„Kompleksowa organizacja cyklu 5 zagranicznych misji gospodarczych przyjazdowych do województwa śląskiego w terminie od podpisania umowy do 30.11.2023 roku” ZP-ZN.272.2.17.2023

Tytuł „Kompleksowa organizacja cyklu 5 zagranicznych misji gospodarczych przyjazdowych do województwa śląskiego w terminie od podpisania umowy do 30.11.2023 roku” ZP-ZN.272.2.17.2023
Numer referencyjny ZP-ZN.272.2.17.2023
Data ogłoszenia 2023-09-21
Status zamówienia archiwum
Tryb zamówienia klasycznego do kwot unijnych Tryb podstawowy

Kody CPV:

Główny kod CPV:

98110000-7 - usługi świadczone przez organizacje przedsiębiorców, organizacje zawodowe oraz organizacje specjalistyczne

 

Dodatkowe kody

60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

79540000-1 Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych

55100000-1 Usługi hotelarskie

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa organizacja cyklu 5 zagranicznych misji gospodarczych przyjazdowych do województwa śląskiego w terminie od podpisania umowy do 30.11.2023 roku”
  2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ/Załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy.
  3. Projektowane postanowienia umowy w sprawie powyższego zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ
  4. Instrukcje dla Wykonawcy znajdują się na Platformie pod adresem:

https://slaskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=slaskie&USER_MENU_HOVER=publicFilesList

  1. Transport lokalny zapewniony przez Wykonawcę musi być dostosowany do osób o ograniczonych możliwościach poruszania się i niepełnosprawnych w pozostałym zakresie.
  2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu. poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

  UWAGA: Dokumenty postępowania dostępne są pod adresem:

 https://slaskie.ezamawiajacy.pl/pn/slaskie/demand/notice/public/106589/details

 

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie wyłącznie poprzez Platformę pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl

 Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób jak wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl za wyjątkiem wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego (Platformy zakupowej Województwa Śląskiego) potwierdzonej oficjalnym komunikatem dostawcy systemu, która spowoduje brak możliwości komunikacji. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony