Wniosek gminy o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Katalog usług Budownictwo, architektura, urbanistyka
Ogólny opis

Wójt, burmistrz, prezydent miasta składa wniosek o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy z Marszałkiem Województwa (organem uzgadniającym) w zakresie zadań samorządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego ustalonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa.

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek wójta, burmistrza, prezydenta miasta w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 2. Projekt decyzji - część tekstowa i graficzna.
 3. Orientacja - orientacyjna lokalizacja obszaru objętego projektem decyzji na terenie gminy.
Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej na platformie ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Złożyć bezpośrednio w kancelarii urzędu w godzinach jego pracy.
Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie

Zarząd Województwa Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego)
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Kancelaria Ogólna

pok. nr 164, tel. +48 (32) 20 78 164
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Opłaty

Wolne od opłat.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

 • drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową na platformie ePUAP,
 • poprzez pocztę tradycyjną,
 • osobiście w siedzibie Urzędu.
Informacje na temat przebiegu spraw
 • Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać poprzez bezpośredni kontakt z urzędem.
 • Informacje można uzyskać również telefonicznie.
Tryb odwoławczy

Na postanowienie Marszałka Województwa przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który je wydał w terminie 7 dni od jego doręczenia.

Skargi i wnioski
 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie, poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.
  2. Pisemnie pocztą tradycyjną.
  3. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  4. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.
Podstawa prawna

art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm).

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego,
  z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor danych osobowych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. rozpatrzenia wniosku o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
  2. archiwizacji dokumentacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z  art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorząd województwa oraz art. 51 ust. 1 pkt 1
  oraz art. 53 ust. 4 pkt 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający w szczególności z  art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, a także operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej) operatorowi platformy do komunikacji elektronicznej (w przypadku komunikacji elektronicznej), podmiotom realizującym archiwizację. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na BIP Urzędu.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat od momentu zakończenia sprawy. Po upływie tego okresu akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji sprawy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony