Opłaty za korzystanie ze środowiska

Katalog usług Środowisko
Ogólny opis

Opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu:

 • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
 • wydanych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (dotyczy podmiotów biorących udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych),
 • poboru wód (do 2017 r. włącznie),
 • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (do 2017 r. włącznie),
 • składowania odpadów.
Wymagane dokumenty

Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat zgodny z formą, układem i zawartością wzoru wykazu określonego :

 • od 2019 roku - w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2019 r. poz. 2443),
 • za 2018 rok - w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2018 r. poz. 2527),
 • do 2017 roku - w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2014 r., poz. 274, z późn. zm.).

Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

Korespondencję należy kierować na adres:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH

UL. LIGONIA 46, 40-037 KATOWICE

Informacje nt. opłat za korzystanie ze środowiska można również uzyskać w Biurze Zamiejscowym w Bielsku-Białej i Częstochowie gdzie należy przesyłać wykazy na temat korzystania ze środowiska.

BIURO ZAMIEJSCOWE W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała

BIURO ZAMIEJSCOWE W CZĘSTOCHOWIE

ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa

Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie
 1. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Opłat Środowiskowych ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.
 2. Biuro Zamiejscowe w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko Biała.
 3. Biuro Zamiejscowe w Częstochowie. ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.
Opłaty

Za przyjęcie wykazu informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat nie pobiera się opłaty.

Natomiast podmiot korzystający ze środowiska wnosi na rachunek redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach:

 1. naliczoną opłatę za korzystanie ze środowiska, jeżeli opłata za dany rodzaj korzystania ze środowiska przekracza 800 zł rocznie,
 2. opłatę określoną w drodze decyzji administracyjnej wydawanej w przypadku nie złożenia przez podmiot wykazu lub zamieszczenia w nim danych budzących zastrzeżenia oraz decyzji wymierzającej opłatę dla podmiotu, który nie dokonał rozliczenia wielkości emisji gazów cieplarnianych.

 

W przypadku województwa śląskiego opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się na rachunek:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

 

Numer rachunku: 38 1240 6292 1111 0010 5063 9022.

 

Termin płatności do 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

W celu prawidłowego zaksięgowania wpłaty w opisie przelewu należy wskazać:

NIP/Regon płatnika, rodzaj należności oraz okres należności, którego wpłata dotyczy.

 

Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki, jak od zobowiązań podatkowych (dział III ustawy – Ordynacja podatkowa).

 

Odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie wpłaca się, jeżeli ich wysokość nie przekracza kwoty 8,70 zł tj. trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (tj. 3 x 2,90 zł). Obowiązki operatora wyznaczonego pełni Poczta Polska S.A.”

 

Obowiązek uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.

 

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową należy uiścić na nr konta Urzędu Miasta  Katowice nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111.

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę roczną za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku. W tym samym terminie przedkłada także wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w odpowiednim zakresie.

Informacje na temat przebiegu spraw

Obsługą opłat za korzystanie ze środowiska zajmują się pracownicy Departamentu Opłat Środowiskowych zgodnie z poniższym podziałem:

Dominik Dragon:

dominik.dragon@slaskie.pl

tel.: 32 77 40 758

powiat mikołowski, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Bytom

Marzena Chwałek:

marzena.chwalek@slaskie.pl

tel.: 32 77 40 701

powiat raciborski, Chorzów, Mysłowice, Zabrze

Monika Strzemińska:

monika.strzeminska@slaskie.pl

tel.: 32 77 40 093

Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice

Joanna Znaniecka:

joanna.znaniecka@slaskie.pl

tel.: 32 77 40 701

powiat tarnogórski, powiat będziński, Zabrze

Agnieszka Gulińska:

agnieszka.gulinska@slaskie.pl

tel.: 32 77 40 758

Dąbrowa Górnicza, Żory, Bytom

Anna Pabjańczyk:

anna.pabjanczyk@slaskie.pl

tel.: 32 77 40 059

Katowice, Bytom

Artur Springwald:

artur.springwald@slaskie.pl

tel.: 32 77 40 059

Gliwice, Tychy, Bytom

Katarzyna Solińska

katarzyna.solinska@slaskie.pl

tel.: 32 77 40 093

powiat gliwicki, Jaworzno, powiat bieruńsko - lędziński

Łukasz Robakowski:

lukasz.robakowski@slaskie.pl

tel.: 32 77 40 030

powiat wodzisławski, powiat pszczyński, Zabrze

Anna Olma

anna.olma@slaskie.pl

tel.: 32 77 40 030

powiat rybnicki, Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Zabrze

Iwona Myszor:

iwona.myszor@slaskie.pl

tel.: 33 48 53 289

powiat bielski, Bielsko-Biała

Anna Adamus:

anna.adamus@slaskie.pl

tel.: 33 48 53 287

powiat cieszyński, powiat żywiecki

Marlena Dudkiewicz:

marlena.dudkiewicz@slaskie.pl

tel.: 34 39 01 257

powiat częstochowski

Michał Mielczarek

michal.mielczarek@slaskie.pl

tel.: 34 39 01 257

powiat kłobucki, powiat myszkowski

Joanna Kisła:

joanna.kisla@slaskie.pl

tel.: 34 39 01 258

Częstochowa

Anna Hłąd:

anna.hlad@slaskie.pl

tel.: 34 39 01 258

powiat zawierciański, powiat lubliniecki

Tryb odwoławczy

Od decyzji wymierzającej opłatę przysługuje prawo do wniesienia odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Katowicach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Skargi i wnioski
 1.  Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie drogą elektroniczną (mail, ePUAP),
  2. Pisemnie pocztą tradycyjną,
  3. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,
  4. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.
Informacje dodatkowe

Udostępnione poniżej aktywne formularze stanowią jedynie narzędzie pomocnicze służące do wyliczenia lub sprawdzenia poprawności wyliczonych opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w związku z użytkowaniem kotłowni, środków transportu czy przeładunkiem benzyn silnikowych. Przedmiotowe formularze nie pełnią funkcji formalnie obowiązujących wzorów wykazów.

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973),
 2. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1077, z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1047),
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 779,
  z późn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 162).
 6. Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (Dz. U. 2020 poz. 961).
 7. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 866).
 8. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 (M.P. z 2018 r. poz. 1038).
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 2490) – na rok 2018.
 10. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M.P. z 2016 r. , poz.718).
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2015 r., poz. 1875) - na rok 2016.
 12. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2019 r. poz. 2443) – od 2019 roku.
 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2018 r. poz. 2527) dotyczy 2018 roku.
 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2014 r., poz. 274, z późn. zm.) – do 2017 roku.
Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu oraz w celu ich archiwizacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. e oraz art.9 ust.2 lit. c, f RODO w związku art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, innym organom administracji publicznej  Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym . Podanie danych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie traktowane jako prawnie nieskuteczne złożenie wykazu.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.
Karta usługi w ePUAP

 link: karta usługi w serwisie ePUAP.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony