Organizacja konkursu pt. "Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Śląskiego"

Katalog usług Promocja i informacja o regionie
 1. Doroczny Konkurs na Najlepszą Przestrzeń Publiczną w Województwie Śląskim, organizowany jest przez Zarząd Województwa Śląskiego. W tym konkursie finansowymi nagrodami Marszałka Województwa honorowane są gminy oraz projektanci.
 2. Organizowanie dorocznego Konkursu wynika z zapisów „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020” mówiących o konieczności podejmowania odpowiednich działań ukierunkowanych na polepszenie warunków mieszkaniowych w miastach, podniesienie jakości architektury i przestrzeni publicznych oraz radykalną zmianę wizerunku przemysłowych miast.
 3. Do organizacji Konkursu, władze województwa obligują również zapisy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, gdzie dla celu „Stymulowanie innowacji w regionalnym systemie zarządzania przestrzenią”, na kierunku „Promowanie innowacyjnych instrumentów zarządzania przestrzenią” zostało przyjęte działanie „ Podejmowanie partnerskiej współpracy w zakresie przestrzennego rozwoju województwa” – obejmujące miedzy innymi zagadnienia „[…] organizowania konkursów dotyczących przestrzeni publicznych dla promowania najwyższej jakości tych przestrzeni.”
 4. Do konkursu można zgłaszać realizacje oddane do użytku do końca poprzedniego roku kalendarzowego. Obiekt do konkursu może zgłosić Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta/Starosta/ lub sam projektant w porozumieniu z właściwym urzędem. Zgłoszenia prezentowane są na stronie internetowej, oceniane są przez internatów. Jury pod przewodnictwem Marszałka Województwa i Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej ocenia realizacje i przyznaje nagrody w kategoriach: urbanistyka, architektura i rewitalizacja.
 5. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego" (informacje o tegorocznej edycji, warunki konkursu i historia poprzednich edycji).
Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz zgłoszeniowy z dołączonymi:

 1. Szkicem lokalizacyjnym projektu (orientacja).
 2. Zdjęciami realizacji.
 3. W przypadku kategorii "Architektura" - podstawowymi rysunkami technicznymi.
Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy platformy ePUAP - o ile Zgłaszający posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem.
 2. Pocztą elektroniczną na adres nppws@slaskie.pl lub na CD na adres Urzędu Marszałkowskiego.
Opłaty

 Wolne od opłat.

Terminy i sposób załatwienia spraw
 1. Terminarz konkursu jest publikowany na stronie konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. Konkurs jest rozstrzygany jesienią, wystawa pokonkursowa otwiera Śląskie Dni Architektury.
 2. Równolegle z ocenami jury zgłoszone realizacje są prezentowane na stronie województwa śląskiego wraz z sondą na najpopularniejszą z nich.
Informacje na temat przebiegu spraw
 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Skargi i wnioski

 Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów

 1. Pisemnie pocztą tradycyjną.
 2. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 3. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 4. Skargi i wnioski są wolne od opłat.
Podstawa prawna
 1. art. 3, ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.)
 2. art. 11, art. 14, art. 41 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. O samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.)
Przetwarzanie danych osobowych

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  1. rekrutacji uczestników konkursu,
  2. rozstrzygnięcia konkursu,
  3. informowania i promocji konkursu (działania te mogą także obejmować upublicznienie wizerunku),
  4. w przypadku wyłonienia laureatów dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z nagrodzeniem laureatów (wykonywaniem obowiązków prawnych związanych z przekazaniem nagrody oraz zapewnieniem adekwatności, skuteczności i efektywności wydawania środków publicznych).

   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań publicznych przez administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia), wynikające z:

   • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (art. 11 ust. 2 pkt 7 i 8, art. 14 ust. 1 pkt 7),
   • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 3 ust. 3),
   • uchwały nr VI/24/1/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”,
   • uchwały Nr V/26/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+,
   • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
    oraz innych przepisów prawa.
  5. w celu prowadzenia akt sprawy oraz archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, współorganizatorom konkursu (Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice, Śląski Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich), operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), operatorom platform do komunikacji elektronicznej (w przypadku komunikacji elektronicznej), podmiotom realizującym archiwizację, podmiotom zapewniającym obsługę bankową oraz teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 25 lat od zakończenia sprawy, zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej. Po upływie tego okresu akta sprawy zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu (wobec przetwarzania opartego o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Jest Pani/Pan zobowiązana do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony