Czas wygenerowania treści 2018-02-20 12:27:38


Numer ogłoszenia FR/14/17
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 25-08-2017

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46


ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Referacie oceny projektów 3

w pełnym wymiarze czasu pracy


liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

 

I. Wymagania:

 


niezbędne:

 


 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe, preferowany kierunek studiów: ekonomia, prawo, nauki techniczne;
 3. doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (w tym umowy cywilnoprawne), preferowane doświadczenie w zakresie funduszy strukturalnych;
 4. znajomość ustawy i przepisów: o samorządzie województwa, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
 5. znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
 6. znajomość dokumentów programowych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego;
 7. znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 8. obsługa komputera MS Office, MS Windows, Open Office i urządzeń biurowych;
 9. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 10. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

dodatkowe:

 


 1. praktyczna znajomość zasad związanych z aplikowaniem o środki w ramach Funduszy Strukturalnych,
 2. znajomość zasad i aktualnego stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego,
 3. znajomość przynajmniej jednego języka obcego (preferowany: angielski, niemiecki, francuski),
 4. umiejętności interpersonalne,
 5. prawo jazdy kat. B,
 6. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność zarządzania czasem, umiejętność sprawnej organizacji pracy, odpowiedzialność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, samodzielność.

 

 

II. Zakres wykonywanych zadań :

 


 1. Prowadzenie działań informacyjnych w zakresie zasad oraz możliwości aplikowania o środki w ramach RPO WSL.
 2. Dokonywanie oceny kompletności wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach RPO WSL, w tym weryfikacja poprawności sporządzenia analizy finansowej i ekonomicznej.
 3. Nadzór merytoryczny oraz udzielanie informacji w ramach RPO WSL w zakresie przydzielonego zakresu zadań.
 4. W zależności od bieżących potrzeb koordynacja prac Komisji Oceny Projektów.

 

 

Odpowiedzialność za:

 

 

 1. rzetelne i terminowe dokonywanie oceny formalnej wniosków,
 2. nadzór nad powierzoną dokumentacją,
 3. terminowość wykonywania powierzonych zadań,
 4. rzetelne i terminowe udzielanie informacji.

 

 

III. Warunki pracy

 


Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery  architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 

 

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 


V.    Wymagane dokumenty:

 


 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae (życiorys),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię), 
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (w tym umowy cywilnoprawne), preferowane doświadczenie w zakresie funduszy strukturalnych (przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu itp. W przygotowanej aplikacji  należy udokumentować długość i rodzaj wymaganego doświadczenia wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań), 
 • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 • list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nr ogłoszenia FR/14/17), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście  w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

 

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 11.09.2017 r.

 


Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisach kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

 


VI. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

 


VII. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.

 

 

VIII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

 

 

IX. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

 

 

X. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

 

 

XI. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz 1666 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

 

XII. Inne informacje:

 

 

Do pobrania:

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 372). 

Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Haja 25-08-2017 09:15:12
Ostatnia aktualizacja: Joanna Haja 25-08-2017 09:17:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Jerzy Solecki
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713