Czas wygenerowania treści 2018-04-23 05:53:19


Numer ogłoszenia GM/02/17
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 07-07-2017


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gabinecie Marszałka


w pełnym wymiarze czasu pracy


liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

 

I. Wymagania:

 


niezbędne:

 


 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe magisterskie; preferowane kierunki studiów: zarządzanie, politologia, administracja;
 3. staż pracy: co najmniej 4 lata stażu pracy w tym, co najmniej 2 lata w administracji;
 4. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych, KPA;
 5. umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office m.in. Excel, Word, Microsoft Outlook;
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

dodatkowe:

 


 1. znajomość zasad protokołu dyplomatycznego,
 2. dobra organizacja pracy własnej,
 3. umiejętność analitycznego myślenia,
 4. umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych,
 5. odporność na stres,
 6. komunikatywność, otwartość, sumienność, rzetelność, systematyczność, wysoka kultura osobista.

 

 

II. Zakres wykonywanych zadań :

 


  1. Inicjowanie spotkań Marszałka Województwa, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa z przedstawicielami władz i społeczności regionu.
  2. Przygotowywanie i koordynacja udziału Marszałka Województwa, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa w oficjalnych spotkaniach i uroczystościach oraz wystąpieniach publicznych zgodnie z zakresem zadań Gabinetu Marszałka.
  3. Współdziałanie i bieżący kontakt z administracją rządową, administracją zespoloną, organizacjami gospodarczymi i społeczno-zawodowymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie spraw związanych z działalnością Zarządu Województwa.
  4. Koordynacja współpracy Zarządu Województwa z parlamentarzystami i europarlamentarzystami, prowadzenie korespondencji i przygotowywanie materiałów na potrzeby spotkań w sprawach przez nich poruszanych.
  5. Koordynacja przygotowywania materiałów pomocniczych i  korespondencji na spotkania, narady, uroczystości z udziałem Zarządu Województwa.
  6. Koordynacja bieżącej współpracy Marszałka Województwa, Wicemarszałków i Członków Zarządu ze wszystkimi oficjalnymi gremiami roboczymi, w których biorą oni stały lub czasowy udział, prowadzenie korespondencji i przygotowywanie materiałów na potrzeby spotkań z ich przedstawicielami.
  7. Zapewnienie obsługi organizacyjnej przy zadaniach realizowanych przez Marszałka Województwa, Wicemarszałków i Członków Zarządu.

   

   

  Odpowiedzialność za:

   


  1. Terminowe i zgodne z prawem wykonanie zadań określonych w zakresie obowiązków.
  2. Przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności ustaw: o samorządzie województwa,  o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów, będących podstawą wykonywania czynności służbowych.
  3. Przestrzeganie zarządzeń Marszałka Województwa Śląskiego, regulaminów, instrukcji, pism ogólnych, poleceń służbowych.
  4. Zaniedbania w wykonywaniu obowiązków pracowniczych na zajmowanym stanowisku.
  5. Zawinione szkody obciążające zakład pracy, w granicach odpowiedzialności osobistej.
  6. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w powierzonym zakresie.
  7. Przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych oraz informacji niejawnych.
  8. Wykonywanie budżetu zgodnie z odpowiednim podziałem klasyfikacji budżetowej oraz sprawdzanie go pod względem legalności, celowości i gospodarności.
  9. Przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz przepisów ppoż.

   

   

   III. Warunki pracy

    


   Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery  architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

    

    

   IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

    


   V.    Wymagane dokumenty:

    


   • list motywacyjny,
   • curriculum vitae (życiorys),
   • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
   • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe magisterskie (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię), 
   • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 4 lata stażu pracy w tym, co najmniej 2 lata w administracji (potwierdzeniem stażu pracy (na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania) są kopie świadectw pracy bądź zaświadczenia potwierdzające niniejsze zatrudnienie. W przypadku trwania stosunku pracy - zaświadczenie  o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia 77u danego pracodawcy),
   • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
   • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
   • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
   • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
   • list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

    

    

   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Gabinecie Marszałka (nr ogłoszenia GM/02/17), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

    

    

    

   Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 21.07.2017r.

    

    

   Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisach kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

    


   Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

    


   VI.Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

    


   VII. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.

    

    

   VIII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

    

    

   IX. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

    

    

   X. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

   Marszałek Województwa Śląskiego
   Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
   40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

    

    

   XI. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

   • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902 z późn. zm.)
   • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016, poz.1666 z późn. zm.)

   Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

    

    

   XII. Inne informacje:

    


   Do pobrania:

   Dokumenty te dostępne są również w Referacie naboru personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 372).

   Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Koziarz 07-07-2017 14:11:07
   Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

    
   O urzędzie

   Urząd Marszałkowski
   Województwa Śląskiego

   ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
   tel. centrala +48 (32) 20 78 888
   kancelaria@slaskie.pl

   kancelaria ogólna: parter, pok. 164
   poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

   NIP Województwa
   (rozliczenia): 954-277-00-64
   NIP Urzędu
   (spr. pracownicze): 954-22-60-713