Usługa hotelarska podczas konferencji pt. Współpraca producentów rolnych sposobem na rozwój obszarów wiejskich województwa śląskiego” ZP-ZN.272.4.3.2024.SM

Tytuł Usługa hotelarska podczas konferencji pt. Współpraca producentów rolnych sposobem na rozwój obszarów wiejskich województwa śląskiego” ZP-ZN.272.4.3.2024.SM
Numer referencyjny ZP-ZN.272.4.3.2024.SM
Data ogłoszenia 2024-04-02
Status zamówienia aktualne
Tryb zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi do kwot unijnych Tryb podstawowy

Kody CPV:

Główny kod CPV:

55100000-1 – Usługa hotelarska

 

Dodatkowe kody CPV:

55110000-4 – Hotelarskie usługi noclegowe; 

55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji; 

55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelarskiej w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sali konferencyjnej dla maksymalnie 120 osób, podczas konferencji pt. Współpraca producentów rolnych sposobem na rozwój obszarów wiejskich województwa śląskiego w terminie 23-24 maja 2024 roku na terenie województwa śląskiego.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: OPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ/Załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy.
 2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie powyższego zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ.
 3. Zamawiający wymaga, aby usługa hotelarska świadczona w związku z współorganizacją konferencji była dostępna dla wszystkich uczestników, w tym osób niepełnosprawnym. Wymagania dotyczące dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zostały szczegółowo określone w OPZ w punkcie 1) 1
 4. Każdy hotel musi umożliwiać swobodny dostęp do wszystkich wymaganych w OPZ pomieszczeń osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się i niepełnosprawnych w pozostałym zakresie.
 5. Hotel o standardzie nie mniejszym niż dla hoteli zaszeregowanych do kategorii trzygwiazdkowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2166), który będzie zlokalizowany w województwie śląskim, na terenie gmin: Wisła lub Szczyrk, w którym Wykonawca zapewni noclegi, salę konferencyjną i usługi restauracyjne
 6. W celu jednoznacznej identyfikacji zaoferowanego standardu hotelu oraz oceny zgodności z zapisami SWZ należy podać dane umożliwiające identyfikację hotelu, czyli jego nazwę oraz adres. Hotel będzie identyfikowany oraz oceniany pod względem zgodności z zapisami SWZ na podstawie rejestru „Obiektów hotelarskich skategoryzowanych” dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego pod adresem: https://bip.slaskie.pl/dzialalnosc_urzedu/turystyka/obiekty_hotelarskie_skategoryzowane/?p=Hotele
 7. W przypadku, gdy Wykonawca w pkt 4 formularza ofertowego nie poda pełnych danych umożliwiających identyfikację zaoferowanego standardu hotelu w trakcie pobytu na konferencji tj. pełne dane hotelu czyli jego nazwę oraz adres, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.
 8. W przypadku zaoferowania hotelu spełniającego standardy hotelu zaszeregowanego poniżej kategorii trzygwiazdkowej, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.
 9. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże więcej niż jeden hotel wówczas Zamawiający  odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.
 10. Instrukcje dla Wykonawcy znajdują się na Platformie pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=slaskie&USER_MENU_HOVER=publicFilesList  
 11. Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

UWAGA: Dokumenty postępowania dostępne są pod adresem:

https://slaskie.ezamawiajacy.pl/pn/slaskie/demand/notice/public/125879/details

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie wyłącznie  poprzez Platformę pod adresemhttps://slaskie.ezamawiajacy.pl.

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony