Regulamin Sejmiku

Uchwała Nr V/16/4/2015 
Sejmiku Województwa Śląskiego 
z dnia 21 grudnia 2015 roku 

w sprawie: 
zmiany Regulaminu Sejmiku Województwa Śląskiego


Na podstawie art. 18 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1392) 

Sejmik Województwa Śląskiego 
uchwala:


§ 1.

W Regulaminie Sejmiku Województwa Śląskiego, stanowiącym załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/18/4/2004 z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Sejmiku Województwa Śląskiego, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
㤠2
Po wniesieniu projektu uchwały przez wnioskodawcę Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, zwany dalej "Przewodniczącym Sejmiku", zarządza doręczenie projektów uchwał radnym w formie pisemnej lub elektronicznej, zgodnie z deklaracją radnego.”;

2) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Na posiedzeniu Sejmiku opinię komisji przedstawia przewodniczący lub wiceprzewodniczący komisji albo wybrany z jej składu radny sprawozdawca, który w szczególności informuje o proponowanych przez komisję zmianach w przedłożonym projekcie.”;

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W razie zgłoszenia w trakcie dyskusji na posiedzeniu Sejmiku nowych poprawek Sejmik rozstrzyga o ewentualnym przyjęciu takich poprawek lub w uzasadnionych przypadkach Sejmik kieruje projekt uchwały wraz z nowymi poprawkami ponownie do komisji, które go rozpatrywały.”;

4) w § 7:
  1. w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
   „3) głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.”;

 1. uchyla się ust. 3

5) w § 10 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji zawiadamia się radnych w formie określonej zgodnie z postanowieniami § 2, na 7 dni przed terminem obrad, z zastrzeżeniem, iż możliwe jest skrócenie tego terminu w razie zwołania nadzwyczajnej sesji Sejmiku.
3. Do zawiadomienia o sesji dołącza się projekty uchwał oraz inne niezbędne materiały pomocnicze.”;

6) § 15 otrzymuje brzmienie:
㤠15
  1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 16 ust. 3.

  1. Sejmik może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

 1. Przyczynami przerwania sesji w trybie określonym w ust. 2 mogą być:
   1. niemożność wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia,

   1. potrzeba uzyskania dodatkowych materiałów,

  1. inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Sejmikowi właściwe obradowanie lub rozstrzyganie spraw.”;

7) § 17 otrzymuje brzmienie:
㤠17
1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący Sejmiku przyjmuje ewentualne wnioski o zmiany w porządku obrad sesji.
2. Z wnioskiem o zmianę w porządku obrad może wystąpić radny, Marszałek Województwa Śląskiego lub, z upoważnienia Marszałka, inny członek Zarządu.”;

8) w § 18 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Przewodniczący Sejmiku może udzielić głosu osobie zaproszonej na sesję w trakcie omawiania punktu porządku obrad, powodującego zaproszenie danej osoby na sesję. Przewodniczący Sejmiku może udzielić głosu pozostałym osobom w ramach punktu porządku obrad, obejmującego wolne głosy i wnioski.”;

9) w § 23:
  1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   „2. Przebieg sesji jest rejestrowany elektronicznie, zapis ten przechowuje się przez okres co najmniej 90 dni od dnia zakończenia obrad, nie krócej jednak niż do dnia przyjęcia przez Sejmik protokołu z danej sesji.”

  1. ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
   „4. Projekt protokołu z sesji udostępnia się radnym lub innym osobom zabierającym głos w trakcie obrad Sejmiku, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia sesji, w terminie umożliwiającym skorzystanie z uprawnień, o których mowa w ust. 5.”;

 1. ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  „5. Radni oraz inne osoby zabierające głos w trakcie obrad Sejmiku mogą zgłaszać na najbliższej sesji poprawki lub uzupełnienia do projektu protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Sejmiku po wysłuchaniu protokolanta, a w razie potrzeby po odtworzeniu zapisu elektronicznego z przebiegu sesji.”;

10) § 25 otrzymuje brzmienie: 
㤠25
Czynności zastrzeżone w niniejszym regulaminie dla Przewodniczącego Sejmiku mogą być realizowane przez Wiceprzewodniczącego Sejmiku, w sytuacji określonej w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1392).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


(tekst jednolity - dotychczasowy)

REGULAMIN SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO§ 1.

