Zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody

Informacje dotyczące procedury realizacji postanowień

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2123) do szpitala psychiatrycznego może zostać przyjęta bez wymaganej zgody osoba chora psychicznie w sytuacji, gdy:

  1. jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie jej zdrowia psychicznego, bądź
  2. jest ona niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia.

O potrzebie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego orzeka sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby chorej, na wniosek:

  • jej małżonka,
  • krewnych w linii prostej,
  • rodzeństwa,
  • przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad osobą chorą psychicznie.

Ponadto w sytuacji, gdy osoba chora psychicznie jest objęta oparciem społecznym ze stosownym wnioskiem do sądu może wystąpić również organ do spraw pomocy społecznej.

Zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym bez wymaganej zgody, zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego należy do marszałka województwa.

W celu realizacji postanowienia konieczne jest przesłanie pisma informującego o potrzebie jego realizacji wraz z załączonym prawomocnym postanowieniem sądu, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Dla sprawnej realizacji postanowienia niezbędna jest współpraca osób i organów zaangażowanych w jego wykonanie (m.in. rodziny chorego, ośrodka pomocy społecznej, sądu, pogotowia, Policji oraz Urzędu Marszałkowskiego).

Ponadto stosownie do przepisów art. 46 ust. 2c ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, jeżeli osoba chora psychicznie, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, odmawia stawienia się w nim lub w inny sposób utrudnia wykonanie postanowienia, sąd z urzędu lub na wniosek upoważnionego przez marszałka województwa lekarza psychiatry może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie tej osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących realizacji postanowień sądu o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym bez wymaganej zgody należy kontaktować się z pracownikami Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Panią Wioletą Budowską, tel. (32) 77 40 675, e-mail: wioleta.budowska@slaskie.pl.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony