Świadczenie usług tłumacza migowego

Katalog usług Sprawy obywatelskie
Ogólny opis
 1. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (dalej: osoby uprawnione) prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie.
 2. Osoba uprawniona zgłasza chęć skorzystania z usługi tłumacza:
  1. polskiego języka migowego (PJM)
  2. systemu językowo-migowego (SJM)
  3. sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)
 3. Aby skorzystać z usługi zgłoś swoją planowaną wizytę w Urzędzie co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
Wymagane dokumenty

Nie ma prawnie obowiązującego wzoru. Możesz skorzystać z formularza, który przygotowaliśmy lub napisać swoje zgłoszenie i uwzględnić poniżej wymienione elementy:

 1. imię i nazwisko osoby uprawnionej;
 2. sposób komunikowania się:
  1. polski język migowy (PJM)
  2. system językowo-migowy (SJM)
  3. sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)
 3. propozycja terminu;
 4. krótkie określenie sprawy;
 5. dane do kontaktu zwrotnego, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
Sposób dostarczania dokumentów

Zgłoszenie potrzeby skorzystania z usługi tłumacza możesz:

 1. przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl
 2. przekazać telefonicznie pod numerem 32 20 78 888, korzystając z pomocy innej osoby;
 3. przesłać listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
 4. zgłosić w Kancelarii Ogólnej Urzędu, pokój 164 (parter) na ul. Ligonia 46 w Katowicach.
Opłaty

Usługa dla osoby uprawnionej jest bezpłatna.

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2023 poz. 20).
 2. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022 poz. 2240).
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Śląskie z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 • • zapewnienia możliwości komunikowania się z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się,
 • • prowadzenia i archiwizacji akt spraw.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, j rozporządzenia), wynikający z:

 • • ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (w szczególności art. 6),
 • • ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (w szczególności art. 7, art. 11-12),
 • • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w szczególności art. 6) oraz Rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), operatorom platform do komunikacji elektronicznej (w przypadku komunikacji elektronicznej), podmiotom realizującym archiwizację, zapewniającym obsługę teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat od wytworzenia dokumentacji. Po upływie tego okresu akta sprawy zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może uniemożliwić skorzystanie z usługi tłumacza języka migowego podczas realizacji sprawy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony