Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Rozporządzenie UE nr 2016/679 o ochronie danych osobowych ("RODO") określa zakres podawanych informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Na tej stronie przedstawiamy ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Dalsze informacje udostępniamy w miejscach, w których informujemy o procedurach lub o sposobie załatwienia danej sprawy. Dokładamy starań, aby podawane informacje były aktualne i kompletne, w przypadku uwag lub zauważonych braków prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych lub z komórką merytoryczną dla danej sprawy.

Zachęcamy do zapoznawania się z informacjami zamieszczonymi w Katalogu Usług: https://bip.slaskie.pl/katalog-uslug/ i innych działach tematycznych BIP.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Województwo Śląskie a także jego organy i przedstawiciele: Zarząd Województwa Śląskiego, Sejmik Województwa Śląskiego, Marszałek Województwa jako kierownik Urzędu Marszałkowskiego.

Dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Siedziba administratora znajduje się w Katowicach przy ul. Ligonia 46, tel. +48 (32) 20 78 888 (centrala), e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Informacje dotyczące kontaktu w formie elektronicznej znajdują się na stronie głównej https://bip.slaskie.pl/

Inspektor ochrony danych

Został wyznaczony inspektor ochrony danych.

Adres e-mail do kontaktu z inspektorem: daneosobowe@slaskie.pl. Pozostałe formy kontaktu są możliwe przy pomocy adresów podanych powyżej.

Aktualne dane teleadresowe inspektora, w tym numer telefonu znajdują się w książce teleadresowej.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji spraw, które leżą w kompetencjach Samorządu Województwa.

Realizujemy zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, zgodnie z przepisami prawa.

Zadania i kompetencje Województwa wynikają z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ale także z innych szczególnych przepisów prawa, regulujących daną dziedzinę oraz statutu Województwa.

Dane osobowe przetwarzamy ponieważ:

 • wykonujemy obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wykonujemy zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • wykonujemy zobowiązania umowne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W szczególnych sytuacjach mogą istnieć także inne powody, np. ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń lub wyrażona przez Państwa zgoda.

Dalsze informacje o celach przetwarzania oraz ich podstawach prawnych zostaną przekazane w ramach realizacji danej sprawy, np. w Katalogu Usług lub na dedykowanym formularzu, jeśli ma zastosowanie.

Zakres i źródło danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy:

 • w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji danej sprawy,
 • w zakresie w jakim zostaną nam podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą,
 • w zakresie w jakim zostaną nam podane przez inny podmiot lub innego administratora danych.

Zakres wykorzystywanych danych osobowych będzie się różnił pomiędzy sprawami.

W przypadkach, w których otrzymujemy dane niebezpośrednio wystąpić mogą dwie sytuacje:

 • poinformujemy Państwa osobno o pozyskaniu danych,
 • nie będziemy mieli obowiązku odrębnego poinformowania o takim pozyskaniu danych, przede wszystkim gdy pozyskamy dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

Informacje o odbiorcach danych

W określonych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom.

Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, dostawcy usług w takich obszarach jak: usługi pocztowe lub kurierskie, wykonywanie lub dostarczanie systemów informatycznych niezbędnych do funkcjonowania Urzędu, obsługa archiwalna, obsługa bankowa w zakresie realizacji płatności.

W zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.

W przypadku przekazania danych do innych organów administracji publicznej podstawą przekazywania będą właściwe dla danej sytuacji przepisy prawa.

Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Ze względu na jawność informacji publicznej, w tym informacji zamieszczanej na stronach internetowych samorządu województwa, do takiego przekazania może jednak dojść.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowujemy przez okres, który będzie indywidualny w zależności od rodzaju sprawy.

Samorząd Województwa ma obowiązek prowadzenia i przechowywania akt spraw w interesie publicznym.

Okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, może także wynikać ze szczególnych przepisów mających zastosowanie do załatwienia danej sprawy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii oraz informacji na temat sposobu ich przetwarzania,
 • prawo żądania poprawienia danych,
 • prawo żądania usunięcia danych - uwzględniając jednak ograniczenia, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO, nie zawsze będziemy mogli takie żądanie zrealizować,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacji, gdy podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

W przypadkach gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. O sposobie cofnięcia zgody poinformujemy podczas jej odbierania.

Powyższe prawa mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów, o czym będziemy informować.

Zwracamy uwagę, że prawo otrzymania kopii własnych danych osobowych nie jest równoznaczne z prawem do otrzymania kopii dokumentów, na których te dane są utrwalone.

Poszczególne prawa można realizować kontaktując się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych.

Ponadto istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Kontakt do Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Przydatne informacje dotyczące składania skarg: https://uodo.gov.pl/pl/493/155

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest najczęściej obowiązkowe, chyba że w konkretnej sytuacji zostanie przekazana informacja, że podanie danych jest dobrowolne.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie najczęściej brak możliwości realizacji Państwa sprawy, brak możliwości kontaktu z Państwem czy brak możliwości zawarcia umowy.

Zautomatyzowane przetwarzanie i profilowanie

Zasadniczo nie wykorzystujemy danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o których mowa w art. 22 RODO.

W przypadku wykorzystywania tego typu narzędzi, poinformujemy o tym w danej sytuacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony