Czas wygenerowania treści 2018-03-24 06:50:25


Numer ogłoszenia KG/01/18
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 16-02-2018


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowości w Referacie księgowości majątkowej Urzędu


w pełnym wymiarze czasu pracy


liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

 

I. Wymagania:

 


niezbędne:

 

 

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe, preferowany kierunek studiów: ekonomia, finanse, rachunkowość;
 3. staż pracy: co najmniej 2 lata stażu pracy;
 4. doświadczenie w księgowości;
 5. znajomość przepisów i ustaw: o samorządzie województwa, o finansach publicznych i rachunkowości;
 6. znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów i księgowości budżetowej, klasyfikacji budżetowej;
 7. obsługa programów komputerowych w zakresie pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem programu EXCEL;
 8. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 9. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

dodatkowe:

 


 1. zdolności analityczne;
 2. znajomość obsługi programu finansowo-księgowego FK firmy Rekord;
 3. doświadczenie w księgowości j.s.t.;
 4. dokładność, rzetelność, terminowość, samodzielność, dobra organizacja czasu pracy, odpowiedzialność, komunikatywność i rzeczowość, umiejętność współpracy z ludźmi, odporność na stres, dyspozycyjność, punktualność.

 

 

II. Zakres wykonywanych zadań :

 


 1. Księgowanie syntetyczne i analityczne operacji gospodarczych w zakresie należności i dochodów Urzędu Marszałkowskiego.
 2. Bieżące uzgadnianie dochodów z dysponentami.
 3. Sporządzanie wydruków komputerowych operacji księgowych oraz uzgodnień kont księgowych.
 4. Uzgodnienia danych księgowych niezbędnych do sporządzania miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu Urzędu Marszałkowskiego.

 

 

Odpowiedzialność za:

 


 1. terminowe i zgodne z prawem wykonywanie zadań określonych w zakresie obowiązków,
 2. przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązujących a w szczególności ustaw o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów będących podstawą wykonywania czynności służbowych,
 3. przestrzeganie zarządzeń Marszałka Województwa Śląskiego, regulaminów, instrukcji, pism ogólnych, poleceń służbowych, przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych oraz informacji niejawnych,
 4. przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz przepisów ppoż.

 

 

III. Warunki pracy

 


Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery  architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 

 

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 


V.    Wymagane dokumenty:

 


 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię),
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 2 lata stażu pracy, (potwierdzeniem stażu pracy(na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania) są kopie świadectw pracy bądź zaświadczenia potwierdzające niniejsze zatrudnienie. W przypadku trwania stosunku pracy - zaświadczenie  o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia u danego pracodawcy),
 • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowości (nr ogłoszenia KG/01/18), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice  ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

 

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 05.03.2018 r.

 

 

Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisanych kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

 


VI. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

 


VII. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.

 

 

VIII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

 

 

IX. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

 

 

X. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

 

 

XI. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018, poz.108).
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

 

 

XII. Inne informacje:

 


Do pobrania:

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 377). 

Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Koziarz 16-02-2018 10:41:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Magda Kołodziejczak

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713