Usługa asysty technicznej narzędzia CMS wraz z jego rozbudową

Tytuł Usługa asysty technicznej narzędzia CMS wraz z jego rozbudową
Numer referencyjny ZP-ZN.272.3.5.2024.MZ
Data ogłoszenia 2024-04-19
Status zamówienia aktualne
Tryb zamówienia klasycznego powyżej kwot unijnych Przetarg nieograniczony

Kod CPV:

Główny kod CPV:

72250000-2 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

 

Dodatkowe kody CPV:

72240000-9 Usługi analizy systemu i programowania

72230000-6 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa asysty technicznej narzędzia CMS wraz z jego rozbudową

 Zamówienie obejmuje następujące działania:

  1. Działanie I – świadczenie asysty technicznej posiadanego przez Zamawiającego narzędzia CMS.
  2. Działanie II – rozbudowa i modyfikacja CMS oraz istniejących serwisów opartych na narzędziu CMS (modyfikacja funkcjonalności, nowe funkcjonalności) w ramach roboczogodzin programistycznych.

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami, które wynikają z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1440), w tym z wytycznymi określonymi w załączniku do tej ustawy.

2. Zamawiający w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przewiduje, w terminie nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert, możliwość udostępnienia posiadanej dokumentacji oraz kodu źródłowego posiadanego narzędzia CMS zainteresowanym Wykonawcom w ustalonym terminie, celem sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, dostępnych na miejscu u Zamawiającego, na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z zapisami pkt VII Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – (Załącznik nr 3 do SWZ).

3. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, na zasadach opisanych w paragrafie 2 załącznika
nr 2 do SWZ - projektowanych postanowieniach umowy.

4. Opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: OPZ) stanowi: Załącznik nr 3 do SWZ / Załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy

5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie powyższego zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ

6. Instrukcje dla Wykonawcy znajdują się na Platformie pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=slaskie&USER_MENU_HOVER=publicFilesList

UWAGA: Dokumenty postępowania dostępne są pod adresem:

https://slaskie.ezamawiajacy.pl/pn/slaskie/demand/notice/public/127621/details

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie wyłącznie poprzez Platformę pod adresem:
https://slaskie.ezamawiajacy.pl

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób jak wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl za wyjątkiem wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego (Platformy zakupowej Województwa Śląskiego) potwierdzonej oficjalnym komunikatem dostawcy systemu, która spowoduje brak możliwości komunikacji. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony