Czas wygenerowania treści 2017-03-24 20:55:40

Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia regionalnej kampanii informującej o Bazie Usług Rozwojowych i Podmiotowym Systemie Finansowania
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia regionalnej kampanii informującej o Bazie Usług Rozwojowych i Podmiotowym Systemie Finansowania.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3. Zamówienie będzie realizowane w trzech etapach:
Etap 1 – obejmujący fazę przygotowawczą, tj.: wykonanie wszystkich projektów/tekstów/grafik/koncepcji filmów/materiałów, które zostaną wykorzystane w kampanii,
a także przedstawienie wszystkich media planów;
Etap 2 – obejmujący fazę realizacyjną, tj. przeprowadzenie wszystkich działań przewidzianych
w ramach kampanii;
Etap 3 – obejmujący fazę sprawozdawczą, tj. przekazanie raportu z kampanii.
4. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.
5. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 13.1. Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.Metryczka informacjiWprowadzenie: Agnieszka Stachulec 2017-03-09 10:20:08
Ostatnia aktualizacja: 2017-03-24 11:52:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian
Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-03-09 10:27:11
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2017-03-22 14:18:37
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (opublikowane w Dz. Urz. UE) pobierz 2017-03-24 11:52:28
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz 2017-03-09 10:31:42
Formularz ofertowy (wersja edytowalna) pobierz 2017-03-09 10:35:54
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pobierz 2017-03-09 10:33:31
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - JEDZ (wersja edytowalna) pobierz 2017-03-09 10:36:37
Załącznik nr 1 do SOPZ pobierz 2017-03-09 10:34:54
Załącznik nr 2 do SOPZ pobierz 2017-03-09 10:35:11
Załącznik nr 3 do SOPZ pobierz 2017-03-09 10:35:22
Modyfikacja SIWZ pobierz 2017-03-14 13:14:20
Modyfikacja SIWZ z dnia 16.03.2017 r. pobierz 2017-03-16 15:37:23
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu pobierz 2017-03-22 14:21:05


 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638