Czas wygenerowania treści 2017-12-18 15:51:09

Załacznik nr 2 - formularz ofertowy
Załacznik nr 3 - wykaz usług
Załacznik nr 4 - wykaz osób
Załacznik nr 5 - wzór umowy
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego (wersja edytowalna)
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usługi restauracyjnej (cateringowej) w miesiącu grudniu 2017 roku

Do postępowania stosuje się art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz postanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 ust. 8 i nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 138g ustawy Pzp.
Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do rzeki Białej w km 2+720 i 2+460.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia dla 50 pracowników (w dwóch terminach) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu dot. nowelizacji ustawy Prawo oświatowe i Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w kontekście rozliczania i realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwaną dalej ustawą Pzp.
załacznik nr 1.A - opis przedmiotu zamówienia


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713