Ogłoszenie elektronicznej tablicy ogłoszeń z dnia 2021-02-16

Data ogłoszenia 2021-02-16
Departament / Wydział Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (FS)
Treść ogłoszenia Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Katowicach podczas kadencji w latach 2021-2025

Marszałek Województwa Śląskiego

ogłasza

nabór kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Katowicach, która jako organ opiniodawczo-doradczy Marszałka Województwa Śląskiego w sprawach polityki rynku pracy, działać będzie podczas kadencji w latach 2021-2025.

Zgodnie z art. 23 ust. 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 z późn. zm.) Marszałek Województwa Śląskiego zwraca się pisemnie do podmiotów określonych w art. 23 ust. 2 ww. ustawy z prośbą o zgłoszenie przedstawicieli – kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Katowicach podczas kadencji w latach 2021-2025.

O powołanie w skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Katowicach mogą ubiegać się przedstawiciele działających na terenie województwa:

1) wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;
2) wojewódzkich struktur każdej organizacji pracodawców reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;
3) społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
4) organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Zgłoszenia kandydata należy dokonywać na formularzu „Karta zgłoszenia kandydata na członka Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Katowicach - kadencja 2021-2025”.

W Karcie zgłoszenia kandydata na członka Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Katowicach - kadencja 2021-2025 wszystkie organy i organizacje podają opis kariery zawodowej kandydata oraz informacje potwierdzające osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy. Organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy podają opis podejmowanych inicjatyw społecznych i udział w projektach związanych z rynkiem pracy. Dodatkowo, społeczno-zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izby rolnicze oraz organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy do zgłoszenia powinny dołączyć statut organizacji oraz wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy decyzja o powołaniu kandydata na członka Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Katowicach należy do wyłącznej kompetencji Marszałka Województwa Śląskiego.
Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Katowicach” i przesłać na adres: Marszałek Województwa Śląskiego (za pośrednictwem Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164) w terminie 15 dni od momentu opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 9 marca 2021 r.
Zgłoszenia w formie pisemnej może złożyć (podpisać) osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W przypadku zgłoszenia kandydata przez osobę działającą z upoważnienia osoby statutowo uprawnionej do reprezentowania podmiotu do Karty zgłoszenia kandydata na członka Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Katowicach - kadencja 2021-2025 należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego pod numerem telefonu: (32) 77 40 552.

Łącznie z ogłoszeniem publikowane są:

1) Regulamin Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Katowicach;
2) Karta zgłoszenia kandydata na członka Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Katowicach - kadencja 2021-2025.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony