Petycje

Katalog usług Inne
Ogólny opis

Każdy obywatel ma konstytucyjne prawo złożyć petycję do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”. Petycję można złożyć w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, innego podmiotu (np. sąsiada lub znajomego), ale za jego pisemną zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie forma zewnętrzna.

Petycja powinna zawierać: oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję), wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów), oznaczenie adresata petycji, wskazanie przedmiotu petycji.

Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
Wymagane dokumenty

Pisemna zgoda w przypadku składania petycji w imieniu innego podmiotu.

Sposób dostarczania dokumentów

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycję można dostarczyć do Urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym (adres: /UMWSL/skrytka),
 2. przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres krzynki e-mail: kancelaria@slaskie.pl,
 3. przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
 4. złożyć osobiście w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30-15:30.
W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji wzywa, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona.
Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Juliusza Ligonia 46
40-037 Katowice
Kancelaria Ogólna, pok. 164

Opłaty

Petycje nie podlegają opłacie skarbowej.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających jej rozpatrzenie we wskazanym terminie, ulega on przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne trzy miesiące.

Podmiot rozpatrujący petycję ma obowiązek zawiadomić autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Jeżeli petycja nie spełnia wymogów formalnych, określonych w ustawie o petycjach, również pozostawia się ją bez rozpoznania.

Informacje na temat przebiegu spraw

Wszelkie informacja na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z bezpośrednio z Departamentem Organizacji Urzędu pod numerem telefonu (32) 20 78 563 lub drogą elektroniczną na adres skrzynki e-mail: or@slaskie.pl 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Informacje dodatkowe

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu składającego petycję w interesie podmiotu trzeciego.

Co roku, do 30 czerwca, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Podstawa prawna

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia petycji oraz ich archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z art. 10  ustawy z dnia 11 lipca 2017  r. o petycjach (art. 6 ust 1 lit. c rozporządzenia).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku korespondencji papierowej, a także publikowane w BIP Urzędu w przypadku uzyskania zgody zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 1 ustawy o petycjach. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie petycji bez rozpatrzenia.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych.
Karta usługi w ePUAP

 link do Pisma ogólnego do podmiotu publicznego: karta usługi w serwisie ePUAP

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony