Czas wygenerowania treści 2018-05-24 02:17:20


Numer ogłoszenia PW/01/18
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 09-02-2018
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Projektów Własnych
w pełnym wymiarze czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

I. Wymagania:

niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe;preferowany kierunek studiów :zarządzanie, administracja, ekonomia, europeistyka;
 3. doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w realizacji projektów (w tym udział w zespole/ zespołach projektowych);
 4. znajomość ustawy i przepisów: o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 5. znajomość minimum jednej metodyki zarządzania projektami np. PRINCE2;
 6. umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu;
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 dodatkowe:

 1. praktyczna znajomość metodyki PRINCE2- minimum półroczne doświadczenie  w kierowaniu projektem z wykorzystaniem tej metodyki lub certyfikat PRINCE2 Practictioner;
 2. umiejętność obsługi MS Project;
 3. doświadczanie w przygotowaniu, realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych- krajowych lub europejskich .
 4. dyspozycyjność, orientacja na cel, umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność, dokładność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, niekonfliktowość.

 

II. Zakres wykonywanych zadań :

 1. Przygotowanie i realizacja projektów własnych Województwa Śląskiego, w szczególności finansowanych ze środków zewnętrznych - krajowych i europejskich.
 2. Opracowywanie koncepcji zespołów projektowych.
 3. Obsługa zespołów projektowych (wsparcie projektu/wsparcie kierownika projektu).
 4. Tworzenie procedur oraz regulaminów pracy projektowej w ramach zespołów.

 

III. Warunki pracy

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

V.    Wymagane dokumenty:

-       list motywacyjny,

-       kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-       kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię), 

-       kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w realizacji projektów (w tym udział w zespole/ zespołach projektowych) (przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu itp. W przygotowanej aplikacji  należy udokumentować długość i rodzaj wymaganego doświadczenia wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań)

-       w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

-       oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

-       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-       oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-       list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Projektów Własnych (nr ogłoszenia PW/01/18), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście  w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 26.02.2018 r.

 

Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisanych kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego  i rozmów kwalifikacyjnych.

 

VI. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

 

VII. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.

 

VIII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

 

IX. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

 

X. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

 

XI. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902 z późn.zm.)
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018, poz.108).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

XII. Inne informacje:

 

Do pobrania:

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 377). 

Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Haja 09-02-2018 11:04:08
Ostatnia aktualizacja: Joanna Haja 09-02-2018 11:08:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713