Czas wygenerowania treści 2018-04-23 05:28:06


Numer ogłoszenia DS/02/18
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 13-04-2018


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Dialogu


w pełnym wymiarze czasu pracy


liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

 

I. Wymagania:

 


niezbędne:

 


 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe (magister lub licencjat); preferowane kierunki studiów: administracja, komunikacja społeczna, dziennikarstwo, public relations, socjologia, zarządzanie;
 3. staż pracy: nie wymagany;
 4. znajomość przepisów i ustaw: o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych;
 5. mile widziane: doświadczenie w pracy w administracji (staże, praktyki itp.);
 6. umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office m.in. Excel, Word, Microsoft Outlook;
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

dodatkowe:

 


 1. dobra organizacja pracy własnej,
 2. umiejętność analitycznego myślenia,
 3. umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych,
 4. odporność na stres,
 5. komunikatywność, otwartość, sumienność, rzetelność, systematyczność, wysoka kultura osobista.

 

 

II. Zakres wykonywanych zadań :

 


  1. Przeprowadzanie procedury budżetu obywatelskiego województwa śląskiego.
  2. Przeprowadzanie procedury konsultacji społecznych.
  3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym m.in.: przeprowadzanie procedury otwartych konkursów ofert oraz tzw. małych grantów, organizacja posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego, organizacja przedsięwzięć mających na celu sieciowanie sektora ngo.
  4. Organizacja eventów Wydziału Dialogu.

   

   

   III. Warunki pracy

    


   Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery  architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

    

    

   IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

    


   V.    Wymagane dokumenty:

    


   • list motywacyjny,
   • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
   • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię),
   • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
   • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
   • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
   • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
   • list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

    

    

   Kandydat jest zobowiązany do złożenia wyłącznie dokumentów wymaganych  w treści ogłoszenia o naborze, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Dialogu (nr ogłoszenia DS/02/18), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164). Dokumenty niewymagane będą niezwłocznie niszczone.

    

    

   Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 27.04.2018 r.

    

    

   Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisanych kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

    

    

   Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

    


   VI. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

    


   VII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

    

    

   VIII. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

    

    

   IX. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

   Marszałek Województwa Śląskiego
   Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
   40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

    

    

   X. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

   • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018, poz.108 z późn. zm.).
   • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).

    

   Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

    

    

   XI. Inne informacje:

    


   Do pobrania:

   Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 377).    

   Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Koziarz 13-04-2018 09:46:17
   Odpowiedzialny merytorycznie: Katarzyna Kuczyńska-Budka

    
   O urzędzie

   Urząd Marszałkowski
   Województwa Śląskiego

   ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
   tel. centrala +48 (32) 20 78 888
   kancelaria@slaskie.pl

   kancelaria ogólna: parter, pok. 164
   poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

   NIP Województwa
   (rozliczenia): 954-277-00-64
   NIP Urzędu
   (spr. pracownicze): 954-22-60-713