Czas wygenerowania treści 2018-04-24 03:15:41


Numer ogłoszenia FR/21/17
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 15-12-2017


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Referacie procedur i wsparcia zarządzania


w pełnym wymiarze czasu pracy


liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

 

I. Wymagania:

 

 

niezbędne:

 


 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe; preferowany kierunek studiów: ekonomia, administracja, europeistyka;
 3. doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (w tym umowy cywilnoprawne), preferowane doświadczenie w zakresie funduszy strukturalnych;
 4. znajomość przepisów i ustaw: o samorządzie województwa, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
 5. znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.;
 6. znajomość wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 7. znajomość dokumentów programowych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
 8. znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 9. dobra znajomość pakietu biurowego MS Office;
 10. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 11. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

dodatkowe:

 


 1. dobra organizacja pracy,
 2. umiejętność szybkiego wyciągania wniosków,
 3. zdolność analitycznego myślenia,
 4. samodzielność i inicjatywa,
 5. skuteczna komunikacja,
 6. umiejętność współpracy,
 7. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 8. komunikatywność, umiejętność zarządzania czasem, odpowiedzialność.

 

 

II. Zakres wykonywanych zadań :

 


  1. Opracowanie i aktualizacja we współpracy z innymi referatami Wydziału dokumentacji w zakresie realizacji RPO WSL w części dotyczącej zadań Wydziału, w tym między innymi:   Opisu Funkcji i Procedur, Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL, Instrukcji wykonawczych, Podręcznika Procedur, Przewodnika dla beneficjentów, instrukcji dla beneficjentów, wytycznych oraz innych dokumentów programowych dotyczących wdrażania EFRR w ramach RPO WSL.
  2. Koordynacja w zakresie Wydziału działań związanych z opiniowaniem projektów aktów prawnych i innych dokumentów związanych z realizacją RPO WSL i ich zmian.
  3. Koordynacja w zakresie Wydziału obsługi kontroli zewnętrznych i wewnętrznych funkcjonowania systemu realizacji RPO WSL oraz monitorowanie wdrożenia rekomendacji z kontroli systemowych.
  4. Koordynacja w zakresie Wydziału realizacji obowiązków związanych z funkcjonowaniem w UMWSL systemu kontroli zarządczej oraz prowadzenie spraw dotyczących Systemu Zarządzania Jakością w ramach zintegrowanego systemu zarządzania.

   

   

   III. Warunki pracy

    


   Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery  architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

    

    

   IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

    


   V.    Wymagane dokumenty:

    


   • list motywacyjny,
   • curriculum vitae (życiorys),
   • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
   • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię), 
   • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (w tym umowy cywilnoprawne), preferowane doświadczenie w zakresie funduszy strukturalnych, (przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu itp. W przygotowanej aplikacji  należy udokumentować długość i rodzaj wymaganego doświadczenia wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań), 
   • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
   • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
   • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
   • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
   • list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

    

    

   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nr ogłoszenia FR/21/17), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście  w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

    

    

   Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 08.01.2018 r.

    


   Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisach kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

    

    

   Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

    


   VI. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

    

    

   VII. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.

    

    

   VIII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

    

    

   IX. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

    

    

   X. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

   Marszałek Województwa Śląskiego
   Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
   40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

   XI. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

   • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz 1666 z późn. zm.)
   • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

   Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

    

    

   XII. Inne informacje:

    


   Do pobrania:

   Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 377).    

   Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Koziarz 15-12-2017 11:06:46
   Odpowiedzialny merytorycznie: Jerzy Solecki

    
   O urzędzie

   Urząd Marszałkowski
   Województwa Śląskiego

   ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
   tel. centrala +48 (32) 20 78 888
   kancelaria@slaskie.pl

   kancelaria ogólna: parter, pok. 164
   poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

   NIP Województwa
   (rozliczenia): 954-277-00-64
   NIP Urzędu
   (spr. pracownicze): 954-22-60-713