Czas wygenerowania treści 2018-04-21 01:55:02

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Tablica ogłoszeń
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego (FS)

Ogłoszenie Konkursu „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017”
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o przystąpieniu do realizacji zadania pn. „Opracowanie Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.
Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Ogłoszenie konsultacji projektu Program Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego (FS)

Ogłoszenie wyników oceny formalnej wniosków złożonych w III naborze konkursu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”


Uprzejmie informujemy, że 25 kwietnia 2017 roku zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w III naborze konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”.


Poniżej zamieszczamy listę wniosków z III naboru ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i skierowanych do oceny merytorycznej.


Załączniki:

Lista wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym (III nabór)

Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Roczna informacja oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu zintegrowanym.
Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Informacja zgodna z art. 7 ust. 3 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotycząca usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. U. UE. Seria L nr 315 z dnia 3 grudnia 2007r.) Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

SZKOLENIA
Podobnie jak w latach ubiegłych Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje bezpłatne szkolenia z zakresu sporządzania sprawozdań dotyczących korzystania ze środowiska, zbiorczych zestawień danych o wytwarzanych odpadach oraz obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Szkolenia odbędą się w dniach 13,14 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego (ul. Dąbrowskiego 23 Sala kolumnowa). Szkolenie odbędzie się w godzinach od 8.30-14.30, rejestracja uczestników 8.00-8.30
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres adudek@slaskie.pl; asiwek@slaskie.pl w terminie do dnia 9 lutego 2017 r.

Jednocześnie w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) wprowadzoną art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255) wprowadzone zostało zwolnienie z obowiązku przesyłania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska wymienionych w art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska nie przekracza 100 zł.

Zwolnienie ma zastosowanie od 1 stycznia 2017 r. i dotyczy sprawozdań zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska począwszy od okresu sprawozdawczego obejmującego rok 2016. W przypadku, gdy nawet jeden rodzaj korzystania ze środowiska przekracza 100 zł, obowiązek przesłania sprawozdania dotyczy wszystkich rodzajów korzystania ze środowiska.
Powyższe zwolnienie nie ma zastosowania do sprawozdań za okresy od II półrocza 2011 r. do 2015 r.
Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Sprawozdanie zbiorcze na temat zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

INFORMACJA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzji Wykonawczych Komisji (UE) ustanawiających konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do poszczególnych gałęzi przemysłu.
Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Informacja zgodna z art. 7 ust. 3 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotycząca usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. U. UE. Seria L nr 315 z dnia 3 grudnia 2007 r.)


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713