Czas wygenerowania treści 2018-04-23 05:28:54


Numer ogłoszenia EN/01/18
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 23-03-2018
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji i Nauki
w pełnym wymiarze czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

     I.   Wymagania:

 

1.  niezbędne:

 

a.   obywatelstwo polskie;

b.   wykształcenie: wyższe; preferowane kierunki studiów: ekonomia, finanse, rachunkowość

c.   staż pracy: co najmniej 10 lat stażu pracy, w tym co najmniej 3 lata w administracji samorządowej;

d.    znajomość przepisów i ustaw o: samorządzie województwa, finansach publicznych, rachunkowości, klasyfikacji budżetowej oraz o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

e.    znajomość programów komputerowych w zakresie pakietu MS Office ze szczególnym   uwzględnieniem EXCEL;

f.     znajomość Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;

g.   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h.   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

i.    zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

2.    dodatkowe:

 

a.     znajomość programu SIGMA OPTIVUM oraz Podręczniki,

b.    znajomość pracy w SEKAP-ie,

c.     znajomość obsługi urządzeń biurowych,

d.    doświadczenie na podobnym stanowisku,

e.    dyspozycyjność,

f.     odporność na stres,

g.    umiejętność organizacji pracy własnej,

h.    umiejętność pracy w zespole,

i.      komunikatywność, asertywność, samodzielność, bezkonfliktowość.

 

Zakres wykonywanych zadań :

 

1. Opracowywanie projektu budżetu w odpowiednim, do merytorycznego zakresu pracy Wydziału,

2. Prowadzenie spraw dotyczących zmian w planie finansowym dochodów i wydatków oraz wydzielonego  rachunku dochodów własnych,

3. Przygotowywanie dokumentów finansowych niezbędnych do opracowania WPF,

4. Opracowywanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5. Analiza części oświatowej subwencji ogólnej,

6. Wykonywanie nadzoru w zakresie gospodarki finansowej nad szkołami i placówkami oświatowymi.

 

Odpowiedzialność za:

1.Terminowe i zgodne z prawem wykonywanie zadań określonych w zakresie obowiązków,

2.Przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności ustaw o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów będących podstawą wykonywania czynności służbowych,

3.Przestrzeganie zarządzeń Marszałka Województwa Śląskiego, regulaminów, instrukcji, pism ogólnych, poleceń służbowych, ustawy o ochronie danych osobowych,

4.Przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz ppoż.

 

    II.    Warunki pracy

 

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych

i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy. Występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

 

 

   III.   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

   IV.        Wymagane dokumenty:

 

-         list motywacyjny,

-         kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-         kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię),

-         kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 10 lat stażu pracy , w tym co najmniej 3 lata w administracji samorządowej (potwierdzeniem stażu pracy (na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania) są kopie świadectw pracy bądź zaświadczenia potwierdzające niniejsze zatrudnienie. W przypadku trwania stosunku pracy - zaświadczenie  o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia u danego pracodawcy),

-         w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

-         oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

-         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-         oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-         list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji i Nauki (nr ogłoszenia EN/01/18), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 11.04.2018 r.

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego  i rozmów kwalifikacyjnych.

 

    V.        Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

   VI.        Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.

 VII.        Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl. / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie po przeprowadzonym   i zakończonym naborze.

VIII.        Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

   IX.        Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

    X.        Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902) z późn.zm.

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018, poz.108).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

XI. Inne informacje:

Do pobrania:

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 377). 

Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Haja 23-03-2018 08:11:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713