Procedura urzędowa w zakresie pozyskania środków budżetu województwa na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Katalog usług Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołówstwo
Ogólny opis
 1. Środki budżetu województwa śląskiego uzyskiwane na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych przeznacza się na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz na wypłatę odszkodowań przewidzianych ustawą.
 2. W celu uzyskania środków z budżetu województwa należy złożyć wniosek o dofinansowanie.
 3. Wnioski składane są raz w roku, w terminie do 31 stycznia każdego roku, w którym zamierza się korzystać z dofinansowania z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych np. klęski żywiołowej itp.
 4. Przy przydzielaniu środków, właścicielom gruntów, na ich wniosek, należy uwzględniać udział własny tych właścicieli w kosztach robót oraz efektywność projektowanych przedsięwzięć.
 5. Szczegółowe zasady dotyczące przyznawania środków budżetowych pozyskiwanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych określone są w Zarządzeniu nr 82/21 Marszałka Województwa Śląskiego  z dnia 16 lipca 2021 roku.
Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Wyrys z mapy ewidencji gruntów z zaznaczoną lokalizacją i etapami realizacji projektowanych prac.
 3. Wypis z operatu ewidencji gruntów dotyczący nieruchomości, na której ma być realizowane przedsięwzięcie.
 4. Kopia fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego lub studium.
 5. W przypadku pozyskania środków budżetu na poprawę infrastruktury ogrodowej:
  1. wyrys z mapy ewidencji gruntów z zaznaczoną lokalizacją,
  2. wypis z operatu ewidencji gruntów dotyczący nieruchomości, na której ma być realizowane przedsięwzięcie,
  3. oświadczenie, że stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku.
Sposób dostarczania dokumentów
 1. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
  2. złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój 167) w godzinach jego pracy.
  3. przesłać drogą elektroniczną o ile wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany. 

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat.

Terminy i sposób załatwienia sprawy
 1. Złożone wnioski podlegają komisyjnej kwalifikacji terenowej przeprowadzanej przez przedstawiciela wnioskodawcy, gminy, starostwa i urzędu marszałkowskiego (obecność obligatoryjna). Zadaniem kwalifikacji jest ustalenie zgodności wniosku z przepisem art. 22 c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 2. Z kwalifikacji terenowej sporządzany jest protokół kwalifikacji.
 3. Wnioski, które wpłynęły i uzyskały pozytywną kwalifikację terenową są oceniane w oparciu o kryteria oceny przyjęte zarządzeniem Marszałka Województwa.
 4. Zarząd Województwa zatwierdza listę rankingową uchwałą.
 5. Wnioskodawca zawiera umowę na dofinansowanie zadania przyznanego na liście rankingowej.
 6. Rozliczenie i wypłata przyznanych środków następuje na podstawie wniosku rozliczenia zadania. Do wniosku należy dołączyć dokumentację rozliczeniową.
Informacje na temat przebiegu spraw
 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
  Departament Terenów Wiejskich
  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  ul. Ligonia 46
  40-037 Katowice
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
  tel:(32) 77-44-801, (33) 48 53 290, (34) 39 01 251.
Podstawa prawna

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj.Dz.U. z 2021 poz. 1326)

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, tel. +48 (32) 20 78 888 (centrala), e-mail: kancelaria@slaskie.pl, bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: ocena wniosku, zawarcie i rozliczenie umowy, archiwizacja dokumentacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych art.6 ust. 1 lit.e RODO. Obowiązek prawny ciążący na administratorze wynika z art. 22 c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), podmiotom realizującym archiwizację, podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 10 lat od momentu zakończenia sprawy. Po upływie tego okresu akta sprawy zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.  konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak rozpatrzenia wniosku.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony