Opłaty za korzystanie ze środowiska

Katalog usług Środowisko
Ogólny opis

Opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu:

 • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
 • wydanych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (dotyczy podmiotów biorących udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych),
 • poboru wód (do 2017 r. włącznie),
 • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (do 2017 r. włącznie),
 • składowania odpadów.
Wymagane dokumenty

Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat zgodny z formą, układem i zawartością wzoru wykazu określonego :

 • od 2019 roku - w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2019 r. poz. 2443),
 • za 2018 rok - w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2018 r. poz. 2527),
 • do 2017 roku - w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2014 r., poz. 274, z późn. zm.).

Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

Korespondencję należy kierować na adres:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA, EKOLOGII I OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH

UL. LIGONIA 46, 40-037 KATOWICE

Informacje nt. opłat za korzystanie ze środowiska można również uzyskać w Biurze Zamiejscowym w Bielsku-Białej i Częstochowie gdzie należy przesyłać wykazy na temat korzystania ze środowiska.

BIURO ZAMIEJSCOWE W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała

BIURO ZAMIEJSCOWE W CZĘSTOCHOWIE

ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa

Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie
 1. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.
 2. Biuro Zamiejscowe w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko Biała.
 3. Biuro Zamiejscowe w Częstochowie. ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.
Opłaty

Za przyjęcie wykazu informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat nie pobiera się opłaty.

Natomiast podmiot korzystający ze środowiska wnosi na rachunek redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach:

 1. naliczoną opłatę za korzystanie ze środowiska, jeżeli opłata za dany rodzaj korzystania ze środowiska przekracza 800 zł rocznie,
 2. opłatę określoną w drodze decyzji administracyjnej wydawanej w przypadku nie złożenia przez podmiot wykazu lub zamieszczenia w nim danych budzących zastrzeżenia oraz decyzji wymierzającej opłatę dla podmiotu, który nie dokonał rozliczenia wielkości emisji gazów cieplarnianych.

 

W przypadku województwa śląskiego opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się na rachunek:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

 

Numer rachunku: 38 1240 6292 1111 0010 5063 9022.

 

Termin płatności do 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

W celu prawidłowego zaksięgowania wpłaty w opisie przelewu należy wskazać:

NIP/Regon płatnika, rodzaj należności oraz okres należności, którego wpłata dotyczy.

 

Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki, jak od zobowiązań podatkowych (dział III ustawy – Ordynacja podatkowa).

 

Odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie wpłaca się, jeżeli ich wysokość nie przekracza kwoty 8,70 zł tj. trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (tj. 3 x 2,90 zł). Obowiązki operatora wyznaczonego pełni Poczta Polska S.A.”

 

Obowiązek uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.

 

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową należy uiścić na nr konta Urzędu Miasta  Katowice nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111.

INFORMACJĄ NA TEMAT WPŁAT I ICH ROZLICZENIU zajmuje się referat ds. księgowania opłat środowiskowych

Tel. (32) 77 44 887, (32) 77 44 889, (32) 77 44 890, (32) 77 44 839, (32) 77 44 831, (32) 77 44 835

Kierownik referatu ds. księgowania opłat środowiskowych

Tel. (32) 77 44 890

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę roczną za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku. W tym samym terminie przedkłada także wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w odpowiednim zakresie.

Informacje na temat przebiegu spraw

Obsługą opłat za korzystanie ze środowiska zajmują się pracownicy Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych zgodnie z poniższym podziałem:

Dominik Dragon:

dominik.dragon@slaskie.pl

tel. : 32 77 44 875

powiat mikołowski, Piekary Śląskie, Ruda Śląska

Marzena Chwałek:

marzena.chwalek@slaskie.pl

tel. : 32 77 44 874

powiat raciborski, Chorzów, Mysłowice

Monika Strzemińska:

monika.strzeminska@slaskie.pl

tel. : 32 77 44 881

Sosnowiec, Siemianowice Śląskie

Joanna Znaniecka:

joanna.znaniecka@slaskie.pl

tel. : 32 77 44 874

powiat tarnogórski, powiat będziński

Agnieszka Gulińska:

agnieszka.gulinska@slaskie.pl

tel. : 32 77 44 886

Dąbrowa Górnicza, Żory

Anna Pabjańczyk:

anna.pabjanczyk@slaskie.pl

tel. : 32 77 44 875

Katowice

Arnika Kluska

arnika.kluska@slaskie.pl

tel. : 32 77 44 886

Świętochłowice, Bytom, Zabrze

Artur Springwald:

artur.springwald@slaskie.pl

tel. : 32 77 44 873

Gliwice, Tychy

Katarzyna Solińska

katarzyna.solinska@slaskie.pl

tel. : 32 77 44 881

powiat gliwicki, Jaworzno, powiat bieruńsko - lędziński

Łukasz Robakowski:

lukasz.robakowski@slaskie.pl

tel. : 32 77 44 882

powiat wodzisławski, powiat pszczyński

Anna Olma

anna.olma@slaskie.pl

tel. : 32 77 44 882

powiat rybnicki, Rybnik, Jastrzębie-Zdrój

Gabriela Nikiel

gabriela.nikiel@slaskie.pl

tel. : 33 48 53 289

powiat bielski, Bielsko-Biała

Anna Adamus:

anna.adamus@slaskie.pl

tel. : 33 48 53 287

powiat cieszyński, powiat żywiecki

Marlena Dudkiewicz

marlena.dudkiewicz@slaskie.pl

tel. : 34 39 01 257

powiat częstochowski, Częstochowa

Patrycja Sil - Ibek

patrycja.sil-ibek@slaskie.pl

tel. : 34 39 01 253

Częstochowa, powiat częstochowski

Michał Mielczarek

michal.mielczarek@slaskie.pl

tel. : 34 39 01 257

powiat kłobucki, powiat myszkowski

Anna Hłąd:

anna.hlad@slaskie.pl

tel. : 34 39 01 258

powiat kłobucki, powiat lubliniecki

Tryb odwoławczy

Od decyzji wymierzającej opłatę przysługuje prawo do wniesienia odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Katowicach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Skargi i wnioski
 1.  Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie drogą elektroniczną (mail, ePUAP),
  2. Pisemnie pocztą tradycyjną,
  3. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,
  4. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.
Informacje dodatkowe

Udostępnione poniżej aktywne formularze stanowią jedynie narzędzie pomocnicze służące do wyliczenia lub sprawdzenia poprawności wyliczonych opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w związku z użytkowaniem kotłowni, środków transportu czy przeładunkiem benzyn silnikowych. Przedmiotowe formularze nie pełnią funkcji formalnie obowiązujących wzorów wykazów.

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973),
 2. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1077, z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1047),
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 779,
  z późn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 162).
 6. Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (Dz. U. 2020 poz. 961).
 7. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 866).
 8. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 (M.P. z 2018 r. poz. 1038).
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 2490) – na rok 2018.
 10. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M.P. z 2016 r. , poz.718).
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2015 r., poz. 1875) - na rok 2016.
 12. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2019 r. poz. 2443) – od 2019 roku.
 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2018 r. poz. 2527) dotyczy 2018 roku.
 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2014 r., poz. 274, z późn. zm.) – do 2017 roku.
Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu oraz w celu ich archiwizacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. e oraz art.9 ust.2 lit. c, f RODO w związku art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, innym organom administracji publicznej  Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym . Podanie danych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie traktowane jako prawnie nieskuteczne złożenie wykazu.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.
Karta usługi w ePUAP

 link: karta usługi w serwisie ePUAP.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony