zbiorczego zestawienia danych. Niedokonanie korekty skutkuje uznaniem, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania zbiorczego zestawienia danych.KARY PIENIĘŻNE

Na postawie art. 200 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach jeżeli podmiot, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 zł. W decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, o której mowa powyżej, wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa termin przekazania sprawozdania nie krótszy niż 14 dni.

W przypadku nieprzekazania sprawozdania w terminie określonym w ww. decyzji wydanej na podstawie art. 200 ust. 1 podmiot podlega karze pieniężnej w wysokości 2 000 zł (art. 200 ust. 4 ustawy). Powyższa kara pieniężna może wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość takich kar pieniężnych, za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 8 500 zł (art. 200 ust. 5 ustawy o odpadach).
PRZYDATNE AKTY PRAWNE:

 • Ustawa o odpadach (Dz. U. z 2012 r., poz. 21 z późn. zm.).
 • Ustawa o odpadach (tj Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1735).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2006 r. Nr 75, poz. 527, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2006 r. Nr 49, poz. 356).

Akty prawne można wyszukać za pomocą Internetowego Systemu Aktów Prawnych pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/


Informację nt. zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, oraz o sposobach gospodarowania nimi można uzyskać w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego,
Wydział Ochrony Środowiska,
Katowice, ul. Reymonta 24:

tel. +48 (32) 77 40 061, 77 40 072, 77 40 700, 77 40 701, 77 40 702, 77 40 703, 77 40 704, 77 40 089, 77 40 090


Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Bielsku-Białej – tel. +48 (33) 48 53 289, 48 53 286, 48 53 287
– m. Bielsko-Biała, m. Pszczyna, m. Czechowice-Dziedzice, powiat bielski, powiat pszczyński, powiat żywiecki, powiat cieszyński

Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Częstochowie – tel. +48 (34) 39 01 257,39 01 258
– m. Częstochowa, powiat częstochowski, powiat kłobucki

fax +48 (32) 78 35 660


Korespondencję należy kierować na adres:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
UL. LIGONIA 46
40-037 KATOWICE


W przypadku podmiotów zarejestrowanych w m. Bielsko-Biała, m. Pszczyna, m. Czechowice-Dziedzice, powiecie bielskim, powiecie pszczyńskim, powiecie żywieckim i powiecie cieszyńskim korespondencję należy kierować na adres:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Bielsku-Białej
ul.Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała


W przypadku podmiotów zarejestrowanych w m. Częstochowa, powiecie częstochowskim, powiecie kłobuckim korespondencję należy kierować na adres:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Częstochowie
ul.Sobieskiego 7
42-200 CzęstochowaInformacje o dokumencieWprowadzenie: Joanna Kina-Piechota 16-12-2003 11:43:06
Ostatnia aktualizacja: Iwona Langowska 18-12-2014 14:26:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Maciej Thorz
[+] Rejestr zmian dokumentu

 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638