Czas wygenerowania treści 2015-11-25 01:07:49

Procedura urzędowa
Sporządzanie i przekazywanie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz 21 z późn. zm.)

UWAGA WAŻNE !!!Zgodnie z art. 222 ustawy o odpadach określone w dotychczasowych przepisach procesy odzysku R14 i R15 stają się odpowiednio procesami odzysku R3, R5, R11 i R12, określonymi w załączniku nr 1 ustawy o odpadach, w związku z powyższym w rocznym sprawozdaniu o odpadach należy podawać już nowe procesy odzysku/recyklingu, które sporządzający sam określi zgodnie z poniższym:
 • R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)
 • R5 - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych
 • R11 - Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R10
 • R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11


Uwzględniając powyższe można obok nowego procesu dopisać w nawiasie stary proces odzysku.


Interpretacja Ministerstwa Środowiska dotycząca nowych procesów odzysku


Nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów


Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza: 1. Wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
 2. Prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:

  • zbierania odpadów
  • przetwarzania odpadów

  - obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów 3. Podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.


Podmioty obowiązane do sporządzania ww. sprawozdania składają go marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do przechowywania rocznego sprawozdania o odpadach, do czasu zakończenia rekultywacji składowiska odpadów i przekazania ich następnemu właścicielowi lub zarządcy nieruchomości.Zakres wymaganych informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania
i przekazywania rocznych sprawozdań o odpadach za lata 2012 - 2014 określa:


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674)Posiadacz odpadów zobowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania
o odpadach wypełnia i przekazuje marszałkowi województwa tylko te działy które go dotyczą.Przykłady rocznych sprawozdań o odpadachPrzykład rocznego sprawozdania o odpadach wyłącznie dla wytwarzanych odpadówPrzykład rocznego sprawozdania o odpadach dla wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadówSTANOWISKO DEPARTAMENTU GOSPODARKI ODPADAMI MINISTERSTWA ŚRODOWISKA DOTYCZĄCE SPOSOBU WYPEŁNIANIA ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ O ODPADACHOBOWIĄZEK EWIDENCJI ODPADÓWZgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów.Zgodnie z art. 66 ust. 3 sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami niebędący posiadaczami odpadów są obowiązani do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów niebezpiecznych.Wytwórcą odpadów jest:

 • każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów),
 • oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów (wtórny wytwórca odpadów),
 • wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usług stanowi inaczej (art. 3 ust. 1. pkt 32) ustawy o odpadach.

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, nie dotyczy:

 • wytwórców odpadów komunalnych,
 • wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów (art. 36 ust. 2 ustawy o odpadach),
 • osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby zgodnie z art. 27 ust. 8,
 • rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska
  z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1974)
 • podmiotów prowadzących działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów)

Uproszczoną ewidencję, wyłącznie w postaci karty przekazania odpadów mogą prowadzić:

 • podmioty, które:

  • wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,
  • wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi,
   w ilości do 5 Mg (ton) rocznie,

 • transportują odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów,
 • władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane
  w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3.


Prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów wyłącznie za pomocą karty przekazania odpadu, nie zwalnia przedsiębiorcy od sporządzenia rocznego sprawozdania o odpadach.Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów:


 • karta ewidencji odpadów niebezpiecznych - tylko w przypadku sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, niebędących posiadaczami odpadów,
 • karta ewidencji odpadów - służy do prowadzenia bieżącej ewidencji odpadów w zakresie np. ilości wytwarzanych odpadów, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu oraz przekazywanych lub przyjętych od innych podmiotów,
 • karta przekazania odpadu - wykorzystywana przy przekazywaniu odpadów innym podmiotom, sporządzana przez przekazującego odpad, następnie wypełniana przez transportującego odpad oraz przyjmującego odpad,
 • karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych - stosowana tylko w oczyszczalniach ścieków,
 • karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - prowadzą ją tylko zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji - dotyczy tylko stacji demontażu oraz prowadzących punkty zbierania pojazdów.


Ewidencję odpadów można prowadzić w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym poświadczenie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą podpisu elektronicznego.Posiadacz odpadów jest obowiązany do przechowywania dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.Korekta rocznego sprawozdania o odpadachJeżeli z weryfikacji rocznego sprawozdania o odpadach wynika, że informacje przekazane przez posiadacza odpadów są niezgodne ze stanem faktycznym, marszałek województwa wzywa na piśmie do korekty rocznego sprawozdania o odpadach, określając termin przekazania korekty nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niedokonanie korekty skutkuje uznaniem, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania rocznego sprawozdania o odpadach.KARY PIENIĘŻNENa postawie art. 200 ust. 1 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. jeżeli podmiot, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 zł. W decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, o której mowa powyżej, wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa termin przekazania sprawozdania nie krótszy niż 14 dni.W przypadku nieprzekazania sprawozdania w terminie określonym w ww. decyzji wydanej na podstawie art. 200 ust. 1 podmiot podlega karze pieniężnej w wysokości 2 000 zł (art. 200 ust. 4 ustawy). Powyższa kara pieniężna może wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość takich kar pieniężnych, za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 8 500 zł (art. 200 ust. 5 ustawy o odpadach).Aktualne akty prawne można pobrać na stronie Internetowy System Aktów Prawnych pod adresem:Informację nt. rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami można uzyskać w:


Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Wydział Ochrony Środowiska, Katowice, ul. Reymonta 24:tel. +48 (32) 77 40 061, 77 40 072, 77 40 089, 77 40 090, 77 40 700 - 704Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Bielsku-Białej – tel. +48 (33) 48 53 289, 48 53 286, 48 53 287 – m. Bielsko-Biała, m. Pszczyna, m. Czechowice-Dziedzice, powiat bielski, powiat pszczyński, powiat żywiecki, powiat cieszyńskiMiędzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Częstochowie – tel. +48 (34) 39 01 257,39 01 258 – m. Częstochowa, powiat częstochowski, powiat kłobuckifax +48 (32) 77 40 005Korespondencję należy kierować na adres:URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKAul. Ligonia 46,
40-037 KatowiceW przypadku podmiotów zarejestrowanych w m. Bielsko-Biała, m. Pszczyna, m. Czechowice-Dziedzice, powiecie bielskim, powiecie pszczyńskim, powiecie żywieckim i powiecie cieszyńskim korespondencję należy kierować na adres:URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 40,
43-300 Bielsko-BiałaW przypadku podmiotów zarejestrowanych w m. Częstochowa, powiecie częstochowskim, powiecie kłobuckim korespondencję należy kierować na adres:URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Częstochowie
ul. Sobieskiego 7,
42-200 CzęstochowaInformacje o dokumencieWprowadzenie: Joanna Kina-Piechota 16-12-2003 11:43:06
Ostatnia aktualizacja: Iwona Langowska 17-02-2015 10:00:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Maciej Thorz
[+] Rejestr zmian dokumentu

 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638