Regulamin Sejmiku Województwa Śląskiego, zwanego dalej "Sejmikiem", określa szczegółowe zasady i tryb działania Sejmiku.

Postępowanie z projektami uchwał Sejmiku

§ 2.

Po wniesieniu projektu uchwały przez wnioskodawcę Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, zwany dalej "Przewodniczącym Sejmiku", zarządza drukowanie projektów uchwał oraz doręczenie ich radnym.

§ 3.

 1. Projekty uchwał Przewodniczący Sejmiku kieruje do właściwych komisji Sejmiku.
 2. Komisje, do których skierowany został do rozpatrzenia projekt, mogą obradować nad nim wspólnie; komisje te mogą zwrócić się do innych komisji Sejmiku o wyrażenie opinii o projekcie lub jego części.
 3. Do szczegółowego rozpatrzenia projektu komisje mogą powołać zespół.

§ 4.

 1. Przy rozpatrywaniu projektów uchwał komisje i zespoły biorą pod uwagę opinie przedstawione przez inne komisje Sejmiku i radnych. Komisje i zespoły mogą wysłuchiwać także opinii zaproszonych ekspertów.
 2. W posiedzeniach komisji i zespołów może uczestniczyć upoważniony przedstawiciel wnioskodawcy, którego powiadamia się o posiedzeniu.

§ 5.

 1. Komisje, do których skierowany został projekt uchwały, przedstawiają wspólną lub odrębne opinie o tym projekcie.
 2. W opinii komisje zamieszczają wniosek o:
  1. przyjęcie projektu bez poprawek lub
  2. przyjęcie projektu z określonymi poprawkami w formie tekstu jednolitego projektu lub
  3. odrzucenie projektu.
 3. Na posiedzeniu Sejmiku opinię komisji przedstawia wybrany z jej składu radny sprawozdawca, który w szczególności informuje o proponowanych przez komisję zmianach w przedłożonym projekcie.

§ 6.

 1. W razie zgłoszenia w trakcie dyskusji na posiedzeniu Sejmiku nowych poprawek projekt kieruje się ponownie do komisji, które go rozpatrywały, chyba że Sejmik postanowi inaczej.
 2. Komisje, po rozpatrzeniu z udziałem wnioskodawców zgłoszonych poprawek i wniosków, przedkładają Sejmikowi dodatkową opinię, w której przedstawiają wniosek o ich przyjęcie lub odrzucenie; w tej kwestii opinię zgłasza także Zarząd Województwa Śląskiego, zwany dalej "Zarządem".

§ 7.

 1. W trakcie sesji Sejmiku porządek głosowania nad projektem uchwały Sejmiku jest następujący:
  1. głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony,
  2. głosowanie poprawek do poszczególnych części składowych, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
  3. głosowanie projektu w całości w brzmieniu zaproponowanym przez komisje, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
 2. Przewodniczący Sejmiku ustala porządek głosowania projektów uchwał i poprawek do nich.
 3. Przewodniczący Sejmiku może odmówić poddania pod głosowanie poprawki, która uprzednio nie była przedłożona komisji.
 4. Przewodniczący Sejmiku może odroczyć głosowanie nad całością projektu uchwały na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzą sprzeczności pomiędzy poszczególnymi przepisami oraz czy zgłoszone poprawki nie są sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§ 8.

 1. Wymóg uzyskania zwykłej większości głosów jest spełniony, gdy liczba głosów "za" jest większa od liczby głosów "przeciw".
 2. Wymóg uzyskania bezwzględnej większości głosów jest spełniony, gdy liczba głosów "za" jest większa od sumy liczb głosów "przeciw" i "wstrzymuję się".

§ 9.

 1. Sejmik dokonuje wyborów spośród dowolnej liczby kandydatów. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu radnemu.
 2. Przewodniczący Sejmiku przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza głosowanie. W razie nieobecności kandydata wymagana jest pisemna zgoda złożona na ręce Przewodniczącego Sejmiku.
 3. (skreślony)

Sesje Sejmiku

§ 10.

 1. Sesje Sejmiku są zwyczajne i nadzwyczajne. Sesjami zwyczajnymi są sesje umieszczone w planach pracy Sejmiku.
 2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji powiadamia się listownie radnych na 7 dni przed terminem obrad.
 3. Do zawiadomienia o sesji dołącza się porządek obrad, projekty uchwał oraz inne niezbędne materiały pomocnicze.
 4. Sejmik może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Sejmiku.

§ 11.

 1. Sesje Sejmiku są jawne, z zastrzeżeniem § 12.
 2. Jawność sesji Sejmiku zapewnia się w szczególności poprzez:
  1. wcześniejsze informowanie opinii publicznej o sesjach Sejmiku,
  2. umożliwienie prasie, radiu i telewizji sporządzania sprawozdań z sesji Sejmiku,
  3. umożliwienie publiczności, zajmującej specjalne wyznaczone miejsca, obserwowania obrad Sejmiku.

§ 12.

 1. Jeżeli przedmiotem sesji mają być sprawy objęte tajemnicą państwową zgodnie z treścią przepisów o ochronie informacji niejawnych, jawność sesji lub jej części zostają wyłączone.
 2. Poza przypadkiem określonym w ust. 1 Sejmik może postanowić o wyłączeniu jawności obrad całej sesji lub określonego punktu porządku obrad o ile konieczność taka wynika z przepisów innych ustaw.
 3. Przez wyłączenie jawności rozumie się prowadzenie obrad przy drzwiach zamkniętych, w obecności na sali wyłącznie radnych, jednego protokolanta, którego z racji zatrudnienia obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej, a także, za zgodą Przewodniczącego Sejmiku, innych osób, których obecność jest konieczna ze względu na przedmiot omawianych zagadnień.

§ 13.

 1. Sejmik podejmuje uchwały przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 2. Brak quorum każdorazowo stwierdza Przewodniczący Sejmiku.
 3. W celu sprawdzenia quorum Przewodniczący Sejmiku może zarządzić sprawdzenie obecności radnych.

§ 14.

 1. W przypadku stwierdzenia braku quorum Przewodniczący Sejmiku może przerwać sesję, a w przypadku jeżeli nie może zwołać quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.
 2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady, odnotowuje się w protokole. Do protokołu dołącza się pisemne usprawiedliwienia radnych złożone na sesji przed opuszczeniem posiedzenia.

§ 15.

 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. Sejmik może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
 2. Przyczynami przerwania sesji w trybie określonym w ust. 1 mogą być:
  1. niemożność wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia,
  2. potrzeba uzyskania dodatkowych materiałów,
  3. inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Sejmikowi właściwe obradowanie lub rozstrzyganie spraw.

§ 16.

 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Sejmiku.
 2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Sejmiku formuły: "Otwieram sesję Sejmiku Województwa Śląskiego".
 3. Po otwarciu sesji Przewodniczący Sejmiku stwierdza prawomocność obrad na podstawie listy obecności, a w przypadku braku quorum przerywa sesję z urzędu i wyznacza termin następnego posiedzenia.

§ 17.

 1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący Sejmiku przedstawia porządek obrad sesji.
 2. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w porządku obrad może wystąpić radny, Marszałek Województwa Śląskiego lub, z upoważnienia Marszałka, inny członek Zarządu.

§ 18.

 1. Przewodniczący Sejmiku prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwiera i zamyka dyskusje nad każdym z punktów.
 2. Przewodniczący Sejmiku udziela głosu według kolejności zgłoszeń.
 3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Sejmiku może udzielić głosu poza kolejnością.
 4. Przewodniczący Sejmiku udziela głosu poza kolejnością w celu umożliwienia zgłoszenia wniosku o charakterze formalnym lub w celu sprostowania własnej wypowiedzi.
 5. Merytoryczne wnioski radnych zgłaszane są w formie pisemnej Przewodniczącemu Sejmiku.
 6. W czasie dyskusji nad projektem uchwały radny może zabrać głos w sprawie merytorycznej nie więcej niż 2 razy.
 7. Przewodniczący Sejmiku może udzielić głosu osobie zaproszonej na sesję.

§ 19.

 1. Przewodniczący Sejmiku czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób zaproszonych na sesję.
 2. Sejmik może podjąć decyzję o ograniczeniu czasu wystąpień indywidualnych bądź o ograniczeniu dyskusji tylko do wystąpień przedstawicieli klubów radnych.
 3. Przewodniczący Sejmiku może czynić radnym uwagi dotyczące tematu i czasu trwania ich wystąpień, a w uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy".
 4. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Sejmiku przywołuje radnego "do porządku", a w uzasadnionych przypadkach może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
 5. Postanowienia ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do osób spoza Sejmiku zaproszonych na sesję.

§ 20.

Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Sejmiku może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 21.

 1. Przewodniczący Sejmiku może udzielać głosu poza porządkiem dziennym posiedzenia w sprawie wniosku formalnego. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
  1. przerwanie sesji,
  2. uchwalenie tajności sesji lub jej części,
  3. zamknięcie listy mówców lub kandydatów,
  4. zakończenie dyskusji,
  5. ograniczenie dyskusji do wystąpień po jednym przedstawicielu klubów radnych,
  6. zmiany porządku dziennego,
  7. zmiany w sposobie prowadzenia głosowań,
  8. ograniczenia czasu wystąpień,
  9. reasumpcję głosowania,
  10. zarządzenie sprawdzenia obecności w celu stwierdzenia quorum.
 2. Wnioski formalne Przewodniczący Sejmiku poddaje pod głosowanie po dopuszczeniu jednego głosu "przeciwko wnioskowi". O uwzględnieniu bądź odrzuceniu wniosku formalnego rozstrzyga Sejmik zwykłą większością głosów. W sytuacji braku sprzeciwu wniosek może być przyjęty przez aklamację. Wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 10, nie głosuje się.
 3. W razie zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust.1 pkt 10, sprawdzenie quorum następuje po zakończeniu debaty nad danym punktem porządku obrad i bezpośrednio przed przystąpieniem do głosowania w sprawie przedstawionego projektu uchwały.

§ 22.

Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Sejmiku kończy sesję, wypowiadając formułę "zamykam sesję Sejmiku Województwa Śląskiego".

§ 23.

 1. Z obrad sesji sporządza się protokół.
 2. Przebieg sesji jest rejestrowany elektronicznie, zapis ten przechowuje się przez okres co najmniej 90 dni od dnia zakończenia obrad.
 3. Do protokołu dołącza się listy obecności radnych oraz odrębnie listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Sejmik uchwał, pisemne usprawiedliwienia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Sejmiku.
 4. Protokół z sesji wykłada się do publicznego wglądu nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej zakończenia, w terminie umożliwiającym skorzystanie przez radnych z uprawnień, o których mowa w ust.5.
 5. Radni mogą zgłaszać na poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Sejmiku po wysłuchaniu protokolanta, a w razie potrzeby po odtworzeniu zapisu elektronicznego z przebiegu sesji.

§ 24.

 1. Protokół z sesji Sejmiku powinien odzwierciedlać rzeczywisty przebieg obrad, a w szczególności zawierać:
  1. numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia, nazwisko i imię Przewodniczącego Sejmiku i protokolanta,
  2. stwierdzenia prawomocności posiedzenia,
  3. nazwiska i imiona nieobecnych radnych z ewentualnym podaniem przyczyny nieobecności,
  4. odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
  5. porządek obrad,
  6. przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczeń, teksty zgłoszonych wniosków, podjętych uchwał, jak też zmian przewodniczącego obrad,
  7. przebieg głosowań, w tym podanie liczby głosów "za", "przeciw", "wstrzymuję się",
  8. podpis przewodniczących obrad i osób sporządzających protokół.
 2. Protokoły oznacza się numerem sesji danej kadencji Sejmiku.

§ 25.

Czynności zastrzeżone w niniejszym regulaminie dla Przewodniczącego Sejmiku mogą być realizowane przez Wiceprzewodniczącego Sejmiku, w sytuacji określonej w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.).

§ 26.

Obsługę sesji (protokołowanie, wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) zapewnia właściwa jednostka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego.

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony